Toimintaterapia

​Toimintaterapia on kuntoutusta. Toimintaterapeutin asiakkaina ovat alle kouluikäiset lapset ja heidän vanhempansa sekä aikuisväestö. Lisäksi Toimintaterapeutin vastaanotolle hakeudutaan lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Vastaanottokäynnit ovat arviointi-, neuvonta-, konsultaatio- ja/tai terapiakäyntejä.

Lasten toimintaterapia

Lähete toimintaterapeutille tehdään, mikäli lapsella on ikätasoon nähden vaikeutta esimerkiksi jollain seuraavista kehityksen osa-alueista:

  • kädentaidoissa (hienomotoriikka)
  • kehon hallinnassa ja liikunnallisissa taidoissa (karkeamotoriikka)
  • kognitiivisissa valmiuksissa (mm. tarkkaavuus ja sen säätely, toiminnanohjaus, hahmotuksellinen prosessointi)
  • sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tunteiden käsittelyssä
  • leikkitaidoissa
  • viivästynyttä kehitystä ja oppimisvaikeuksia

Toimintaterapiassa kuntoutusmuotona käytetään iänmukaista toimintaa. Mm. leikin avulla toimintaterapeutti houkuttelee lapsen aktiiviseen osallistumiseen, joka edesauttaa mm. motorista, älyllistä ja tunne-elämän kehitystä. Tavoitteena on tukea lapsen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, vapaa-ajasta, leikistä ja itsestä huolehtimisesta mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Tämä tarkoittaa lapsen kehityksen kokonaisvaltaista tukemista lapseen ja hänen ympäristöönsä vaikuttamalla.

Yhteistyö lapsen perheen ja omaisten, päivähoidon- sekä muun sosiaali- tai terveydenhuoltohenkilöstön kanssa on oleellinen osa toimintaterapiaa. Perustutkimusten pohjalta ohjataan tarvittaessa tarkempiin jatkotutkimuksiin.

 

Aikuisten toimintaterapia

"Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa, eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin. Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Vaikeuksien taustalla voi olla esimerkiksi sairastuminen, vammautuminen tai ikääntyminen. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin.

Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu. Toimintaterapeutti työskentelee osana moniammatillista kuntoutustiimiä.

Toimintaterapian vastaanotolle hakeudutaan lääkärin lähetteellä tai toisen kuntoutusalan ammattilaisen ohjaamana. Vastaanotolle pääseminen edellyttää asiakkaan tai hänen omaisensa yhteydenottoa."


 

Päivitetty 26.11.2014 klo 15:10