Asiakirjapyynnöt

Asiakirjapyynnön tekeminen Keravan kaupungille

Julkiset asiakirjat

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Keravan kaupungin asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt suunnataan suoraan asiasta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialueelle. Kaupungin kirjaamosta saa tarvittaessa neuvoja eri viranomaisten toimialueista ja siellä säilytettävistä aineistoista. Kaupungin kirjaamoon saat yhteyden joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kerava.fi tai puhelimitse numerosta 09 29491. 

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa. 

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti tai esittää puhelimitse. 

Yhteystiedot

Keravan kaupungin kirjaamo
PL 123 04201 Kerava

Käyntiosoite Kauppakaari 11, 04201 Kerava
Aukioloajat ma-pe klo 8-15.30

Asianosaisen tiedonsaantioikeus

Julkisuuslain 11§:n mukaan hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. 

Asianosaisella ei kuitenkaan ole oikeutta saada sellaista asiakirjaa, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua taikka muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. 

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin lakisääteisin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja oma henkilöllisyytensä. Kaupunki voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti kaupungin tietopyyntölomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä, joka sisältää tietojen pyytäjän allekirjoituksen. 

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi. 

Asiakirjan tyypistä riippuen kaupunki voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voidaan periä maksu.

Omien tietojen pyytäminen

Julkisuuslain 12§:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista, ellei laissa toisin säädetä. Sivulla on lomake, jolla tietoja voi pyytää. 

Terveyspalveluiden tietopyynnöt 

Sosiaalihuollon ja terveyspalveluiden lomakkeet ovat saatavissa Keravan terveyspalveluiden sivuilta. Siirry terveyspalveluiden sivuille. Kanta-palveluihin tallennetut terveydenhuollon tiedot ovat luettavissa myös osoitteesta omakannan sivuilla. Siirry omakantaan.

Vainajan tietojen luovuttamista pyydetään terveyspalveluista. Asiakas- ja potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös asiakkaan tai potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. 

Selvitystä lokitietojen käsittelystä voi pyytää kirjallisella lomakkeella. Lomake tulee allekirjoittaa omakätisesti ja asiakkaan henkilöllisyys tulee todentaa pyynnön käsittelyn yhteydessä. Myös vainajan tietoja ja lokitietoja koskevat pyynnöt tulee toimittaa Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kirjaamoon, terveysaseman potilastoimistoon tai Sampolan asiointipisteeseen. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Yhteystiedot

Sampolan palvelukeskus ja asiointipiste
Kultasepänkatu 7 04250 Kerava
asiointipiste@kerava.fi
Aukioloajat ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12
 
Keravan kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kirjaamo PL 7 
04201 Kerava
soster@kerava.fi

Kirjaamoon tulevia asiakirjoja voi jättää Sampolan asiointipisteeseen.

Päivitetty 20.05.2022 klo 11:23