Tulkitsemispalvelut, avustajat ja apuvälineet​​

<<​Takaisin

​Vammaisella ja muutoin tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta avustaja- ja tulkitsemuspalvelut, joita hän tarvitsee osallistuakseen opetukseen. Palvelut on määritelty tarkemmin perusopetuslaissa. Avustaja- ja tulkitsemispalvelut takaavan oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteettömän oppimisympäristön.

Oppilas voi tarvita tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia symbolijärjestelmiä.  Kielellisen vuorovaikutuksen tukeminen edistää ajattelun, tunteiden, oppilaan identiteetin ja sosiaalisten taitojen kehitystä. Tavoitteena on, että oppilas voin kommunikoida sujuvasti sekä toisten oppilaiden että aikuisten kanssa.

Avustaja tukee oppilasta opettajan tai terapeutin ohjeiden mukaisesti. Avustaja tukee oppilasta tehtävien suorittamisessa, kuntouttavassa toiminnassa ja päivittäisissä kouluarjen tilanteissa toimimisessa. Tarvitaessa avustaja osallistuu tuen suunnitteluun.

Tulkitsemis- ja avustajapalvelujen lisäksi koulunkäyntiä voidaan tukea yksilöllisillä opetusmateriaaleilla, erilaisilla apuvälineillä ja luokkatilan järjestelyillä.

Oppilaan kanssa työskentelevät aikuiset suunnittelevat yhdessä tarvittavan tuen eri oppimistilanteissa. Tarvittaessa hyödynnetään asiantuntija-apua. Avustava henkilö voi tukea oppimistilanteissa yhtä tai useampaa oppilasta samanaikaisesti. Myös opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla.

Päivitetty 17.06.2021 klo 12:55