Katselmukset

Rakennustyömaalla tehtävät katselmukset ovat osa viranomaisvalvontaa. Katselmuksia tehdään vastaavan työnjohtajan tilauksesta rakennustyön edistyessä rakennuslupaehtojen määräämässä laajuudessa.


Vastuu rakennustyövaiheiden suorituksesta ja tarkastuksesta jää pääosiltaan rakennushankkeeseen ryhtyvän ja hänen käytettävissään olevan henkilöstön vastuulle. Rakennusluvassa määritellyt sekä rakentamista koskevassa aloituskokouksessa nimetyt rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työ- ja rakennusvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastukset rakennustyömaalla pidettävään rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan merkitään myös huomautukset, jotka koskevat rakennussuorituksen poikkeamista säännösten- tai suunnitelmanmukaisuudesta.


Työmaan viranomaisvalvonta ei ole sellaista jatkuvaa ja kaikenkattavaa rakennustyön suorituksen valvontaa, millä varmistettaisiin se, että rakennustyö kaikilta osin tulee oikein suoritetuksi ja että tuloksena syntyisi hyvä rakennus. Viranomaiskatselmuksiin on käytettävissä rajallinen aika ja niitä suoritetaan vain rakennuslupapäätöksessä määrätyissä työvaiheissa vastaavan työnjohtajan pyynnöstä. Ensisijaisesti viranomaiskatselmuksien tarkoituksena onkin varmistua siitä, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti, rakennus täyttää sille asetettavat olennaiset tekniset vaatimukset ja että vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastajat ovat hoitaneet velvollisuutensa ja tehneet vaadittavat merkinnät tarkastusasiakirjaan. Esimerkiksi pintamateriaalien ja työn näkyvän jäljen laadun valvonta ei kuulu viranomaisen tehtäviin.


Viranomaistarkastuksissa eivät myöskään tule ilmi sellaiset rakenteelliset yksityiskohdat, jotka jäävät rakenteiden sisään piiloon. Ensisijainen vastuu rakennustyön oikeasta suorittamisesta on rakennushankkeeseen ryhtyvällä, jonka on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.


Lisäksi tarkastus- ja valvontavastuu rakennustyöstä on rakennustyötä varten hyväksytyllä vastaavalla työnjohtajalla, erikoisalojen työnjohtajilla sekä aloituskokouksessa määritellyillä muilla vastuuhenkilöillä. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että rakennuksen suunnittelussa käytetään ammattinsa hyvin osaavia suunnittelijoita, rakennustyön suorittajana käytetään ammattitaitoisia rakentajia ja vastaavana työnjohtajana ja muina tarkastus- ja valvontahenkilöinä käytetään päteviä ja ammattitaitoisia henkilöitä, jotka ottavat tehtävänsä vakavasti ja ohjaavat ja valvovat rakennustyön oikeaa suorittamista.​

Päivitetty 12.01.2022 klo 16:48