Oppilashuolto

<<​Takaisin

Keravan kouluissa toimivat kouluterveydenhuolto, koulukuraattori ja psykologi. Oppilas voi hakeutua itse oppilashuollon piiriin, tai aloitteen voi tehdä opettaja, huoltaja tai muu koulun edustaja. Tarvittaessa oppillaan tuen tarpeen selvittämiseksi kootaan monialainen oppilashuollon asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy on tärkeää.​

Oppilashuolto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa ja eri oppilashuollon asiantuntijoiden välillä. Huoltajilta ja oppilaalta pyydetään aina kirjallinen suostumus oppilaan asioiden käsittelyyn monialaisessa asiantuntijaryhmässä. 

Yhteisöllinen oppilashuolto

Jokaisessa keravalaisessa perusopetuksen koulussa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria suunnitella, seurata, arvioida ja kehittää kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Rehtori vastaa yhteisöllisen oppilashuollon toiminnasta sekä koko oppilashuollon toteutuksesta koulussa. Koulun yhteisölliseen 
oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi erityisopettaja, psykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, turvallisuusvastaava, oppilaskunnan ohjaava opettaja ja oppilaiden edustaja. Tarvittaessa oppilashuoltotyöhön voi osallistua myös koululääkäri, lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja opettajien edustaja. Yläkoulussa oppilashuoltoryhmään voi kuulua lisäksi opinto-ohjaaja. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

Päivitetty 18.07.2018 klo 15:00