Jokilaakson Kivisillan asemakaava (2316)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 20.9.2021.

Asemakaavalla mahdollistetaan monipuolinen asuminen, joka voi olla palveluasumista, omakotitaloja, rivitaloja, kaupunkipientaloja, minitaloja ja kerrostaloja. Tehokkaampi rakentaminen sijoittuu kaava-alueen keskelle Finlandia-aukion ja Pilskeen hulevesialtaan läheisyyteen, missä kerrostalojen kivijalassa mahdollistetaan myös pienimuotoinen liike- ja toimistotilojen rakentaminen. Alueelle muodostuu arviolta noin 460 asuntoa ja asuinkerrosalaa noin 25 977 k-m2. Alueen asukasmääräksi arvioidaan noin 950.


Jokilaakson Kivisillan asemakaava-alue on pinta-alaltaan noin 52,5 ha, josta noin 54 % on osoitettu asemakaavassa rakentamattomiksi alueiksi eli lähivirkistysalueiksi, puistoiksi, suojaviheralueiksi, maa- ja metsätalousalueiksi sekä vesialueiksi. Kirstinkadun päähän on kaavassa osoitettu lähipalvelurakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa päiväkodin sekä asukkaita palvelevia työ- ja harrastetiloja. Moottoritien varteen rakennettava melusuoja ‒ meluvallit, meluseinät ja toimitilarakennukset ‒ mahdollistavat jokilaakson virkistysalueiden kehittämisen. Lisäksi asemakaavassa on huomioitu suojelumerkintöjen ja määräyksien avulla kiinteät muinaismuistot sekä kulttuuriperinnön, luonnon ja maiseman kannalta arvokkaimmat kohteet ja alueet.


Jokilaakson Kivisillan kaava-alue sijaitsee Kytömaantien ja Lahden moottoritien väliselle alueelle, Porvoontien pohjoispuolelle, noin 1-2 kilometrin etäisyydelle Keravan keskustasta koilliseen. Luonnosvaiheessa aluetta on tutkittu laajempana kokonaisuutena rajautuen Koivulantieltä Porvoonrataan ja Lahden moottoritieltä Kytömaantiehen. Ehdotusvaiheeseen edetään vaiheittain ja asemakaavan tunnus ja nimi muutetaan kunkin osa-alueen mukaisesti. Ensiksi laaditaan asemakaavaehdotus Jokilaakson Kivisillan alueelle, jossa on tarkoitus järjestää Asuntomessut vuonna 2024. Kivisillan alueen kaavaehdotuksessa ratkaistaan suuriltaosin Lahden moottoritien meluntorjunta. Seuraavaksi laaditaan kaavaehdotus Jokilaakson pohjoisosaan (Marjomäen alueelle) ja viimeisenä eteläosaan (Lasihelmenpellon ja Vuodenkierron alueille).

Asemakaavan hyväksymiskäsittely

Asemakaava on edennyt hyväksymiskäsittelyyn. Hyväksymiskäsittely etenee kaupunkikehitysjaostosta kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät asianhallintajärjestelmästä osoitteesta: Pöytäkirjahaku (tweb.fi). Esityslistan ja pöytäkirjan liitteistä löytyvät hyväksymisvaiheen asemakaava sekä  muut kaavaan liittyvät kaava-asiakirjat.


Kaavan 2316 asiakirjat:
Voimaan tullut asemakaava

Hyväksymisvaihe:
Kaupunginvaltuuston päätös 20.9.2021/127§ 

Ehdotusvaihe: Jokilaakson Kivisillan alue
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kaavaehdotus nähtävillä 18.6.-19.7.2021.

Asemakaavaehdotus
Asemakaavaselostus
Selostuksen liitteet:
LIITE 1. Seurantalomake
LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
LIITE 3a. Ilmakuva 2019 ja kaava-alueen rajaus
LIITE 3b. Asemakaavaluonnos
LIITE 3c. Asemakaavaehdotus
LIITE 4a. Visualisointikuvat
LIITE 4b. Havainnekuva
LIITE 4c. Poikkileikkauskuvat
LIITE 5a. Kartanon rakennushistoriaselvitys
LIITE 5b. Jokilaakson maisema- ja kulttuurihistoriaselvitys
LIITE 5c. Liikennemeluselvitys
LIITE 5d. Luontoselvityksen väliraportti 2021
LIITE 5e. Luontoselvitys Kerava 2014
LIITE 5f. Luontoselvitys Postlar 2014
LIITE 5g. Myllypuron inventointi ja sähkökoekalastukset VHVSY 2020
LIITE 5h. Tärinä- ja runkomeluselvitys
LIITE 5i. Arkeologiset koetutkimukset kenttäraportti
LIITE 5j. Muistio muinaismuistolain mukaisista neuvotteluista
LIITE 5k. Ilmastovaikutusten arviointi KILVA yhteenveto
LIITE 5l. Hiilitaselaskenta
LIITE 5m. Uusiomateriaaliselvitys
LIITE 6. Vuorovaikutusraportti


Luonnosvaihe:
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 4.-29.1.2021.

Asemakaavaluonnos
Asemakaavaselostus
Selostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ortokuva
Luonnos
Katusuunnitelmaluonnokset
Puistosuunnitelmaluonnos
Havainnekuvia
Havainnekuvia
Poikkileikkauskuvat
Kartanon rakennushistoriaselvitys
Jokilaakson maisema- ja kulttuurihistoriaselvitys
Meluselvitys
Meluselvitys
Luontoselvitys Kerava
Luontoselvitys Postlar
Myllypuron inventointi
Vastineraportti


Aloitusvaihe:
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.11.‒20.12.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.‒19.5.2017


Asuntomessualueen kaupunkirakenteen ideasuunnitelma
Asuntomessualueen kaupunkirakenteen ideasuunnitelma on saatu ensimmäiseen esittelyvaiheeseen. Suunnitelman on laatinut kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä hollantilainen arkkitehtuuritoimisto Space&Matter. Vielä muotoutuva suunnitelma pohjautuu Keravan asuntomessujen kantaviin teemoihin eli kiertotalouteen ja kestävään liikkumiseen.


Kevään aikana kerätään messujen rakentamiseen ja järjestämiseen halukkaita osapuolia ideoimaan ja asettamaan yhteiset tavoitteet messujen järjestämiseksi. Jokilaakso halutaan saada keravalaisten virkistyskäyttöön ja uusi asuinalue Keravan kartanon viereen. Kartanon alueella tavoitteena on edistää kiertotaloutta edistävää yhteisöllistä toimintaa, joka jatkuisi myös messujen jälkeen.


Tutustu ideasuunnitelmaan. Ideasuunnitelma oli nähtävillä 28.2.‒23.3.2020.
Seuraa Asuntomessujen etenemistä Asuntomessujen verkkosivuiltaLisätietoja:
Tommi Jääskeläinen
Kaava-arkkitehti
puh. 040 318 2388
tommi.jaaskelainen@kerava.fi

Päivitetty 22.11.2021 klo 07:41