Keravan yleiskaava 2035 -vaiheet

Kaupunginhallitus päätti 3.12.2012, että Keravan yleiskaavan tarkistustyö laitetaan vireille ja yleiskaavan ohjelmointisuunnitelman laatiminen käynnistetään. Suunnittelualueena on koko Keravan kaupunki eli noin 30 km² laajuinen alue. 


Yleiskaavan tarkistuksen päätavoitteena on Keravan yleiskaavan ajantasaistaminen. Yleiskaavan avulla selvitetään uutta rakennusmaata asunto- ja yritysrakentamisen sekä viheralueiden käyttöön. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.


Luonnosvaihe

Keravan yleiskaavaluonnos (YK6) oli nähtävillä 30.3.-30.4.2015 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatiin 30 lausuntoa ja 14 mielipidettä. Luonnosvaiheen vastineraportti hyväksyttiin kaupunkikehitysjaostossa 15.9.2015. 


Materiaalit:
Yleiskaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset
Yleiskaavaselostus ja selostuksen liitteet
Luonnosvaiheen vastineraportti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti


Ehdotusvaihe

Keravan kaupunginhallitus asetti nähtäville Keravan yleiskaavaehdotuksen (YK6) 18.4.-20.5.2016 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotuksesta saatiin 29 lausuntoa ja viisi muistutusta. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet hyväksyttiin kaupunkikehitysjaostossa 21.9.2016.


Materiaalit:
Yleiskaavaehdotuksen kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset
Yleiskaavaehdotuksen selostus ja selostuksen liitteet
Ehdotusvaiheen vastineraportti

Hyväksymisvaihe

Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) 7.11.2016. Yleiskaavan saadessa lainvoiman tulee se korvaamaan  voimassa olevan yleiskaavan 2020 (YK3). 


Materiaalit:
Yleiskaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset
Yleiskaavaselostus ja selostuksen liitteet

Voimaantulovaihe

Kaupunginvaltuuston vuonna 2016 hyväksymästä yleiskaavasta valitti neljä henkilöä. Valitukset käsittelevä hallinto-oikeus katsoi, ettei yleiskaava ole valituksissa esitettyjen perusteiden perusteella lainvastainen ja kumosi kaikki valitukset. Yksi henkilö jatkoi valitusprosessia korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. 

Valitusprosessien ollessa käynnissä, kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan osittain voimassaolevaksi. 

Materiaalit:
Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017
Kaupunginhallituksen päätös 30.1.2018
Osittain voimassaolevan yleiskaavan aluerajaus


Vuonna 2019 myös korkein hallinto-oikeus kumosi yleiskaavasta tehdyn valituksen. Molemmat oikeusasteet katsoivat, että Keravan yleiskaava perustuu riittäviin selvityksiin ja se on laadittu lakia noudattaen. Koko Keravan kattava yleiskaava 2035 tuli lainvoimaiseksi 9.1.2019 ja korvasi yleiskaavan 2020 (YK3).

Materiaalit:
Lainvoimaisen yleiskaavan kaavakartta sekä -merkinnät ja -määräykset 

Päivitetty 09.04.2019 klo 10:43