Kasvun ja oppimisen tuki

Keravan kasvatus- ja opetustoimen palvelut tarjoavat lapselle tukea läpi opinpolun varhaiskasvatuksesta lukioon saakka. Tuen palvelut voidaan jakaa kasvun ja oppimisen tukeen sekä opiskeluhuoltoon.

 

Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuella tarkoitetaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Näistä lapsi ja oppilas voivat saada kerrallaan yhden tasoista tukea. Tuen järjestäminen ja toteuttaminen on joustavaa sekä tarpeen mukaan vaihtelevaa.  Lapsen ja oppilaan saaman tuen vaikuttavuutta arvioidaan tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin lapsen, oppilaan ja opiskelijan että ryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen ja opiskelun esteettömyyteen, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Kasvun, oppimisen, koulunkäynnin ja opiskelun tukeminen merkitsee yhteisöllisiä, oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista.

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. Monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.

Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden kasvun, oppimisen ja opiskelun edistymistä arvioidaan jatkuvasti tarkastelemalla käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa sopivampia kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen ratkaisuja. Tuen tarpeen arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ulkopuolisten arviointien tuloksia ja otetaan huomioon aiemmin annettu tuki. 

Tuki annetaan ensisijaisesti lapsen, oppilaan ja opiskelijan omassa ryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin. Tuen jatkumisesta huolehditaan lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.

 

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa opetusyhteisössä. Opiskeluhuolto liittyy läheisesti esiopetuksen ja perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävään ja lukiossa opiskelijan opintopolun tukemiseen. Opiskeluhuoltotyössä otetaan huomioon lapsen, oppilaan ja opiskelijan edun ensisijaisuus.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko yhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi lapsilla, oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.  Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen, oppilaaseen, opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

 

Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä

Lasten ja nuorten kuntoutustyöyhmään ohjataan sellaiset 0–19-vuotiaat lapset ja nuoret, joiden haasteet tehdyistä tutkimuksista, hoidosta, kasvatuksellisista ja opiskeluhuollollisista järjestelyistä huolimatta vaativat moniammatillista pohdintaa kuntoutussuunnitelman laatimiseksi. Lapsesta tai nuoresta herännyt huoli ohjataan ryhmään, mikäli yksiköiden moniammatilliset opiskeluhuollon ryhmät tai varhaiskasvatuksen henkilöstö eivät pysty ratkaisemaan ongelmaa. Huoli voi herätä lapsen tai nuoren fyysisestä terveydentilasta, psykososiaalisesta kehityksestä, hoitoon ja kasvatukseen tai perhetilanteeseen liittyvistä asioista.

Kuukausittain tapaavaa ryhmää johtaa lastenpsykiatrian erikoislääkäri. Kokoontumiseen osallistuvat asiakkaan lisäksi myös asiakkaan terveydenhoitaja, asian vireille pannut opiskeluhuollon henkilö (kuraattori, psykologi, perhetyöntekijä, varhaiskasvatuksen erityisopettaja), kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija sekä tarvittaessa lapsen tai nuoren huoltajat. Koordinaattori laatii kuntoutussuunnitelman ja lääkäri allekirjoittaa sen.


 

Päivitetty 13.11.2017 klo 10:25