Varhaiskasvatuksen ohjeita huoltajille

​​Käytäntöjä noudatetaan kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä leikkikouluissa.


Varhaiskasvatuspaikan hakem​inen

Ohjeet varhaiskasvatuspaikan hakuun löytyvät täältä

 

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Varhaiskasvatuspäätöksen saatuaan perheen tulee ilmoittaa hoitopaikan vastaanottamisesta sähköisesti mahdollisimman pian ja viimeistään kahden viikon kuluessa tiedon saamisesta. Päivähoitomaksu peritään vahvistetusta varhaiskasvatuspaikan vastaanottopäivästä lukien.

Jos perhe ei ota vastaan saamaansa hoitopaikkaa, sitä tulee hakea uudelleen. Neljän kuukauden järjestämisaika alkaa uuden hakemuksen jättämisestä tai pyynnöstä päivittää vanha hakemus.

Päätös raukeaa kahden viikon kuluttua, jos perhe ei aloita lapsen varhaiskasvatusta päätöksen mukaisesti tai sovi muuta hoitopaikan käyttämisestä. Perumattomasta hoitopaikasta voidaan periä hoitomaksu.​


 

Varhaiskasvatuksen aloitus ja kasvatuskumppanuus

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos pienen lapsen maailmassa ja koko perheen elämässä. Keravalla tuetaan lapsen ja perheen polkua varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa yhtenäisin toimin.

Vanhempien tehtyä päätöksen varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta laativat vanhemmat ja varhaiskasvatusyksikön johtaja lapsen varhaiskasvatusta koskevan palvelusopimuksen. 

Varhaiskasvatuksen aloitus on alku huoltajien kanssa tehtävälle yhteistyölle. Yhteistyössä työntekijät ja vanhemmat sitoutuvat tietoisesti toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi unohtamatta lapsen aktiivista roolia. 

Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta toteutetaan aloituskeskustelu lapsen kotona tai hoitopaikassa sekä tutustuminen tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan. 

Aloituskeskustelu
Ennen varhaiskasvatuksen alkua lapsen tulevan päiväkotiryhmän kasvattajat toivovat tapaavansa vanhemmat yhteisen aloituskeskustelun merkeissä. 
Vanhempiin otetaan yhteyttä lapsen tulevasta päiväkotiryhmästä  ja sovitaan aloituskeskustelun ajankohta. Keskustelu käydään perheen kotona tai päiväkodilla. Keskusteluun voi osallistua molemmat vanhemmat ja lapsi.

Aloituskeskustelussa vanhemmilla on mahdollisuus kertoa lapsesta asioita, jotka auttavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä tutustumaan lapseen sekä perheeseen. Keskusteluun varataan aikaa noin yksi tunti. Aloituskeskustelun sisältöön voit tutustua tarkemmin tästä​.

Tutustuminen hoitopaikkaan.
Lapsi ja vanhemmat tutustuvat yhdessä varhaiskasvatuspaikkaan. Vanhempi on lapsen mukana hoitopaikassa ja tutustuttaa lapsen arjen toimintoihin. Toivottavaa olisi että vanhempi tutustuisi lapsensa kanssa mahdollisimman moniin päivän eri toimintoihin kuten ruokailuun, ulkoiluun ja lepoon.  Lapsiryhmän tutustumisen aikana henkilökunta on vastuussa lapsiryhmästä ja sen toiminnasta ja vanhempi omasta lapsestaan.

Seuraavaksi lapsi voi tutustua hoitopaikkaan muutaman tunnin yksikseen. Päiväkodin tutustumisen aikana lapsi on vakuutettu Keravan kaupungin toimesta.
Henkilökunta esittelee huoltajille päiväkodin tilat sekä kertoo toiminnasta erikseen sovittuna aikana.

Ihanteellista olisi, että tutustumiseen ja totutteluun varattaisiin vähintään viikko aikaa.

Tutustumisaika riippuu lapsesta ja perheen tarpeesta; tarkoituksena on saada perhe luottamaan siihen, että lapsi voi turvallisesti jäädä päiväkotiin. Sopeutuminen päiväkotiin on yksilöllistä, joku lapsi sopeutuu nopeasti, toisella sopeutuminen kestää kauemmin.
 
Lapsen vasu 
Tutustumisaikana kirjataan ylös vanhempien ajatuksia ja toiveita varhaiskasvatuksen aloittamisen suhteen. Noin kahden kuukauden kuluttua varhais alkamisesta vanhempien ja kasvattajien käymän keskustelun tuloksena kirjataan lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu, jota arvioidaan ja uudistetaan lapsen päivähoidossa oloajan.

Lapsen vasu on lapsen tarina, jota lapsi, hänen vanhempansa ja kasvattajat luovat yhdessä päivähoitovuosien ajan.

