Asiakirjapyynnöt

Asiakirjapyynnön tekeminen Keravan kaupungille

​Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Keravan kaupungin asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt suunnataan suoraan asiasta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialueelle. Kaupungin kirjaamosta saa tarvittaessa neuvoja eri viranomaisten toimialueista ja siellä säilytettävistä aineistoista. Kaupungin kirjaamoon saat yhteyden joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kerava.fi tai puhelimitse numerosta 09 29491.

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa.

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti tai esittää puhelimitse.

Yhteystiedot

 Keravan kaupungin kirjaamo

PL 123

04201 Kerava

Käyntiosoite Kauppakaari 11, 04201 Kerava

Aukioloajat ma-pe klo 8-15.30

Asianosaisen tiedonsaantioikeus

Julkisuuslain 11§:n mukaan hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosaisella ei kuitenkaan ole oikeutta saada sellaista asiakirjaa, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua taikka muuta erittäin tärkeää yksityistä etua.

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin lakisääteisin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja oma henkilöllisyytensä. Kaupunki voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti kaupungin tietopyyntölomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä, joka sisältää tietojen pyytäjän allekirjoituksen.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi.

Asiakirjan tyypistä riippuen kaupunki voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voidaan periä maksu.

Sosiaalihuollossa julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä voivat olla esimerkiksi kopion pyytäminen asiakassuunnitelmasta, asiakaskertomuksesta tai terveydenhuollossa lääkärinlausunnot, hoitoyhteenvedot, laboratoriotulokset tai potilaskertomusmerkinnät. Näitä tietoja voi pyytää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä suullisesti siitä yksiköstä, jossa kirjaus on tehty tai kirjallisella lomakkeella.

Kanta-palveluihin tallennetut terveydenhuollon tiedot ovat luettavissa myös osoitteesta https://www.kanta.fi/omakanta

Allekirjoitettu lomake tulee toimittaa Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kirjaamoon, terveysaseman potilastoimistoon tai Sampolan asiointipisteeseen. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Asiakas- ja potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös asiakkaan/potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten.

Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan asiakas- ja potilastietoja. Pyynnössä on aina mainittava henkilötietojen käyttötarkoitus. Vainajan asiakas- ja potilastietoja koskevat tietopyynnöt tulee laatia kirjallisesti ja pyynnön esittäjän on todennettava henkilöllisyytensä.

Lokitietopyyntö

 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (2007/159) 18 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää,  kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Selvitystä lokitietojen käsittelystä voi pyytää kirjallisella lomakkeella. Lomake tulee allekirjoittaa omakätisesti ja asiakkaan henkilöllisyys tulee todentaa pyynnön käsittelyn yhteydessä. Myös vainajan tietoja ja lokitietoja koskevat pyynnöt tulee toimittaa Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kirjaamoon, terveysaseman potilastoimistoon tai Sampolan asiointipisteeseen. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Yhteystiedot

Sampolan palvelukeskus/asiointipiste

Kultasepänkatu 7

04250 Kerava

asiointipiste@kerava.fi

Aukioloajat ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12

 Lisätietoja aukioloajoista (mm. arkipyhien aiheuttamista poikkeuksista) löydät tästä

 

Keravan kaupunki

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kirjaamo

PL 7

04201 Kerava

soster@kerava.fi

Kirjaamoon tulevia asiakirjoja voi jättää Sampolan asiointipisteeseen.

Päivitetty 16.07.2021 klo 11:35