Rakennetun ympäristön valvonta

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Lisäksi varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta (MRL 166 § ja 169 §). 


Keravan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita (32 §).


Maanomistajan ja -haltijan on myös seurattava rakennuspaikalla olevien puiden kuntoa ja ryhdyttävä riittävän ajoissa tarvittaviin toimenpiteisiin vaarallisiksi käyvien puiden poistamiseksi.


Rakennetun ympäristön valvonta

Teknisen lautakunnan lupajaosto suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina. Katselmuksen ajankohdista ja alueista ilmoitetaan, kuten kunnallisista ilmoituksista on säädetty.


Rakennusvalvonta tekee jatkuvaa ympäristön valvontaa. Valvottaviin asioihin kuuluvat mm:

  • luvattoman rakentamisen valvonta 
  • luvattomat rakennuksiin sijoitetut mainoslaitteet ja valomainokset 
  • luvattomat maisematyöt 
  • rakennetun ympäristön kunnossapidon valvonta

Toimenpidepyyntö ja ilmianto

​Siisti rakennettu ympäristö vaatii viranomaisen ja asukkaiden yhteistyötä. Mikäli huomaat ympäristössäsi huonokuntoisen rakennuksen tai epäsiistin pihaympäristön, voit tehdä siitä kirjallisen ilmoituksen rakennusvalvontaan yhteystietojen kera. Rakennusvalvonta ei käsittele nimettömiä toimenpidepyyntöjä tai ilmiantoja muutoin kuin poikkeustapauksissa, jos valvottava intressi on merkittävä. Myöskään kunnan toiselle viranomaiselle toimitettuja nimettömiä kirjelmiä, mitkä tämä viranomainen toimittaa rakennusvalvonnalle, ei tutkita.


Jos kyseessä on yleisen edun kannalta merkittävästä asiasta, siihen puututaan kenen hyvänsä tekemän toimenpidepyynnön tai ilmoituksen perusteella. Luonnollisesti rakennusvalvonta puuttuu myös omien havaintojen perusteella huomattuihin puutteisiin ilman erillistä ilmoitusta.


Toimenpidepyynnössä tai ilmiannossa on annettava seuraavat tiedot:

  • pyynnön tekijän/ilmoittajan nimi ja yhteystiedot

  • valvottavan kiinteistön osoite ja muut yksilöintitiedot

  • toimenpiteet, joita asiassa vaaditaan

  • perustelut vaatimukselle

  • tieto siitä, mikä on pyynnön tekijän/ilmoittajan yhteys asiaan (onko naapuri, ohikulkija tai jotakin muuta)

Toimenpidepyyntö tai ilmianto tehdään rakennusvalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen rakennusvalvonta@kerava.fi tai kirjeitse Keravan kaupunki, Rakennusvalvonta, PL 123, 04201 Kerava. Toimenpidepyynnöstä ja ilmiannosta tulee julkinen heti, kun se on saapunut rakennusvalvontaan.


Jos toimenpidepyynnön tekijä tai ilmiantaja ei jonkin vamman tai vastaavan syyn johdosta kykene tekemään pyyntöä tai ilmiantoa kirjallisesti rakennusvalvonta voi ottaa pyynnön tai ilmiannon vastaan suullisesti. Kyseisen henkilön on annettava toimenpidepyyntöön tai ilmiantoon vaadittavat tiedot, jotka rakennusvalvonnan asiantuntija kirjaa ylös laadittavaan asiakirjaan.


Jos paikalla käynnin jälkeen ja muun selvityksen johdosta rakennusvalvonta käynnistää valvontatoimenpiteet, niin kopio toimenpidepyynnöstä tai ilmiannosta liitetään mukaan valvottavalle toimitettavaan kehotukseen tai tarkastuslausuntoon.


(Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat: Hallintolaki 16 §, 19 §, 20 §; Maankäyttö- ja rakennuslaki 192 § 1 momentti sekä Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7 § 1 momentti)

Päivitetty 27.07.2021 klo 10:57