Vasu-keskusteluja käydään kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin.

 

Vastuut

Lapsen hakeminen hoitopaikasta

Varhaiskasvatuksella on vastuu lapsesta siitä alkaen, kun lapsi jää hoitopaikkaan ja siihen saakka, kun lapsi luovutetaan hakijalle. Lapsen luovuttamisesta vastaa varhaiskasvatuksen henkilöstö. Lapsi voidaan luovuttaa huoltajalle tai henkilölle, josta on sovittu varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kesken. Lapsen luovuttaminen alaikäiselle hakijalle sovitaan tapauskohtaisesti huomioiden hakijan ja haettavan ikä, kuljettava matka ja kulkuneuvot, jolla matka tehdään. Varhaiskasvatuksen henkilöstö pyrkii varmistamaan, että lapsen kotimatka on turvallinen.

Vaatetus ja varusteet

Hoidossa ollessaan lapset tarvitsevat säähän sopivan sisä- ja ulkovaatetuksen ja joskus kotoa tuodaan hoitopaikkaan mukaan myös muuta varustusta, esim. rattaita ja leluja. Arjen sujuminen varhaiskasvatuksessa helpottuu, kun vanhemmat merkitsevät nimellä lapsen vaatteet ja varusteet.

Osalla lapsista on auringon UV-säteilyyn herkästi reagoiva iho. Tarvittaessa lapsen mukaan varataan nimellä varustettu aurinkosuojavoide ja/tai suojataan lapsen iho jo kotona aurinkovoiteella, jossa on vahva suojakerroin. 

Varhaiskasvatuksessa lasten varusteita ei voida säilyttää lukittavissa tai vartioiduissa tiloissa. Vanhempia pyydetään lasta varustaessaan ottamaan huomioon, että hoitopaikka ei voi vastata lapsen omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai omaisuuden katoamisesta.

 

Lapsen aiheuttama vahinko

Jos lapsi aiheuttaa vahinkoa toisen omaisuudelle, ei kaupunki ole vastuussa vahingosta tai sen korvaamisesta. Perheen kotivakuutuksesta voi hakea vahingon korvaamista.

 

Ruokailu

Varhaiskasvatukseen kuuluvan ruokailun keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää lapsen hyvinvointia ja terveyttä sekä opastaa lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon. ​Ruokailun kasvatuksellisena tavoitteena on luoda hyvistä ruokailutottumuksista ja käytöstavoista elinikäisiä.

Lapsen erityisruokavaliosta ja allergioista tulee toimittaa päiväkodinjohtajalle ilmoituslomake ja lääkärintodistus. Erityisruokavaliolla olevien lasten määrä on suuri. Keravan Ateriapalvelut noudattaa kansallista allergiaohjelmaa(2008-2018). Allergiaohjelman pääviesti on tukea terveyttä ja vahvistaa sietokykyä. Oireiden hoidosta on siirrytty ehkäisevään suuntaan. Tavoitteena on vähentää tarpeettomien ruoka-aineiden välttämistä, koska se voi vaarantaa lapsen tärkeiden ravintoaineiden saantia.

Päiväkotien ruokahuollosta vastaa Ateriapalvelut.

 

Terveys

Terveydenhoito, 
Lasten varhaiskasvatuksen lähtökohtana on tarjota turvallinen ja lapsen kehitystä tukeva hoitoympäristö. Vanhemmat vastaavat lapsen terveydenhoidosta. Lapsen asioita hoidetaan luottamuksellisesti. Lastenneuvolat ja varhaiskasvatus tekevät säännöllistä yhteistyötä. Lastenneuvolan määräaikaistarkastuksia varten täytetään lapsen hoitopaikassa lomake (3-vuotistarkastusta varten, 5-vuotistarkastusta varten​). Perheet toimittavat täytetyn lomakkeen 
lastenneuvolaan. Terveydenhoitohenkilöstö osallistuu tarvittaessa vanhempien luvalla lasten hoitoa ja tukitoimien järjestämistä koskeviin neuvotteluihin.

Päivittäinen hygienia
Varhaiskasvatuksessa kädet pestään sisään tullessa, ennen ruokailua ja aivastamisen tai yskimisen jälkeen.

Lasten hampaiden hoito
Varhaiskasvatuksessa ehkäistään hampaiden reikiintymistä syömällä säännöllisesti sekä välttämällä sokeria ja napostelua.

Sairastaminen
Sairasta lasta ei voi tuoda hoitopaikkaan. Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa, siitä ilmoitetaan välittömästi vanhemmille, ja lapsi tulee hakea hoitopaikasta mahdollisimman pian. Lapsi voi palata hoitopaikkaan, kun hän jaksaa hyvin osallistua toimintaan, eikä tartuntavaaraa ole. Tarvittaessa lääkäri tai terveydenhoitaja määrittelee lapsen toipumisajan.

