Nähtävillä olevat puisto- ja vihersuunnitelmat

​Puisto- ja vihersuunnitelmien nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaan Viikkouutisissa. Kaupungin verkkosivujen lisäksi suunnitelmiin voi tutustua myös Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7), joka on auki ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat suunnitelmat löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnitelmista tulee toimittaa nähtävilläolon viimeisen päivään klo 15.45 mennessä joko sähköpostitse kaupunkitekniikka@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunki, kaupunkitekniikka, PL 123, 04201 Kerava.


Jokilaakson Kivisillan kaava-alueen puistosuunnitelmaehdotukset

Jokilaakson Kivisillan kaava-alue sijaitsee Kytömaantien ja Lahden moottoritien välisellä alueella, Porvoontien pohjoispuolella, noin 1-2 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta koilliseen. Kaava-alueella on tarkoitus järjestää Asuntomessut vuonna 2024. Puistosuunnitelmaehdotukset ovat osa samaan aikaan nähtävillä olevia Jokilaakson Kivisillan kaava-alueen katusuunnitelmaehdotuksia.


Jokilaakson Kivisillan kaava-alueen puistosuunnitelmaehdotukset koskevat

  • Sävelvirranojaa ja hulevesiallasta
  • Pilske-hulevesiallasta ja sen ympäristö
  • Muinaisrannanpuiston Sävelvirrankosteikkoa

Sävelvirranojan tarkoitus on viivyttää ja puhdistaa sekä Asuntomessualueen että Keravan keskustan hulevesiä. Uoman alkuun suunnitellaan hulevesiä viivyttävä viherpainanne, jossa voi esiintyä ajoittaista vesipintaa. Uoman muoto seurailee mahdollisimman luonnonmukaisesti itäpuolisen Keravan kartanoalueen mäkistä maastoaluetta. Uoman varrelle on suunniteltu tulvatasanteita, joille vesi pääsee nousemaan suurempien rankkasateiden aikaan. Vesipintaa uomassa säädellään luonnonkivikynnysten avulla. Uomaa pitkin vedet johdetaan messualueen keskusaukion Pilske-hulevesialtaaseen.


Pilske-altaan tarkoituksena on viivyttää ja puhdistaa hulevesiä ennen niiden johtamista Keravanjokeen. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa asukkaille viihtyisä oleskelualue sekä pääsy veden äärelle. Altaan eteläosa toteutetaan kasvillisuudeltaan rehevänä ja syvempänä osuutena. Pohjoisosa on matalampi ja sen ympärille sijoittuu oleskelua. Pilskeen ympäröivät istutukset tehdään monimuotoisina. Istutuksissa käytetään lehti- ja havupuita, lehti- ja havupensaita sekä dynaamisia perennaistutuksia. Altaan luiskat toteutetaan kivi- ja kasviverhoilulla. Jatkuvan veden virtauksen mahdollistamiseksi ja mahdollisten levähaittojen ehkäisemiseksi altaaseen pumpataan kuivina aikoina lisävettä. Pilske-altaasta vedet puretaan Lastupolun varrella olevaa uomaa pitkin kohti kosteikkoa. Tämä uoma toteutetaan rakennetumpana kiviverhotuin luiskin.


Sävelvirrankosteikko sijoittuu Merikalliontaipaleen ja Keravanjoen väliselle Muinaisrannanpuiston alueelle. Kosteikon tarkoituksena on puhdistaa hulevesiä rehevän kasvillisuuden avulla. Vesi virtaa kosteikon läpi pohjauomassa välillä leviten kasvillisuustasanteille. Kosteikon etelä-, keski- ja pohjoisosassa sijaitsee kolme syvännealuetta, jossa esiintyy pysyvää vesipintaa 40-60 cm. Samalla huleveden mukana kulkevaa kiintoainesta laskeutetaan. Kosteikkoalueelle toteutetaan muutamia kasvillisuussaarekkeita. Kosteikkoa kiertää ulkoilu- ja huoltoreitti.


Tutustu alueen samaan aikaan nähtävillä oleviin katusuunnitelmaehdotuksiin.


Nähtävillä 8.7–5.8.2021


Tutustu Jokilaakson Kivisillan kaava-alueen puistosuunnitelmaehdotuksiin ja suunnitelmaselostukseen.

Päivitetty 06.07.2021 klo 17:27