Oppilashuolto

<<​Takaisin

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, juurruttaa heihin terveet elämäntavat ja luoda perusta aikuisiän terveydelle. Kouluterveydenhuolto on kokonaisvaltaista lasten ja nuorten terveydenhuoltoa, joka kattaa kaikki ikäluokat koko kouluajan. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto, jonka tarkoituksena on tukea koululaisen tervettä kasvua ja kehitystä, arvioida terveyttä ja hyvinvointia, löytää riskit ja poikkeamat ja ohjata tarvittaessa hoitoon.

Kouluterveydenhuoltotyö on osa oppilashuoltoa ja se toimii kiinteässä yhteydessä muun oppilashuollon kanssa. Tavoitteena on tarvittaessa tehdä kouluun tullessa henkilökohtainen kouluterveydenhuollon suunnitelma, joka on neuvolaterveydenhuollon suunnitelman jatke. Neuvolassa aloitettu lapsen terveyskertomus siirtyy kouluterveydenhuoltoon lapsen aloittaessa koulun

Oppilaiden terveystarkastukset

Asetus neuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastuksista on tullut voimaan vuoden 2011 alussa. Keravalla on käynnistetty asetuksen mukainen tarkastusohjelma. Ohjelman toteutus porrastetaan aiempiin tarkastuksiin sopeuttaen. Asetuksen mukaisesti 1., 5. ja 8. luokalla on ns. laaja-alainen terveystarkastus joka sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemän tarkastuksen ja huoltajan osallistumisen tarkastukseen.

Kouluuntuloterveystarkastus ensimmäisen luokan oppilaalle (terveydenhoitajan osuus laaja-alaisesta terveystarkastuksesta) tehdään Keravalla ensisijaisesti kouluuntulokesänä ja viimeistään syyslomaan mennessä.

Yläasteelle siirtyvien (7. lk) terveystarkastuksia tehdään jo kesällä ja syyslukukauden aikana ja huoltajan toivotaan siihen osallistuvan (asetuksen soveltamisohjeen mukainen sovellus Keravalla).

Edellä mainituista terveystarkastuksista informoidaan kouluun tulevien ilmoittautumispäivänä sekä kouluun tutustumispäivänä.

Välivuosien terveystarkastukset

Vanhemmat tilaavat itse lapsen tai nuoren terveystarkastusajan tulevan koulun terveydenhoitajalta tutustumispäivän jälkeen toukokuussa kesän tarkastuksiin tai heti koulun alettua elokuussa.

Välivuosien (II, III, IV, VI ja IX lk) terveystarkastukset tekee terveydenhoitaja. Muut somaattiset sairaudet kuuluvat omalääkärin vastuualueeseen. 

Koulupäivän aikana sairastuneille annetaan ensiapu ja äkillistä lääkärin hoitoa tarvitsevat ohjataan päivystykseen. ​

Lisätietoja kouluterveydenhuollosta löydät täältä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilötietojen käsittely koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa henkilötietoja käsitellään koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi. Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi- yhteys- ja yksilöintitietojen lisäksi muun muassa eri ikävaiheissa toteutettavien terveystarkastusten yhteydessä kirjattavat lapsen ja nuoren terveydentilaa sekä hyvinvointia ja olosuhteita kuvaavat tiedot, jotka tallennetaan kaupungin potilasrekisteriin. Terveystarkastusten yhteydessä kartoitetaan laajemmin myös koko perheen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, jonka vuoksi terveystarkastusten yhteydessä perheille toimitettavissa kyselylomakkeissa on myös lasten huoltajille kohdennettuja kysymyksiä.

Huoltajan henkilötietojen käsittely ja tallentaminen 

Terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja koko perheen terveydestä sekä hyvinvoinnista ja tämän vuoksi vanhemmat kutsutaan mukaan lapsen laajaan terveystarkastukseen. Lomakkeessa esitetyt kysymykset koskevat muun muassa vanhempien arviota lapsen terveydentilasta, sekä perheen jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten taloudelliseen tilanteeseen tai pitkäaikaissairauksiin liittyviä huolia. Lomakkeen täyttäminen ja jokaiseen yksittäiseen kysymykseen vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedot ovat luottamuksellisia ja terveydenhuollon salassapitosäädökset sekä yleinen tietosuojasääntely koskevat niiden käsittelyä ja tallentamista. Terveystarkastuksen yhteydessä laadittavat kirjaukset tehdään potilasasiakirjoihin, jonka jälkeen esitietolomakkeet hävitetään henkilötietojen tietosuoja turvaten. Kouluterveydenhuollon tuottamat asiakirjat ovat osa kaupungin ylläpitämää potilasrekisteriä, johon tallennetut tiedot on vahvasti suojattu sekä sähköisessä että manuaalisessa muodossa.

Tietojen säilytysajat ja asiakkaan oikeudet

Potilasrekisteriin talletettuja asiakirjoja säilytetään pääsääntöisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. Säilytysajan päätyttyä tiedot hävitetään. Kelan Kanta-arkistoon siirtyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Keravan kaupungin asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu kaupungin rekistereihin, sekä pyytää virheelliset tiedot korjattavaksi. Huoltajalla on myös tietyin poikkeuksin oikeus tarkastaa huollettavanaan olevan lapsen tiedot.

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista löydät Keravan kaupungin tietosuojasivulta.

Informointiasiakirja kouluterveydenhuollon asiakkaille.pdf

Päivitetty 17.06.2021 klo 12:06