Oppivelvollisuuden laajentaminen

Keravan kaupunki koulutus kuvituskuva.jpg​Oppivelvollisuus laajeni vuodesta 2021 alkaen niin, että jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa. Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. 

Oppivelvollisuuden laajentamisella halutaan taata kaikille nuorille riittävä koulutus ja hyvät eväät työelämään. Tavoitteena on lisätä kouluttautumista ja osaamista, vähentää oppimiseroja, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja nuorten hyvinvointia. Laajennetun oppivelvollisuuden tarkoitus on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, eli lukiokoulutuksen tai ammatillisen tutkinnon.

Hakeutumisvelvollisuus

Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Yhteishaun lisäksi oppivelvollinen voi hakeutua koulutukseen jatkuvan haun kautta. Koulutuksen järjestäjät ja asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastaavat auttavat tarvittaessa opiskelupaikan hakemisen kanssa.

Maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa

Kaikille opiskelijoille taataan maksuton opiskelu. Maksuttomuus on voimassa koko sen vuoden, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Maksuttomuus pitää sisällään oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet.

Maksuttomuus ei kata erityistä harrastuneisuutta vaativien opintolinjojen välineitä, kohtuulliset kulut sisältäviä opintovierailuita, retkiä tai tapahtumia.

Koulumatkan kuluihin voi hakea Kelan myöntämää koulumatkatukea.

Koulutuksen järjestäjän sekä asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu

Oppivelvolliset saavat tukea opintojensa aikana. Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollinen on aloittanut opintonsa. Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollisen opiskeluoikeus tai oppivelvollisuus päättyy. Koulutuksen järjestäjä seuraa oppivelvollisen opintojen edistymistä, ja ilmoittaa huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos opintoja ei suoriteta opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on tehty ilmoitus oppivelvollisesta. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut opinnot uudestaan. Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:

1) oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi;

2) äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi;

3) vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana;

4) oppivelvollisuuden suorittamisen estävä elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään hakemuksesta. Ennen päätöksen tekemistä tulee selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla.

Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. Koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava oppivelvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle, jos oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään toistaiseksi. Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta. Asuinkunnan hakemuslomakkeen voi Keravalla pyytää oppivelvollisuuden erityisasiantuntijalta.

Lisätietoja:


Päivitetty 09.02.2022 klo 17:15