Oppilashuolto

<<​Takaisin

Keravan kouluissa toimivat kouluterveydenhuolto, koulukuraattori ja psykologi. Oppilas voi hakeutua itse oppilashuollon piiriin, tai aloitteen voi tehdä opettaja, huoltaja tai muu koulun edustaja. Tarvittaessa oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi kootaan monialainen oppilashuollon asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy on tärkeää.​

Oppilashuolto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa ja eri oppilashuollon asiantuntijoiden välillä. Huoltajilta ja oppilaalta pyydetään aina kirjallinen suostumus oppilaan asioiden käsittelyyn monialaisessa asiantuntijaryhmässä. 

Yhteisöllinen oppilashuolto

Jokaisessa keravalaisessa perusopetuksen koulussa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria suunnitella, seurata, arvioida ja kehittää kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Rehtori vastaa yhteisöllisen oppilashuollon toiminnasta sekä koko oppilashuollon toteutuksesta koulussa. Koulun yhteisölliseen 
oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi erityisopettaja, psykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, turvallisuusvastaava, oppilaskunnan ohjaava opettaja ja oppilaiden edustaja. Tarvittaessa oppilashuoltotyöhön voi osallistua myös koululääkäri, lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja opettajien edustaja. Yläkoulussa oppilashuoltoryhmään voi kuulua lisäksi opinto-ohjaaja. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

Keravan perusopetuksen poissaolomalli

Oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen on kodin ja koulun yhteinen tavoite. Hyvinvointia edistetään useilla keinoilla, joista poissaolojen seuraaminen on yksi. Kaikissa Keravan perusopetuksen kouluissa käytetään poissaolojen seuraamiseen yhteistä poissaolomallia. Toimintamalli on kehitetty osana pääkaupunkiseudun LAPE-hanketta (lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma).

Oppilaiden läsnäoloa koulussa seurataan jatkuvasti. Opettajalla on opiskeluhuoltolain mukainen velvoite puuttua poissaoloihin, mikäli hänelle noussee asiasta huoli. Huolen syntyessä opettaja keskustelee asiasta oppilaan kanssa, on yhteydessä huoltajiin ja sopii mahdollisesta yhteydenotosta oppilashuollon työntekijään. Poissaolojen syistä ja kokonaistilanteesta tehdään perusteellinen kartoitus, jonka perusteella sovitaan mahdollisista tukitoimista.

Poissaolojen seuraamisella ja selvittämisellä pyritään puuttumaan poissaoloihin varhain ja ehkäisemään varhaisella puuttumisella ongelmien kasvaminen sekä poissaolokierteen syntyminen. Tavoitteena on turvata oppilaan hyvinvointi yhteistyössä kotien kanssa. Huoltaja voi olla myös itse yhteydessä luokanopettajaan tai luokanvalvojaan, jos hän on huolissaan lapsensa poissaoloista. 

Päivitetty 17.06.2021 klo 12:09