Muutoksenhaku

​Oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä niiden alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään kunnanhallituksen ja lautakunnan päätöksistä näille toimielimille itselleen sekä niiden alaisten toimielinten, jaostojen ja viranhaltijoiden päätöksistä kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen, kunnan jäsen sekä kuntayhtymän päätöksistä jäsenkunta. Asianosaisia ovat ne, joihin päätös on kohdistettu tai joiden oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla eli jos vaatimuksen tekijä 

  • kaokee, että päätös on epätarkoituksenmukainen tai
  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannosta.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä oikaisuvaatimusohjeista ilmenee tarkemmin, miten oikaisun hakeminen tapahtuu.

Kunnallisvalitus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus tehdään kirjallisena lähimmälle hallinto-oikeudelle. Päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, valitusoikeus on myös alkuperäiseen päätökseen tyytyneellä asianosaisella tai kunnan jäsenellä.

Kunnallisvalitus voidaan tehdä vain laillisuusperusteilla eli kun
  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.
Kunnallisvalituksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannosta.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävästä valitusosoituksesta ilmenee tarkemmin, miten valittaminen tapahtuu.

Muutoksenhaku valtuuston päätöksiin

Valtuuston päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta hallinto-oikeuteen tehtävällä kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa.

Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevat säännökset menevät kuntalain edelle. Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus.

Hallintovalitus on ainoastaan asianosaisen käytettävissä oleva muutoksenhakukeino. Asianosainen on se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hallintovalitus voidaan tehdä laillisuusperusteiden lisäksi tarkoituksenmukaisuusperusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen.

Hallintovalitus on tehtävä 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista ilmenee tarkemmin, miten muutoksen hakeminen tapahtuu. Erityislakeihin saattaa sisältyä myös muutoksenhakukieltoja.

Hallintokantelu

Hallintokantelu ei ole varsinainen muutoksenhakukeino. Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle tai valvovalle viranomaiselle tehtyä ilmoitusta siitä, että asianomainen katsoo kantelun kohteen menettelyn tai toiminnan lainvastaiseksi, virheelliseksi tai epäasianmukaiseksi. Kantelun voi tehdä myös toimimattomuudesta tai tehtävien laiminlyönnistä ja se voi koskea niin palvelun laatua kuin hallintopäätöksiäkin.

Kuka tahansa voi tehdä kantelun. Kantelu tehdään yleensä kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai aluehallintovirastosta saatavalla lomakkeella. Kantelu käsitellään aluehallintoviraston sillä osastolla, jonka toimialaa kantelu koskee. Kanteluasiaan annettu ratkaisu on maksuton.

Muutoksenhaku hankintapäätöksiin

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan, julkisista hankinnoista annetun hankintalain mukaan, hakea muutosta vaatimalla kunnan hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.​ 
Päivitetty 22.05.2020 klo 09:30