Perusopetus

​​Perusopetuksen tehtävien ja tavoitteiden uudistaminen tarkoittaa pedagogiikan, toimintakulttuurin ja opetuksen sisältöjen arvioimista suhteessa uudenlaiseen ympäristöön. Uudet opetussuunnitelman perusteet ohjaavat kohti laaja-alaisempia osaamisen alueita ja ilmiöpohjaisempaa opetusta:

 

Tulevaisuuden peruskoulu

Valtakunnallisen perusopetuksen kehityssuuntia sekä oppimisen ja osaamisen tulevaisuudennäkymiä on kartoitettu Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeessa. Alla olevasta kuvalinkistä pääset lukemaan Kulttuuri- ja opetusministeriön laatiman raportin hankkeen kehittämistyöstä, jossa ovat olleet mukana OKM, OPH, opetuksen ja tutkimuksen asiantuntijat sekä eduskuntapuolueiden edustajat.


 

Oppilaiden arvokeskustelujen koonnit

Uuden opetussuunnitelman valmistelutyössä on kuultu aktiivisesti opettajien, huoltajien ja oppilaiden näkemyksiä perusopetuksen toivottavista kehityssuunnista. Alle on koottu keravalaisissa peruskouluissa tehdyn 
suunnittelutyön ja arvokeskustelun tuloksia oppilaiden osalta. Huoltajien näkemyksiä esitellään osiossa huoltajayhteistyö

​​Ahjon koulu
Ali-Keravan koulu
Kalevan koulu
Keravanjoen koulu
​Keskuskoulu
Killan koulu
Kurkelan koulu
​Savion koulu
​Sompion koulu
Svenskbacka skola

 

Perusopetuksen tuntijako

 

Keravan kasvatus- ja opetuslautakunta päätti perusopetuksen tuntijaosta 13.4.2016. Opetuksen tuntijakoa koskevat suurimmat muutokset ovat valinnaisuuden laajentuminen alakoulussa, ruotsin kielen opetuksen alkaminen vuosiluokalla 5, englannin kielen opetuksen alkaminen vuosiluokalla 2, yhteiskuntaopin opetuksen alkaminen vuosiluokalla 4 sekä uusi kieliohjelma.

 

Keravan perusopetuksen tuntijako on yhteensä 225 vuosiviikkotuntia (=38 tuntia opetusta lukuvuoden aikana), joka jakautuu seuraavasti:

 

1 lk2 lk3 lk4 lk5 lk6 lk7 lk8 lk9 lk
192022242525303030

 

Perusopetuksen uudessa tuntijaossa on 3 vuosiviikkotuntia enemmän valtakunnalliseen minimituntijakoon nähden. Lisätunnit (1 vvt/oppiaine) kohdentuvat seuraaviin oppiaineisiin: A1-kieli englanti, matematiikka ja käsityö.
 Uusi tuntijako.png

 

Uusi tuntijako otetaan käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 1-6, 1.8.2017 vuosiluokalla 7, 1.8.2018 vuosiluokalla 8 sekä 1.8.2019 vuosiluokalla 9. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna vuosiluokkaa 6 koskee seuraavat siirtymäkauden tuntijakopoikkeukset:

  • ympäristöopin asemasta 6 lk opetetaan biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 mukaisesti
  • ruotsia opetetaan 6 lk yksi tunti enemmän kuin tuntijaossa eli yhteensä kaksi tuntia viikossa
  • yhteiskuntaoppia opetetaan 6 lk yksi tunti enemmän kuin tuntijaossa eli yhteensä kaksi tuntia viikossa.

 

Alakoulussa valinnaisuutta on seuraavasti:

Taito- ja taideaineita (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous koulun päättämällä tavalla):

  • 3 lk yksi vuosiviikkotunti
  • 4 lk yksi vuosiviikkotunti
  • 5 lk kaksi vuosiviikkotuntia
  • 6 lk kaksi vuosiviikkotuntia.

Lisäksi viidennellä vuosiluokalla tarjotaan yksi valinnaisainetunti viikossa äidinkielessä ja/tai matematiikassa.

 

Käsityö oppiaineena sisältää sekä teknisen työn että tekstiilityön opetuksen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Käsityön opetuksessa keskiössä on käsityöprosessi, joka sisältää tuotteen ideoinnin ja suunnittelun, materiaalien ja tekniikoiden kokeilun, tuotteen tekemisen ja dokumentoinnin sekä prosessin ja tuotteen arvioinnin oppilaan ikäkausi huomioiden. Oppilaat eivät tee valintaa teknisen työn tai tekstiilityön välillä vaan oppilaat opiskelevat käsityöoppiaineen sisällä prosessin eri vaiheita pehmeitä ja kovia materiaaleja sekä niihin liittyviä tekniikoita hyödyntäen.

 

 


 

Kieliohjelma

 

Alla olevista linkeistä pääset seuraamaan opetussuunnitelman tuntijakoa koskevien huoltaja- ja oppilaskyselyiden tarkempia tuloksia. Huoltajille suunnatussa kyselyssä on kartoitettu näkemyksiä peruskoulun kieliohjelmasta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 16.9.2015 päättänyt Keravan kaupungin perusopetuksen uuden yhteisen kieliohjelman. Kieliohjelmaa päätettiin laajentaa nykyisestä siten, että englannin kieli alkaa 1.8.2016 alkaen 2. luokalla ja ruotsin kieli 5. luokalla. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus valita 8. luokalta alkavana B2-kielenä espanja tai kiina. Uusi kieliohjelma on seuraava:

Alakoulussa alkavat kielet:

A1 = 2. luokalla alkava kaikille yhteinen kieli (englanti), pakollinen

A2 = 4. luokalla alkava valinnainen kieli (ranska, saksa, venäjä)

B1 = 5. luokalla alkava kaikille yhteinen kieli (ruotsi), pakollinen

Yläkoulussa alkavat kielet:

B2 = 8. luokalla alkava valinnainen kieli (espanja ja kiina)

Alla olevassa taulukossa määritellään miten eri kieliä opiskellaan Keravalla vuosiluokilla 1.-9.​​

Kielivalintataulukko1.png
 

Vapaav​alintaisten kielten opetus (A2- ja B2-kielet) järjestetään tarvittaessa koulujen yhteisinä, keskitettyinä ryhminä. Opetusryhmän aloituskoko on 14 oppilasta. Ryhmien sijoituspaikka päätetään vuosittain kuitenkin niin, että opetuspaikka on keskeinen oppilaiden kulkeminen huomioiden.​


 

"Ops on koulun kehittämisen työkalu"

Pekka Rokka on Kurkelan koulun entinen rehtori ja keravalaisen perusopetuksen konkari. Katso Pekan ajatuksia opetussuunnitelman merkityksestä oheisesta videosta.

  


 

Päivitetty 19.09.2016 klo 15:54