Joustava perusopetus (Jopo)

<<​Takaisin

Joustavan perusopetuksen (JOPO) tavoitteena on ennaltaehkäistä perusopetuksen keskeyttämistä ja syrjäytymistä, tukea toisen asteen koulutukseen siirtymistä ja valmiuksia selviytyä opiskelusta sekä vahvistaa kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa.

JOPO-opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa, mutta opetusjärjestelyitä suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman paljon oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtien. Oppilaan kaikki opiskelu järjestetään joustavan perusopetuksen periaatteiden mukaisesti.

Opetuksessa painotetaan toiminnallisia työmuotoja, eri oppiaineiden integrointia oppimiskokonaisuuksiksi ja opiskelua työpaikoilla sekä muissa koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä.

Nuorten kannalta tavoitteena on

  • ehkäistä ennalta koulumotivaation heikkenemistä ja koulutuksesta putoamista
  •  tukea peruskoulun loppuun saattamista ja edistää toisen asteen koulutukseen siirtymistä
  • antaa nuorille kokemuksia työpainotteisista opiskelumuodoista ja perehdyttää työelämään
  •  vahvistaa elämänhallintataitoja.

JOPO-opetukseen otetaan oppilaita, joilla on

  • riski jäädä ilman päättötodistusta ja hän on syrjäytymisvaarassa.
  • hankaluuksia elämänhallinnassa ja sosiaalisissa taidoissa.
  • heikko koulumenestys, koulunkäyntiin liittyviä motivaatio-ongelmia tai muita koulumenestystä haittaavia ongelmia.

Hakeminen ja oppilaiden valinta

Joustavaan perusopetukseen haetaan keväisin Wilma-järjestelmän kautta. JOPO-opetukseen voivat hakea 7. ja 8. luokalla opiskelevat sekä 9. luokan seuravaana lukuvuonna kertaavat oppilaat. Hakuajasta tiedotetaan vuosittain.

Aloitteen joustavaan perusopetukseen hakeutumiseesta voi tehdä opettaja, nuori itse tai tämän huoltaja. JOPO-opetuksesta kannattaa keskustella nuoren kanssa kotona. Viime kädessä huoltaja ja nuori päättävät hakemisesta.

Joustavan perusopetuksen oppilaat valitaan hakemusten ja haastattelun perusteella. Koulu, johon oppilaan JOPO-paikka määritellään, ratkaistaan oppilaskohtaisesti niin, että tavoitteena on mahdollisimman lyhyet koulumatkat kaikille JOPO-luokkalaisille. Tavoitteena on myös oppilaan ehyt koulupolku siinä koulussa, jossa hän jo opiskelee. Koulun vaihto on kuitenkin mahdollista, jos hakijoita on epätasaisesti eri koulujen JOPO-luokille. Mahdollisesta koulun vaihdosta keskustellaan aina hakijan kanssa.

Ilman paikkaa jääneistä hakijoista muodostetaan myös varasijajärjestelmä. Jos lukuvuoden aikana JOPO-luokilta vapautuu oppilaspaikkoja, vapautunut oppilaspaikka annetaan järjestyksessä seuraavalle varasijalla olevalle.


Päivitetty 17.06.2021 klo 10:31