Ilmoituksen tekeminen

Ohje ilmoituksenvaraisille yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille

Ilmoitukseen liittyvät lomakkeet ja liitteet

Kotipalvelut ja muut ilmoituksen varaiset sosiaalipalvelut:

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta -lomake on saatavilla Aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Kotipalveluiden tukipalvelut ja niihin rinnastettavat palvelut

Ilmoitus kotipalvelun tukipalvelusta-lomake:

Ilmoitus kotipalvelun tukipalvelusta_Keravan kaupunki.pdf

Jos palveluntuottaja ilmoittaa sekä kotipalveluiden että kotipalveluiden tukipalveluiden tuottamisesta, täyttää ja lähettää hän molemmat yllä mainitut lomakkeet.

Ilmoitus kotipalveluiden tukipalveluista lomakkeella ilmoitetaan toiminnan aloittamisen lisäksi toiminnnan muuttumisesta ja lopettamisesta.

Ilmoitukseen liitettävät liitteet

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

 • ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö: jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä,
 • toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus: käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne)
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta (nimikirjan ote tai jäljennökset työtodistuksista)
 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) edellyttämä rekisteröidyn informointiasiakirja (esim. tietosuojaseloste/rekisteriseloste)
 • Jos palveluntuottajan tuottamaan palveluun kuuluu palveluiden antaminen alaikäisille, tulee palveluntuottajan esittää rikosrekisteriote tapaamisessa kunnan edustajan kanssa.
 • Vakuutusyhtiön todistus potilasvahinkolain tai muun riittävän vastuuvakuutuksen voimassaolosta
 • Todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista (YEL, TYEL, tapaturmavakuutus)
 • Omavalvontasuunnitelma.

Toimintayksikköä tai toimitiloja koskevat liitteet:

 • toiminnassa käytettävien tilojen ajantasainen virallinen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 • pelastusviranomaisen lausunto
 • terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Ilmoituksen toimittaminen

Ilmoitus toimitetaan liitteineen joko kirjeitse tai sähköpostitse Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kirjaamoon:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala/kirjaamo

Sampolan palvelukeskus
PL 123
04201 Kerava

soster@kerava.fi

Ilmoituksen käsittely

 • Palveluntuottaja toimittaa ilmoituksen liitteineen Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kirjaamoon, josta se toimitetaan asian valmistelijalle.
 • Asian valmistelija tarkastaa, että ilmoituksessa on tarvittavat tiedot ja liitteet. Mikäli ilmoitus on puutteellisesti täytetty tai liitteitä puuttuu, ottaa asian valmistelija yhteyttä palveluntuottajaan ja pyytää toimittamaan puuttuvat liitteet ja tiedot ennen asian käsittelyn jatkamista.
 • Palveluntuottajan edustaja/vastuuhenkilö kutsutaan tapaamiseen kunnan edustajan/edustajien kanssa.

Kotipalveluiden tukipalvelut:

 • Mikäli kyseessä on kunnan rekisteriin tallennettava ilmoitus kotipalveluiden tukipalveluiden tuottamisesta, kunta tekee hallintopäätöksen palvelujen hyväksymisestä kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Näistä palveluntuottajista Keravan kaupunki ylläpitää rekisteriä, ja palveluntuottajien tiedot julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, kotipalveluiden tukipalvelurekisterissä.

Muut ilmoituksen varaiset sosiaalipalvelut:

 • Kunnan edustaja toimittaa palveluntuottajalle saapumistodistuksen, kun ilmoitus liitteineen on tullut täydelliseksi.
 • Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin tallennettava ilmoitus, eikä yrityksen palvelujen antamiseen tarvita toimitiloja, liittää kunnan edustaja tapaamisen jälkeen lausuntonsa ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle.
 • Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin tallennettava ilmoitus yrityksestä, jonka palvelujen antamiseen tarvitaan toimitilat, kunnan sosiaalihuollon edustaja tekee tiloihin tarkastuksen ja laatii tarkastuskertomuksen. Kunta liittää kertomuksen ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Toimitiloihin tehtävän tarkastuksen lisäksi palveluntuottajan on huolehdittava muiden toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien lausuntojen ja muiden liitteiden toimittamisesta kunnalle.
 • Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Tietoa rikosrekisteriotteesta

Kunnan tulee ilmoituksen vastaanotettuaan pyytää toiminnan vastuuhenkilön rikosrekisteriote nähtäväksi, jos palveluntuottajan toimialaan kuuluu kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa.  Rikosrekisteriote on esitettävä kunnan edustajalle kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa.

Palveluntuottajan tulee toimittaa sellaisen henkilön rikosrekisteriote kunnan edustajan nähtäväksi myös silloin, jos toiminnassa tapahtuu seuraavia muutoksia:

 • otetaan lasten kanssa työskentelyä sisältäviin tehtäviin ei-työsopimussuhteinen henkilö
 • jos lasten kanssa työskentelyä sisältäviä tehtäviä annetaan ensi kertaa ei-työsopimussuhteiselle henkilölle.

Tietoa omavalvontasuunnitelmasta

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, jonka avulla palvelujen tuottajat valvovat itse omaa toimintaansa ja joka toimii palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäisenä työvälineenä. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan keinot, joilla palveluntuottaja varmistaa palvelujen toteuttamisen laadukkaasti ja asiakasturvallisesti.

Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista todetaan, että yksityisten sosiaalipalveluiden on laadittava omavalvontasuunnitelma toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. Palveluntuottajien on pidettävä suunnitelma julkisesti nähtävillä ja seurattava sen toteutumista. Valviran antaman määräyksen mukaan omavalvontasuunnitelma tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran verkkosivuilta löytyy tarkempaa tietoa omavalvonnasta ja ohjeita omavalvontasuunnitelman tekemiseksi. Olemme tehneet yksinkertaisen ohjeistuksen omavalvontasuunnitelman päivittämisen ja tekemisen tueksi. Tiedosto on tämän sivun yläosassa oikealla, josta löytyvät myös ilmoittautumislomakkeet.

Tietoa arvonlisäverottomuudesta

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuoltopalveluina sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotettavista palveluista on tehty ilmoitus siihen kuntaan, jossa palvelua tarjotaan.


Lisätietoa 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä (817/2015)

Tietoa ilmoituksenvaraisista sosiaalipalveluista:

Aluehallintoviraston ohjeistus ilmoituksenvaraisille sosiaalipalvelujen tuottajille

Valviran ohjeistus ilmoituksenvaraisille sosiaalipalvelujen tuottajille

Tietoa arvonlisäverotuksesta:

Yksityisten sosiaalihuoltopalveluiden arvonlisäverotus

Syventävä ohje sosiaalihuoltopalveluiden arvonlisäverotuksesta

Tietoa omavalvontasuunnitelmista:

Omavalvonta sosiaalipalveluissa

 

 

Päivitetty 06.06.2022 klo 10:53