Liikenneturvallisuus

Keravan kaupungin liikenneturvallisuusvisio:
 
  • Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.
  • Pääosa arjen matkoista tehdään kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttaa omalta osaltaan jokainen liikkuja. Oman turvallisuuden lisäksi jokainen voi omalla toiminnallaan edistää muiden turvallista liikkumista ja olla esimerkkinä vastuullisesta liikennekäyttäytymisestä. Tärkeässä roolissa ovat vanhemmat, opettajat, sekä muut kasvatustyössä olevat henkilöt. Turvallisen liikkumisen yksi edellytys on myös turvallinen ympäristö, mitä voidaan edistää muun muassa katu- ja liikennesuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Keravan keskustan alueella ja useimmilla tonttikaduilla on voimassa 30km/h nopeusrajoitus. Nopeusrajoitusten ja muiden liikennemerkkien noudattamista valvoo poliisi, jolle voi ilmoittaa myös näihin liittyvistä havaituista rikkomuksista.

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2013. Se laadittiin yhdessä Uudenmaan ELY -keskuksen, Järvenpään kaupungin, Tuusulan kunnan, Liikenneturvan ja Poliisin kanssa. Keravan kaupungilta suunnitelman laadintaan ovat osallistuneet eri hallintokuntien edustajat. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisella tavalla nykyistä vastuullisempaa ja turvallisuushakuisempaa liikkumiskulttuuria – turvallisia, terveyttä edistäviä ja ympäristön kannalta myönteisiä liikkumisen valintoja.

Erityisesti asuinalueilla kiinteistön omistajien tulee Keravan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti huolehtia riittävistä näkemäalueista liittymien kohdalla. Tontilta katualueelle työntyvä puusto tai muu näkemäeste voi heikentää liittymän liikenneturvallisuutta ja haitata kadun kunnossapitoa huomattavan paljon.

 

Liikenneturvallisuus Keravalla

Liikenneonnettomuudet ovat usein monien yhteensattumien muodostamia tapahtumaketjuja, joiden taustalla on liikkujaan itseensä, liikenneympäristöön, ajoneuvoon ja esimerkiksi keliolosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Vastuu liikenneturvallisuudesta kuuluu kaikille, niin liikennejärjestelmästä vastaaville tahoille kuin liikkujille itselleen. Yhteiskunnan tehtävänä on luoda edellytykset turvallisille ja vastuullisille valinnoille liikenteessä. Kunkin meistä vastuulla on päätäntävalta ja vastuunkanto omista liikkumisen valinnoistaan; kulkutavan valinnoista, ajoneuvojen turvallisuudesta, liikennesääntöjen noudattamisesta sekä tarjolla olevien turvalaitteiden ja -välineiden käyttämisestä.

Keravan kaupungin alueella tapahtuu vuosittain noin 30 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta (keskiarvo 2009–2013), mutta vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Vuonna 2013 tapahtui 26 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta. 2000-luvulla Keravan liikenteessä on menehtynyt kahdeksan henkilöä. Viimeisin kuolemaan johtanut onnettomuus on vuodelta 2010. Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain noin 40 henkilöä. Kaikista liikenneonnettomuuksien uhreista (kuolleet ja loukkaantuneet) 48 % on ollut liikenteessä henkilöautolla, kuljettajana tai matkustajana. Mopoilijat ja moottoripyöräilijät muodostavat uhreista 22 % ja jalankulkijat ja pyöräilijät 23 %. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–17-vuotiaiden onnettomuusriski on korkein. Myös 18–24-vuotiaiden onnettomuusriski on moninkertainen väestön keskiarvoon nähden.

Keravan Kaupunkitekniikka on alkuvuodesta 2014 perustanut Keravan kaupungille poikkihallinnollisen liikennekasvatustyöryhmän. Työryhmässä on edustus kaupungin eri toimialoilta sekä Liikenneturvasta ja Poliisista. Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan painopiste on liikennekasvatukseen ja -tiedotukseen liittyvissä toimenpiteissä, mutta myös liikenneympäristön parannustarpeisiin ja liikenteen valvonnan kohdentamiseen otetaan kantaa.

 

Lue lisää:

Liikkuminen ja liikenneturvallisuus Keravalla infokortti

Liikenneonnettomuudet 2009–2013 kartalla

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma  + liitteet

 

Päivitetty 03.09.2015 klo 10:12