Lääkehoito
Jos lapsi tarvitsee säännöllistä lääkitystä, tulee vanhempien toimittaa lääkärin kirjoittama ohje varhaiskasvatukseen. Lapsen vanhemmat, terveydenhuollon edustajat ja varhaiskasvatus neuvottelevat tarvittaessa tapauskohtaisesti lapsen lääkityksen järjestämisestä ja lapselle laaditaan lääkehoitosuunnitelma (esim. diabetes- ja astmalääkitys).

Akuutisti sairastunut lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen lääkekuurin aikana riittävän toipumisajan jälkeen. Pääsääntö on, että lääkkeet annetaan kotona. Henkilökunta voi tapauskohtaisesti antaa lapselle lapsen nimellä varustetun lääkkeen lääkärin annosteluohjeen mukaan. Homeopaattisia valmisteita ei lapselle varhaiskasvatuksessa anneta.

Epidemian hoitaminen
Epidemioiden yhteydessä hygieniaa tehostetaan käsihuuhteella ja ympäristön kosketuspintojen puhdistusta tehostamalla. Näin on hyvä tehdä myös kotona.
Mikäli hoitopaikassa todetaan useampia tulirokko-, kurkkutulehdus-, märkärupi-, silmätulehdus-, ripuli- tai oksennustapauksia, ottaa varhaiskasvatuksen henkilöstö hoito-ohjeiden saamiseksi yhteyttä terveydenhoitajaan tai lääkäriin ja ilmoittaa epidemiaepäilystä terveyskeskukseen.

Lasten sairauksien seuranta päiväkodeissa
Sairastamisesta tulee ilmoittaa hoitopaikkaan välittömästi. Päiväkodeissa seurataan lasten sairastavuutta ja vanhempien toivotaan huolehtivan siitä, että lapsen hoitohenkilökunta tietää lapsen sairauden laadun.

Sairauden vaikutus päivähoitomaksuun
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Asiakastietojärjestelmän poissaolomerkintöjä ei korjata takautuvasti sairaudesta johtuviksi poissaoloiksi.

 

Tapaturmat

Tapaturman hoitaminen
Tapaturman sattuessa ensiapu annetaan välittömästi ja vanhemmille ilmoitetaan tapahtumasta pikaisesti. Mikäli tapaturma vaatii jatkohoitoa, lapsi viedään tapaturman laadusta riippuen joko terveyskeskukseen tai hammashoitolaan. Jos lapsi tarvitsee tapaturman jälkeen apuvälineitä, yksikön esimies arvioi yhdessä vanhempien kanssa lapsen edellytykset osallistua varhaiskasvatukseen.
 
Tapaturman ilmoittaminen vakuutusyhtiölle ja hoitokulujen korvaaminen
Keravan kaupunki on vakuuttanut varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Hoitopaikan henkilökunta ilmoittaa tapaturmasta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö korvaa tapaturman hoitokulut julkisen terveydenhuollon maksujen mukaan. Vakuutus ei korvaa mahdollisesta lapsen kotihoidon järjestämisestä aiheutuvaa ansionmenetystä eikä sitä korvaa myöskään Keravan kaupunki. Varhaiskasvatuksessa tapahtuvia tapaturmia seurataan systemaattisesti.

 

Vanhempien toimikunnat/kerhot

Vanhempien toivotaan osallistuvan varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toimintaan henkilökunnan kanssa. Vanhemmat voivat perustaa vanhempien toimikuntia tai kerhoja, jotka tukevat ja täydentävät varhaiskasvatusta. Vanhempien toimikuntaan/kerhoon valitaan puheenjohtaja ja taloudenhoitaja hoidossa olevien lasten vanhemmista. Vanhemmat tai vanhempien toimikunta/kerho voivat maksutta käyttää yksikön tiloja varhaiskasvatusta tukevien tilaisuuksien järjestämiseen. Lasten hoitovastuu on vanhemmilla jos tilaisuus järjestetään varhaiskasvatuksen toiminta-ajan ulkopuolella. Vanhemmat tai vanhempien toimikunta/kerhot rahoittaa oman toimintansa, ja sen kirjanpito järjestetään niin, että se on kaikkien vanhempien tarkastettavissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ei kaupungin ohjeiden mukaisesti voi osallistua toimikunnan varojen keräämiseen tai hoitamiseen.

 

Yhteishuoltajuus

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (5§ 1) mukaan lapsen huoltajat tekevät yhdessä lapsen huoltoon kuuluvat päätökset tai tuomioistuin määrää tehtävien jaosta huoltajien kesken.

Hoitopaikkaa voi hakea lähihuoltaja, jonka luona lapsi asuu. Siksi yhteishuoltajien tulee keskenään sopia yhteistoiminnasta ja lapsen varhaiskasvatusta koskevien tietojen saannista.

