Naapureiden kuuleminen

​Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on lain mukaan pääsääntöisesti ilmoitettava rakennuspaikan rajanaapureille (naapurin kuuleminen). Tämä ilmoittaminen voidaan hoitaa joko viranomaisten tai luvan hakijan toimesta. Viranomaisen toimesta tapahtuva ilmoittaminen on maksullista.


Ilmoittamisen tekeminen itse

Luvan hakijan hoitaessa itse ilmoittamisen, on suositeltavaa, että hän käy henkilökohtaisesti tapaamassa rajanaapureita ja esittelee heille rakennushanketta koskevat suunnitelmansa. Luvan hakijan toimesta tapahtuneesta tiedottamisesta on liitettävä selvitys lupahakemuksen liitteeksi (naapurin kuuleminen). Mikäli naapurikiinteistöllä on enemmän kuin yksi omistaja, tulee kaikkien omistajien allekirjoittaa kuulemislomake.


Kuulemisen ja suostumuksen ero

Kuuleminen ja suostumus eivät ole sama asia. Jos naapuria on kuultava, lupa voidaan naapurin vastustuksesta huolimatta myöntää, ellei muita esteitä ole. Jos sen sijaan tarvitaan naapurin suostumus, niin lupaa ei voida ilman suostumusta myöntää. 


Suostumuksen hankkiminen kuuluu luvanhakijalle. Suostumus on annettava kirjallisesti. Jos naapurille lähetetään kuulemiskirje, jossa pyydetään naapurin suostumusta, niin kuulemiskirjeeseen vastaamatta jättäminen ei tarkoita sitä, että naapuri on antanut suostumuksen rakennushankkeelle. Toisaalta, vaikka naapuri antaa suostumuksensa, niin lupaviranomainen ratkaisee, täyttyvätkö muut luvan myöntämisen edellytykset.

Päivitetty 06.05.2020 klo 12:05