Lapsi- ja perhesosiaalityö

lapsen kädet.jpg

Perhesosiaalityö

Ilmoitukset, yhteydenotot, palvelutarpeenarviot, uudet asiakkaat ja alle 18-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut.

Kuka voi ottaa yhteyttä?

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon. Yhteydenottajana voivat olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, omaiset tai naapurit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on lastensuojelulain määräämä velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalihuollon viranomaiseen, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lapsen tilanteen selvittämistä.

LOMAKKEET

Palvelutarpeen arviointi ja asiakkuus

Mahdollisessa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tehdään palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Asiakkuus sosiaalihuollossa päättyy, kun sosiaalihuollon järjestämiselle ei ole enää perustetta.

Sosiaalityöntekijä arvioi, tarvitseeko palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvittää lastensuojelun tarve. Selvityksen teko perustuu lastensuojelulakiin (Lsl 26). Selvitys tehdään kolmen kuukauden sisällä lastensuojeluilmoituksen vireille tulosta tarvittavassa laajuudessa.

Selvityksen yhteydessä kartoitetaan lapsen ja huoltajien kanssa perheen ja lapsen arkea sekä kasvuolosuhteita. Painopiste on lapsen ja hänen hoidostaan ja hyvinvoinnistaan vastuussa olevien henkilöiden arkielämän olosuhteiden, riskien ja selviytymistä tukevien tekijöiden tarkastelussa. Selvityksen aikana tavataan sekä lasta että vanhempia ja tarvittaessa muita lapsen läheisiä tai lapsen kanssa työskenteleviä tahoja, selvitykseen voi kuulua myös kotikäynti.

Jos palvelutarpeen arvioinnin perusteella todetaan, että lapsi on erityisen tuen tarpeessa, jatketaan sosiaalihuollon asiakkutta. Erityistä tukea on annettava, jos lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Määrittely tarkoittaa käytännössä, että ehkäiseviä ja tukevia palveluja on mahdollista saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Sosiaalihuoltolaissa erityistä tukea tarvitseville lapsille on säädetty yhtä vahva oikeus palvelujen ja tuen saamiseen kuin lastensuojelulaissa (417/2007) lastensuojelun asiakkaille. 

Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi lapsiperheiden kotipalveluperhetyö, tukihenkilö, tukiperhe sekä vertaisryhmätoiminta.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tavoitat parhaiten maanantaina ja keskiviikkona  klo 13-14 ja  perjantaina klo 10-11, tai jättämällä soittopyynnön.

·        Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2681

·        Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2614

·        Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2784

·        Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2502 

·        Sosiaalityöntekijä p. 040 318 4386

·        Sosiaaliohjaaja p. 040 318 2543

·        Sosiaaliohjaaja p. 040 318 2544

 

Kiireelliset lastensuojeluasiat virka-aikana  ma-to klo 15 saakka ja pe klo 13 saakka, Lastensuojelun päivystäjä p. 040 318 2611

Virka-ajan ulkopuolella kiireelliset lastensuojeluasiat hoitaa Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys, johon saa yhteyden hätäkeskuksen (puh. 112) kautta tai 040 315 3970.

Lapsen huoltoa, tapaamista, asumista ja elatusta koskevien asioiden hoito on keskitetty perheoikeudelliseen yksikköön Järvenpäähän.

Perheoikeudellinen yksikkö
Mannilantie 4, 04400 Järvenpää
Keskitetty ajanvaraus puh. 040 315 2396
(ma-ke klo 9-10 ja klo 13-14 sekä to-pe klo 9-10)

Päivitetty 14.09.2018 klo 15:29