Sijaishuolto

tyttö_louis-blythe-218654 (2).jpgJos kasvuolot tai lapsi itse vaarantavat vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, eivätkä avohuollon tukitoimet ole sopivia, mahdollisia tai riittäviä, lapsi on otettava huostaan. Huostaanotto voidaan kuitenkin toteuttaa vain, jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä lapselle läheisten henkilöiden mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen.

Sijaishuolto

Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otettujen lasten tai nuorten hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle myös avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona. Sijaishuoltoon voidaan kuitenkin sijoittaa vain sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan ja tahdonvastaisissa huostaanotoissa hallinto-oikeuden huostaanottama lapsi.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisen tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Sijaishuollon tehtävät

Sijais- ja jälkihuollon tiimi vastaa keravalaisten huostaanotettujen lasten asioista. Lapset voivat olla sijoitettuna perheeseen tai laitokseen.

Sijaishuollossa olevalla lapsella on oikeus turvallisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin. Lapsella on oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle läheisiä ihmisiä. Yhteydenpito voi tapahtua vierailuin, puhelimitse, postitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on pyrittävä yhteistyöhön vanhempien kanssa ja tavoitteena on, että lapsen asioista voidaan sopia yhteistyössä. Sujuva yhteistyö on lapsen ja hänen sijoituksensa onnistumisen kannalta erityisen tärkeää.

Tarpeen mukaan lapsen vanhemmalle/vanhemmille tehdään oma asiakassuunnitelma, jonka tarkoituksena on olla kuntoutumisen tukena.

Sijaishuoltopaikat

Lapsen sijaishuoltopaikkana voi olla sijaisperhe, perhekoti tai lastensuojelulaitos Keravalla tai muualla Suomessa.

Perhehoito

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain muutoksen perusteella lapsen sijaishuolto on järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa. Edellytyksenä kuitenkin on, että sijaisperheen tulee vastata lapsen tarpeita ja perhehoidon tukena tulee olla riittävät tukitoimet.
Perhehoito on lapsen hoidon, kasvatuksen ja huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella yksityiskodissa/sukulaissijoituksessa. Sijaisperheessä lapset saavat turvallista perheenomaista hoitoa ja läheiset, pysyvät ihmissuhteet. Sijaisperheeksi hakeudutaan seudullisen perhehoitoyksikkö Pihlajan kautta. Perhehoitajat saavat tehtäväänsä valmennusta ja työnohjausta.

Laitoshoito

Hyvin järjestettyä laitoshoitoa voidaan pitää parhaana ratkaisuna lapsen sijaishuollon järjestämiseksi silloin, kun lapsen sijoitus on väliaikainen tai lapsen etu sitä muuten vaatii. Laitoshoitoon liittyy kiinteästi työskentely lapsen vanhempien kanssa ja tiivis yhteydenpito lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Lastensuojelulaitoksia, joissa voidaan järjestää lapsen sijaishuoltoa ja laitoshuoltoa ovat lain mukaan lastenkodit ja nuorisokodit sekä koulukodit ja vastaanottokodit.


Ilmoitus kuntaan sijoitetusta lapsesta

Uuden lastensuojelulain edellyttämät ilmoitukset kuntaan sijoitetuista lapsista, lastensuojelulain 78 §: mukaisesti, lähetetään osoitteella:

Keravan kaupunki
Sosiaalitoimi/Turo Lähteelä 
PL 7
04201 Kerava

Lisätietoja antaa Turo Lähteelä, puh. 09 - 29491​

Päivitetty 01.02.2018 klo 07:41