Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

​Taaja-asutukseen saa käyttää ainoastaan sellaista aluetta, jolle on vahvistettu asemakaava. Kaupunkikehityspalveluiden kaavasuunnittelija Jenni Aalto  antaa lisätietoja poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun tarpeesta.


Suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelusta tai kirjallisella hakemuksella (hakuohjehakemuslomake (kuntaliiton lomake) ja naapurien kuulemislomake), joka toimitetaan osoitteeseen Keravan kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 123, 04201 Kerava.


Poikkeamislupa

Kaupunki voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §). Poikkeamispäätöstä tarvitaan esimerkiksi, jos suunnitteilla olevalla rakennushankkeella on tarve poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista, kaavamääräyksistä jne. 


Poikkeaminen ei kuitenkaan saa

  • aiheuttaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
  • vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
  • Poikkeusta ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 


Hakemuksessa on esitettävä perustelut poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista sekä tarvittavat liitteet. 


Suunnittelutarveratkaisu

Rakennushankkeelle, joka sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan ennen rakennusluvan myöntämistä kaupungin myöntämä suunnittelutarveratkaisu, jossa selvitetään ja päätetään rakennusluvan myöntämisen erityiset edellytykset (Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §)


Suunnittelutarveratkaisun lisäksi hanke voi tarvita myös poikkeamisluvan muun muassa siitä syystä, että hanke poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta tai jos alueella on rakennuskielto. Tällöin poikkeamislupa käsitellään suunnittelutarveratkaisun yhteydessä. 


Keravalla kaikki asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet on rakennusjärjestyksessä osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi. Ranta-alueelle sijoittuvalle rakennushankkeelle, joka sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, tarvitaan poikkeamislupa. 

Päivitetty 10.08.2021 klo 12:30