Aloituskokous

​Rakennusluvissa useimmiten edellytetään, että rakennushankkeeseen ryhtyvä järjestää aloituskokouksen ennen työn aloittamista. Aloituskokouksessa käydään lupapäätös läpi ja todetaan lupaehtojen toteuttamiseksi aloitetut toimet. Lisäksi voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa laissa annetuista velvollisuuksista, toisin sanoen rakentamisen säädösten- ja luvanmukaisuudesta. 


Aloituskokouksessa rakennusvalvontaviranomainen pyrkii varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on edellytykset ja keinot, mm. pätevä henkilöstö ja suunnitelmat, selviytyä hankkeesta "kunnialla" läpi. 


Mitä rakennuspaikalla saa tehdä ennen aloituskokousta?

Kun rakennuslupa on saatu voi rakennuspaikalla ennen aloituskokousta: 
  •    kaataa rakennuksen paikalta puut 
  •    raivata risukot 
  •    rakentaa tonttiliittymän

Aloituskokoukseen mennessä rakennuspaikalla tulee olla tehty 
  •    rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen maastoon 
  •    luvanmukaisen korkeusaseman arviointi 
  •    rakennushankkeesta tiedottaminen ("työmaakyltti")


Kuka aloituskokoukseen tulee ja missä se pidetään?

Aloituskokous pidetään yleensä rakennuspaikalla. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä kutsuu kokouksen koolle ennen rakennustyön aloittamista. Läsnä oltava rakennusvalvontaviranomaisen lisäksi ainakin: 
  •    rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustajansa 
  •    vastaava työnjohtaja 
  •   pääsuunnittelija


Kokouksessa tulee olla saatavilla myönnetty lupa liitteineen ja sen mukana toimitettu materiaali. Aloituskokouksen pöytäkirja laaditaan "Pientalotyömaan valvonta- ja tarkastusasiakirjan" ao. kohtaan. Pöytäkirja muodostaa kirjallisen sitoumuksen selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 § ja 121§ ja Maankäyttö- ja rakennusasetus 74 §)

Päivitetty 05.05.2020 klo 17:20