Molemmat yhteishuoltajat ovat lapsen asioissa kasvatuskumppaneita varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Lähihuoltajan kanssa sovitaan yleensä lapsen varhaiskasvatuksen käytännön järjestämisestä, kuten hoitopäivän pituudesta ja lomista. Lapsen mukaan annetut tiedotteet tulee toimittaa lähihuoltajalle. Lapsen toiselle huoltajalle toimitetaan hoitopaikan tiedotteet siitä erikseen sovittaessa.
Varhaiskasvatuksella lasta tuetaan toimimaan ja vahvistumaan hänen luonnollisissa kasvuympäristöissään. Lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta keskustellaan ensisijaisesti molempien huoltajien kanssa yhdessä tai vaihtoehtoisesti lähihuoltajan kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan voidaan kirjata myös molempien huoltajien erilaisia kasvatusnäkemyksiä.

 

Maksuton isyysrahakausi

Varhaiskasvatuksesta annettua lakia on muutettu 1.1.2013 alkaen siten, että oikeutta käyttää myönnettyä hoitopaikkaa ei isyysrahakauden aikana ole, mutta oikeus samaan hoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole isyysrahakauden aikana hoidossa. 
Uuden lain piiriin kuuluvat perheet, joilla äitiysrahakausi on alkanut 1.1.2013 jälkeen.

Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava hoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Kun lapsi on kotona isyysrahakaudella, kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. 

Isyysrahajakso on enintään 54 arkipäivää (ml. lauantai) ja se pidetään lapsen ollessa alle kaksi vuotta. Isyysvapaan voi jakaa 1–18 arkipäivää enintään neljään jaksoon. Vanhempainrahakauden jälkeisen isyysvapaan voi jakaa enintään kahteen jaksoon.

 

Retket ja tapahtumat

Varhaiskasvatuksessa lapsia viedään retkille ja tapahtumiin, joiden pääsymaksut on budjetoitu yksikölle. Henkilökunta ei voi kerätä tai säilyttää vanhempien rahoja, koska päiväkodeissa ei ole käteiskassoja eikä niihin kuuluvaa kirjanpitoa. Jos vanhemmat toivovat lasten osallistuvan varhaiskasvatuksen toiminta-aikana maksullisiin tapahtumiin tai retkiin, vanhemmat vastaavat rahan keräämisestä ja säilyttämisestä. Jos perhe ei voi maksaa osallistumismaksua, tulee huolehtia siitä, että ketään ei sen vuoksi jätetä pois retkeltä.

 

Hoitopaikan siirtäminen

Hoitopaikan siirtoa haetaan täyttämällä sähköinen varhaiskasvatushakemus. Siirtotoiveisiin sovelletaan samoja sijoittamisperusteita kuin uusiin hakijoihin ja lapsi siirretään hoitopaikkojen vapautuessa toivottuun hoitopaikkaan viimeistään toimintakauden vaihtuessa.

Perheen saama aiempi varhaiskasvatuspäätös on voimassa siihen asti kunnes uusi siirrosta tehty päätös on voimassa. Lapsen varhaiskasvatusta ei voi irtisanoa siirron yhteydessä.


Varhaiskasvatuksen keskeyttäminen määräajaksi

Varhaiskasvatus on mahdollista keskeyttää määräajaksi minimissään neljäksi (4) kuukaudeksi. Keskeytyksen ajalta ei peritä päivähoitomaksua. Keskeytyksestä sovitaan aina päiväkodinjohtajan kanssa, ja sopimus tehdään kirjallisena tällä lomakkeella​. 

Keskeytyksen aikana perheellä on oikeus käyttää tilapäishoitoa (alle 4h/pv) enintään 1-2 kertaa/kk akuuttiin tarpeeseen, esim. lääkärissä käyntiin. Tilapäishoitoa voi tiedustella viimeistään tarvetta edeltävänä päivänä päiväkodinjohtajalta; hoitopaikka voi tarvittaessa olla muukin, kuin lapsen varsinainen hoitopaikka.

Keskeytyksen päätyttyä hoitopaikka pyritään järjestämään samaan päiväkotiin, jossa lapsi on ollut ennen keskeytystä.

 

Varhaiskasvatushoitopalvelujen kuntarajat ylittävä käyttö

Perheen muuttaessa toiseen kuntaan varhaiskasvatusoikeus edellisessä kunnassa katkeaa muuttokuukauden loppuun mennessä.
Mikäli perhe haluaa jatkaa entisessä hoitopaikassa edellisessä asuinkunnassa, tulee heidän olla yhteydessä varhaiskasvatuksen asiakasohjaukseen.

Puh: 040 318 4320 ma-pe kello 9 - 12

 

Päivitetty 15.08.2017 klo 13:15