Painotettu opetus

<<​Takaisin


·        Musiikkiluokka


Painotusopetus muuttuu

Maailman ja yhteiskunnan muuttuessa on tullut aika uudistaa perusopetusta Keravalla. Keravan kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 24.11.2021 kokouksessaan uudistaa perusopetuksen painotusopetusta ja oppilaaksi ottamisen perusteita. Painotusluokista siirrytään painotuspolku-malliin, jossa jokainen oppilas pääsee painottamaan omaa oppimistaan.

Päätös uudenlaisesta opetuksen painottamisesta sekä kaupungin palveluverkkosuunnitelman toteutuminen yhtenäisten peruskoulujen osalta antavat mahdollisuuden nyt myös oppilaaksi ottamisen perusteiden uudistamiselle. Kasvatus- ja opetuslautakunta uudisti kokouksessaan myös perusopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteet. Uudistuksessa ensisijaisen oppilaaksi ottamisen keskeisimmäksi perusteeksi tuli yhtenäinen koulupolku, jolla turvataan yhtenäiskouluissa aloittaneiden oppilaiden mahdollisuus jatkaa perusopetuksen loppuun samassa koulussa. Päätökset astuvat voimaan 1.1.2022 ja koskevat ensi syksynä koulunsa aloittavia koulutulokkaita sekä yläkouluun 7. luokalle siirtyviä oppilaita. Painotetun opetuksen järjestämistavan muutos ei koske musiikin painotettua opetusta, joka säilyy vuosiluokilla 1–9 ennallaan.

Keravalla on jo pitkään keskusteltu perusopetuksen painotetun opetuksen uudistamistarpeesta. Sysäyksen uudistamisen valmistelulle antoi keväällä 2021 aiheesta tehty valtuustoaloite. Valtuustoaloitteen vastauksen valmistelu aloitti koko uudistuksen valmistelun. Syksyn aikana keravalaisia oppilaita, huoltajia, opettajia, rehtoreita sekä luottamushenkilöitä osallistettiin laajasti opetuksen painottamisen kehittämiseksi. Oppilaille ja huoltajille tehtiin ensin perinteinen asiakaskysely ja sen heidät kutsuttiin vastaamaan tulevaisuuskyselyyn yhdessä aineenlehtoreiden, lautakunnan jäsenten, Kaupunginhallituksen ja Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston kanssa. Tulevaisuustutkimukseen osallistui yhteensä 503 henkilöä. Oppilaiden mahdollisuus päästä lähikouluun ja tasa-arvoiset mahdollisuudet painottaa omaa oppimista nousivat kyselyissä kärkeen. Tulevaisuudessa toivottiin erityisesti sellaisia sisältöjä, jotka edistäisivät oppilaan omaa hyvinvointia, vuorovaikutustaitoja, ympäristöstä huolehtimista ja teknologiaosaamista.

Keravalla yläkouluissa siirrytään kuntakohtaisista painotusluokista koulu- ja oppilaskohtaiseen opetuksen painottamiseen. Samalla mahdollistuu eheämmän opinpolun turvaaminen uusien oppilaaksi ottamisen perusteiden mukaisesti. Painotetun opetuksen uudistamisen tavoitteena on vastata tulevaisuuden vaatimuksiin antamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuus oman oppimisensa painottamiseen ja tarjoamalla kaikille oppilaille mahdollisuus tulevaisuustaitojensa yhdenvertaiselle kehittämiselle.

Keravan uudessa oppimisen painottamisessa luovutaan pääsykokeista. Tällä hetkellä kuudennella luokalla opiskelevat oppilaat eivät enää hae eri koulujen painotusluokille soveltuvuuskokeiden kautta. Kuudesluokkalaiset oppilaat saavat kevään 2022 aikana lähikoulupäätöksen. Yläkoulu alkaa rauhallisesti omassa lähikoulussa. Seitsemännellä luokalla jokainen oppilas saa opastusta painotusvalintojen tekemiseen ja valitsee oman painotuspolkunsa, joka toteutuu hänen omassa lähikoulussaan. Painotuspolkua oppilas kulkee 8. ja 9. vuosiluokan ajan. Opetus toteutetaan valinnaisaineiden tuntiresurssilla. Valintamahdollisuudet ovat yhtenevät jokaisessa yhtenäiskoulussa.

Nyt kun päätös opetuksen painottamisen rakenteista on tehty, päästään valmistelemaan sisältöjä. Valmistelu tehdään vuoden 2022 aikana. Sisältötyöhön osallistetaan laajasti keravalaiset aineenopettajat, rehtorit ja opetuksen asiantuntijat, joista kootaan erilaisia painotusteemoja ja -sisältöjä valmistelevia työryhmiä. Painotusaineet tavoitteineen ja sisältöineen liitetään osaksi opetussuunnitelmaa.

Uudistuksen myötä Keravan kaupungin perusopetuksessa luovutaan asteittain soveltuvuuskokeiden perusteella annettavasta painotusluokkaopetuksesta. Ne yläluokkien oppilaat, jotka opiskelevat tällä hetkellä painotusluokilla, jatkavat nykyisillä luokillaan ilman muutoksia yläkoulun loppuun saakka. 

 

Päivitetty 17.12.2021 klo 11:02