Lautakunnat

​​​​​Kokoonpanot löytyvät toimielinhaun​ avulla.​
​Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä. ​

Kasvatus- ja opetuslautakunta13 jäsentä

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuspalvelujen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi sen tehtävänä on toimia aktiivisena vaikuttajana alueen oppilaitosyhteistyössä, osallistua omistajapolitiikan koordinointiin koulutuskuntayhtymissä sekä kehittää oppilaitosten yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Esittelijänä toimii kasvatuksen ja opetuksen toimialan toimialajohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kasvatuksen ja opetuksen toimialan hallintopäällikkö.

Kokousajat:

ke 01.09.2021 klo 17.00 kokous
ke 22.09.2021 klo 17.00 iltakoulu (talousarvio)
ke 29.09.2021 klo 17.00 kokous
ke 27.10.2021 klo 17.00 kokous
ke 24.11.2021 klo 17.00 kokous
ke 15.12.2021 klo 17.00 kokous

Keskusvaalilautakunta5 jäsentä

Keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan erikseen kuuluvat. Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Lisäksi kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee muiden muassa tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia kuntavaalitulosten ennakkolaskennasta, vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta ja vahvistaa vaalin tulos. Keskusvaalilautakunnan asettaa kunnanvaltuusto. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginsihteeri, 2. pöytäkirjanpitäjänä hallinnon erityisasiantuntija.

Kokousajat:

ke 6.10.2021 klo 17.00
ti 14.12.2021 klo 17.00
pe 21.1.2021 klo 19.00
su 23.1.2021 klo 12.00
ma 24.1.2021 klo 9.00
ke 26.1.2021 klo xx.xx

Sosiaali- ja terveyslautakunta13 jäsentä

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupunkilaisille järjestettävistä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyistä ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja kaupungin työllistämisvelvoitteen alaisista työllisyysasioista. Esittelijänä toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan toimialajohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan hallintopäällikkö.

Kokousajat:

2.9.2021 klo 17.30
30.9.2021 klo 17.30
28.10.2021 klo 17.30
25.11.2021 klo 17.30
16.12.2021 klo 17.30

Tarkastuslautakunta, 9 jäsentä

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista. Tarkastuslautakunta myös valmistelee tilintarkastuspalvelujen hankinnan valtuustolle ja huolehtii kunnan ja tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuksien noudattamista ja antaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Kokousajat:

29.9.2021 klo 17.00
3.11.2021 klo 17.00
24.11.2021 klo 17.00
8.12.2021 klo 17.00

Tekninen lautakunta, 13 jäsentä

Kaupunkitekniikan toimiala huolehtii keravalaisten ja kaupungin virastojen tarvitsemista teknisistä ja kaupunkiympäristöön liittyvistä palveluista sekä ateria- ja puhtauspalveluista. Lautakunnan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää teknisen toimialan toimintaa. Lautakunta vastaa teknisen toimialan hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Esittelijänä toimii kaupunkitekniikan toimialan toimialajohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunkitekniikan toimialan talous- ja hallintojohtaja.

Kokousajat:

28.9.2021 klo 17.30
14.10.2021 klo 17.30 (ylimääräinen kokous) peruutettu
2.11.2021 klo 17.30
14.12.2021 klo 17.30

Teknisen lautakunnan lupajaosto, 7 jäsentä

Lupajaoston tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä ja käsitellä rakennusvalvonnan niitä viranomaistehtäviä, jotka edellyttävät monijäsenisen toimielimen päätöksentekoa, kuten viranhaltijapäätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia ja pakkokeinoasioita. Lupajaoston alaisten asioiden valmistelun ja toimeenpanon hoitaa rakennusvalvonta. Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimii johtava rakennustarkastaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii lupasihteeri.

Kokousajat:

29.9.2021 klo 17.00

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta, 13 jäsentä

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan tehtävänä on vastata Keravan kaupunginkirjaston, kulttuuri- ja museopalveluiden, liikuntapalveluiden, nuorisopalveluiden sekä Keravan opiston palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia harrastus- ja kotiseututoiminnan edellytysten luomisesta yhteistyössä keravalaisten yhteisöjen kanssa. Lautakunta toimii toimialoilla tapahtuvan ennaltaehkäisevän työn 
koordinoijana sekä yhteisöllisyyttä edistävänä luottamustoimielimenä. Esittelijänä toimii vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan toimialajohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan talous- ja hallintosihteeri.

Kokousajat:

to 2.9.2021 klo 17.30
to 30.9.2021 klo 17.30
to 28.10.2021 klo 17.30
to 2.12.2021 klo 17.30

Päivitetty 27.10.2021 klo 08:52