Viherkaava (oikeusvaikutukseton)

​Kerava haluaa olla monimuotoinen viherkaupunki, jossa jokaisella asukkaalla on enintään 300 metriä viheralueelle. Tavoitetta toteutetaan viherkaavan avulla, joka ohjaa täydennysrakentamista, nostaa luonto-, viher- ja virkistysarvot kaupungin toiminnan keskiöön sekä tarkentaa ja tutkia viheryhteyksien toteutumista. Keravan viherkaava täsmentää Keravan yleiskaavaa. Oikeusvaikutuksettoman viherkaavatyön avulla on tutkittu, yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin, Keravan viherverkoston toteutumista ja toimivuutta.

Viherkaavassa esitellään nykyiset viher- ja puistoalueet sekä niitä yhdistävät ekologiset yhteydet. Näiden säilyttämisen lisäksi esitetään toimenpiteitä vihreän lisäämiseksi rakentamalla uusia puistoja ja lisäämällä katuvihreää, kuten puita ja istutuksia. Viherkaavassa on myös esitetty keskusta-alueelle uutta kolmiportaista katuhierarkiaa, jonka avulla pystytään lisäämään katualueiden viherarvoja ja keskustan vehreyttä. Osana viherkaavaa jokaiselle asuinalueelle on pyritty hahmottamaan lähiliikuntaa tukeva virkistysreitti. Lisäksi on tutkittu seudullisia reittiyhteyksiä ja niiden mahdollisuuksia.

Tutustu Keravan kaupunginvaltuuston hyväksymään viherkaavan kaavaselostukseen sekä kaavakarttoihin ja määräyksiin.

Viherkaavan jatkotyönä käynnistetään viheralueohjelma, joka tarkentaa viherkaavaa. Viheralueohjelmassa määritellään viheralueiden kunnossapito ja hoitoluokat sekä tulevaisuuden viherinvestoinnit. Viheralueiden kokonaisvaltaisella tarkastelulla kaupunki tähtää entistä laadukkaampaan ja suunnitelmallisempaan toimintaan.


Viherkaavan vaiheet

Kaupunkikehitysjaosto käsitteli viherkaavan tavoitteita tammikuussa 2019 ja esitti niiden hyväksymistä kaupunginhallitukselle, joka hyväksyi tavoitteet tammikuussa 2019. Viherkaavan luonnos oli nähtäville syksyllä 2020 ja kaavaehdotus keväällä 2021. Valtuusto hyväksyi viherkaavan kesäkuussa 2021.

Viherkaavatyön lähtökohtana kolme tavoitekokonaisuutta

Viherkaavan tavoitteet on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joiden avulla edistetään monimuotoisen viherkaupungin kehittymistä.

  1. Ensimmäinen tavoitekokonaisuus sisältää koko kaupungin laajuisen viheralueanalyysin luomisen sekä viheralueiden luonteen ja arvon tunnistamisen. Viheralueille luodaan luokittelujärjestelmä ja niiden käytöstä tehdään kokonaissuunnitelma, jossa määritellään alueiden luonne ja toiminnallisuus.

  2. Toisessa tavoitekokonaisuudessa keskitytään turvaamaan koko Keravan kattava riittävä, monipuolinen ja laadukas viheralueiden verkosto. Viheralueverkosto halutaan säilyttää mahdollisimman ehyenä ja yhtenäisenä kasvavan täydennysrakentamisen paineista huolimatta.

  3. Kolmannessa tavoitekokonaisuudessa tunnistetaan tulevaisuuden viheraluepotentiaali ja -tarve. Alueiden kartoituksessa hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä, asukaskyselyitä ja viherkaavan yhteydessä laadittavaa viheralueluokitusta.

Kaavaluonnos
Viherkaavan luonnos oli nähtävillä 15.12.2020-31.1.2021 välisen ajan. Tutustu viherkaavaluonnoksen kaavakarttoihin ja kaavaselostukseen.


Luonnosvaiheessa saatiin 13 lausuntoa ja seitsemän mielipidettä. Lisäksi karttapalvelun kautta saatu palaute otettiin mukaan kaavan ehdotusvaiheen valmisteluun. Lausunnot, mielipiteet ja niihin liittyvät vastineet on esitetty luonnosvaiheen vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotus 
Viherkaavan ehdotus oli nähtäville 11.5.-25.5.2021 väliseksi ajan. Viherkaavan ehdotus koostui yhteenvetokartasta, luonto- ja ekologiset arvot -teemakartasta sekä rakentaminen ja maisema- teemakartasta ja näihin liittyvistä määräyksistä sekä kaavaselostuksesta. Tutustu viherkaavaehdotuksen kaavakarttoihin ja kaavaselostukseen

Ehdotusvaiheessa kaava-aineistosta saatiin kaksi lausuntoa ja neljä muistutusta. Lausunnot, muistutukset ja niihin liittyvät vastineet on esitetty ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportissa


Osallisuus ja vuorovaikutus

Viherkaavaa valmisteltiin yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Viherkaavan pohja-aineistona on käytetty vuonna 2017 toteutettua viher- ja liikuntakyselyä. Kaavan aloitusvaiheessa keväällä 2019 järjestettiin kohdennettu kysely opettajille ja varhaiskasvattajille opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa käytettävistä tärkeistä viheralueista. Kyselyaineistoa täydennettiin vielä työpajatyöskentelyllä, jossa kaikkien Keravan koulujen oppilaskuntien edustajat pääsivät vaikuttamaan viheralueiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tammikuussa 2020 järjestettiin kaikille keravalaisille avoin asukastyöpaja viherkaavan lähtökohdista. Sekä viherkaavan luonnos- että ehdotusvaiheissa järjestettiin verkossa asukastilaisuudet, joissa esiteltiin suunnitelmia sekä vastattiin asukkaiden kysymyksiin. 


Selvitykset

Viherkaavan pohja-aineistona on käytetty laajaa selvitysmateriaaliaineistoa. Viherkaavaan liittyviä selvityksiä:


Ota yhteyttä

Viherkaava:
Vs. yleissuunnittelupäällikkö 
Olli Hokkanen 
puh. 040 318 2393
emmi.malin@kerava.fi


Viheralueohjelma:
Suunnitteluinsinööri
Ulla Eriksson
puh. 040 318 2758
ulla.eriksson@kerava.fi

Päivitetty 29.09.2021 klo 10:34