Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Vuosittain kaupunki rakentaa uusia puisto- ja viheralueita sekä peruskorjaa ja -parantaa jo käytössä olevia leikkipaikkoja, koirapuistoja, liikuntapaikkoja ja puistoja. Rakentamista varten tehdään aina puisto- tai viheraluesuunnitelma, joita laaditaan vuosittaisen investointiohjelman mukaisesti ja toteutetaan investointiohjelman perusteella hyväksytyn budjetin rajoissa. 


Koko vuosi suunnitellaan, keväästä syksyyn rakennetaan

Viherrakentamisen vuosikalenterissa syksyllä suunnitellaan ja budjetoidaan seuraavan vuoden työkohteita, ja budjettineuvotteluiden ratkettua kevään ensimmäisiä urakoita suunnitellaan talven kuukausina. Ensimmäisiä urakoita kilpailutetaan kevättalvella, jotta hommiin päästään heti roudan sulettua. Suunnittelua jatketaan ympäri vuoden ja kohteita kilpailutetaan ja rakennetaan kesällä ja syksyllä kunnes maa jäätyy. 


Uusia puistoja ja viheralueita varten tehdään puisto- tai viheraluesuunnitelma ja kunnostuksen tarpeessa oleville viheralueille perusparannussuunnitelma. Uusien viheralueiden suunnittelussa otetaan huomioon kaavan vaatimukset sekä alueen istuvuus kaupunkikuvaan. Lisäksi osana suunnittelua selvitetään maaperän rakennettavuutta ja kuivatusratkaisuja sekä tutkitaan alueen kasvillisuutta, luonnon monimuotoisuutta ja paikallista historiaa. 


Katualueiden istutukset suunnitellaan osana katusuunnitelmia, joissa otetaan huomioon istutukset katujen reunoilla sekä viherkaistaleet katujen keskellä. Istutukset suunnitellaan alueeseen ja paikkaan sopiviksi sekä liikenteen kannalta turvallisiksi. 


Kun puisto- ja vihersuunnitelmat asetetaan nähtäville, voivat asukkaat antaa suunnitelmiin kirjallisia muistutuksia. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmat hyväksyy tekninen lautakunta. Laajemmat puisto- ja viheraluesuunnitelmat hyväksyy kaupunginhallitus. Kun puistosta tai viheralueesta tehty suunnitelma on hyväksytty, se on valmis rakennettavaksi. Osa rakentamisesta tehdään itse ja osassa käytetään apuna urakoitsijoita.


Puistoja ja viheralueita suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa

Monesti puistojen ja leikkipaikkojen suunnitteluun pääsevät osallistumaan myös asukkaat. Suunnittelun alussa kaupunki kerää usein asukkaiden mielipiteitä kyselyiden avulla, ja suunnittelun edetessä asukkaat voivat kertoa mielipiteensä puisto- ja vihersuunnitelmiin niiden nähtävillä olon aikana.

 

Tärkeimmille ja laajemmille viheralueille tehdään kehittämissuunnitelma, jonka avulla toteutetaan useamman vuoden kestäviä projekteja. Myös osana kehittämissuunnitelmia järjestetään asukkaille mahdollisuuksia osallistua, ideoida ja kertoa mielipiteensä. Lähiaikoina kehittämissuunnitelma on tehty Keinukallion liikuntapuistolle ja Kalevan urheilupuistolle.

Päivitetty 04.03.2022 klo 16:14