KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUKSET

Kulttuuripalveluiden toiminta-avustus ja ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha taiteelliseen työskentelyyn ovat haettavina kerran vuodessa 31.1. mennessä.
Kohdeavustukset ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa, 31.1. ja 15.6. mennessä.

Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatun tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden ja paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda toiminnallisia edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemuksessa kuvatun suunnitelman arviointiin. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan laatuun ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen Keravalla. Toiminnan laatua arvioidaan suunnitelman sisällön sekä mahdollisten aiempien näyttöjen perusteella. Kulttuurihyvinvointivaikutuksia arvioidaan mm. suunnitellun toiminnan saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta.

Kulttuuri- ja taidetoimintaan tarkoitettu avustus on harkinnanvarainen ja kohdistuu pääsääntöisesti kunnan alueella toimiville kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä harjoittaville ja harrastaville yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille.

Avustus ei ole tarkoitettu opiskelun tai oppilaitosten rahoittamiseen, sosiaaliseen ja humanitääriseen toimintaan, eikä suljettuihin tai vain jäsenistölle järjestettyihin tilaisuuksiin. Avustuksilla ei myöskään tueta toimintaa, johon kunnan muilla toimialoilla tai vastuualueilla on määrärahavaraukset.

Avustusta voidaan käyttää seuraaviin hallinnollisiin kuluihin: palkat ja palkkiot, joista on pidätetty vero ja sosiaaliturvamaksu, tilojen ja laitteiden vuokrakulut, mainonta- ja markkinointikulut, käsiohjelmien ja julisteiden painatuskulut sekä tekijänoikeuskorvaukset.

Hyväksyttäviä hallinnollisia kuluja eivät ole esimerkiksi elintarvike- ja tarjoilukulut, polttoainekulut, laitehankinnat, kirjanpito- tai puhelinkulut.

Toiminta-avustukset

Kulttuurin toiminta-avustusta voidaan myöntää oikeushenkilölle, kuten rekisteröidyille yhdistykselle, säätiölle, osuuskunnalle ja osakeyhtiölle, joiden toiminnan voidaan katsoa olevan yleisesti hyödyllistä. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota toiminnan laatuun, toteutukseen ja vaikuttavuuteen.

Kulttuurin toiminta-avustukset kohdennetaan erityisesti ympärivuotisen toiminnan tukemiseen, esityksen, näyttelyn tai tapahtuman toteuttamiseen, tilaustyöhön, julkaisutoimintaan, koulutus- tai ohjaustoimintaan.

Kohdeavustukset

Kohdeavustuksia voivat hakea kulttuurin ja taiteen harjoittajat eli ammattitaiteilijat, ammattilaisryhmät, yksityishenkilöt tai niiden muodostamat työryhmät, harrastajat sekä kulttuuriyhdistykset kulttuuri- ja tapahtumasisältöjen toteuttamiseen.

Avustettavia kohteita voivat olla esimerkiksi esityksen, näyttelyn tai tapahtuman toteuttaminen, tilaustyö tai julkaisu- tai ohjaustoiminta.

Kohdeavustus voidaan maksaa tappiotakuuna tai suorana tukena.

Jos kohdeavustus myönnetään tappiotakuuna, kohdeavustuksesta osa voidaan maksaa pyydettäessä ennakkoon ja loput tilityksen jälkeen.

Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha

Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha voidaan myöntää päätoimiselle ammattitaiteilijalle tai-teelliseen työskentelyyn, työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä jatkokoulutukseen. Työskentelyapurahan suuruus on enintään 3 000 euroa/hakija. Apuraha voidaan myöntää vain Keravalla vakinaisesti asuville taiteilijoille. Sama henkilö ei voi saada apurahaa kahtena peräkkäisenä vuonna ilman erityisiä perusteita.

Haku- ja tilityslomakkeet

Toiminta- ja kohdeavustushakemuslomake.pdf

Ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahahakemuslomake.pdf

Myönnetyn avustuksen tilityslomake (pdf 107kt)


Vapaa-aika- ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteet:
Avustusperiaatteet voimaan 01012022 final.pdf (kerava.fi)

Keravan kaupungin kaupunkistrategia:
Kaupunkistrategia 2025 - Keravan Kaupunki

Anomukset tehdään hakemuslomakkeelle ja toimitetaan postitse osoitteeseen Keravan kaupungin kirjaamo, PL 123, 04201 Kerava tai sähköpostilla osoitteeseen vapari@kerava.fi.
Kirjekuoreen/sähköpostin viestikenttään merkintä ”Kulttuuriavustus”.

Huom! Postitse lähetettyjen hakemusten kohdalla viimeisen hakupäivän postileima ei riitä vaan hakemusten tulee olla perillä Keravan kaupungin kirjaamossa viimeisenä hakupäivänä. Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.Infoa vuonna 2020 ja 2021 myönnetyistä avustuksista

Vuoden 2020 myönnettyjen avustusten käyttö- ja tiliselvitys

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessa 10.6.2021 § 63, että vuoden 2020 myönnettyjen avustusten käyttö- ja tiliselvitysaikoja voidaan koronasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi pidentää. Muutoksesta huolimatta kaikkia myönnettyjä avustuksia ei ole voitu edelleenkään käyttää, sillä koronarajoitukset jatkuivat vuoden 2022 kevääseen saakka. Kulttuuriavustusten käytölle esitetään jatkoaikaa siten, että vuonna 2020 myönnetyt avustukset tulisi käyttää 30.11.2022 mennessä. Hankkeiden tiliselvitykset tehtäisiin 31.12.2022 mennessä. 

Lautakunnan päätös:

Pöytäkijahaku-pöytäkirjan asiat (tweb.fi)

Vuonna 2021 myönnettyjen avustusten käyttö ja tilitys - määräaika

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt hyväksyä väliaikaisen muutoksen kulttuuriavustusten käyttöaikatauluun siten, että vuoden 2021 aikana myönnettyjä ja myönnettäviä kulttuuriavustuksia voidaan käyttää 30.6.2022 asti.  Samalla siirretään vastaavasti tiliselvitysten määräaikoja. Avustussääntöjen mukaan tilitys tulee tehdä kuukauden kuluessa avustuksen käytöstä.
Lautakunnan päätös: 

Pöytäkirjahaku-pöytäkirjan asiat (tweb.fi) 

Päivitetty 24.05.2022 klo 13:59