Viherkaava

​Kerava haluaa olla monimuotoinen viherkaupunki, jossa jokaisella asukkaalla on enintään 300 metriä viheralueelle. Tavoitetta toteutetaan viherkaavatyön avulla, jonka tarkoituksena on ohjata täydennysrakentamista, nostaa luonto-, viher- ja virkistysarvot kaupungin toiminnan keskiöön sekä tarkentaa ja tutkia viheryhteyksien toteutumista.


Keravan yleiskaavan 2035 valmistelutyön yhteydessä tutkittiin jo Keravan viherverkoston yhtenäisyyttä ja toimivuutta koko kaupungin tasolla sekä tunnistettiin Keravan keskeiset suojelu- ja maisema-arvot. Viherkaavatyön avulla tutkitaan yleiskaava yksityiskohtaisemmin Keravan viherverkoston toteutumista ja toimivuutta.


Osana viherkaavaa laaditaan myös viheralueohjelma, joka tarkentaa viherkaavaa. Viheralueohjelmassa määritellään viheralueiden kunnossapito ja hoitoluokat sekä tulevaisuuden viherinvestoinnit. Viheralueiden kokonaisvaltaisella tarkastelulla kaupunki tähtää entistä laadukkaampaan ja suunnitelmallisempaan toimintaan.


Viherkaavatyön lähtökohtana kolme tavoitekokonaisuutta

Viherkaavan tavoitteet on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joiden avulla edistetään monimuotoisen viherkaupungin kehittymistä.


Ensimmäinen tavoitekokonaisuus sisältää koko kaupungin laajuisen viheralueanalyysin luomisen sekä viheralueiden luonteen ja arvon tunnistamisen. Viheralueille luodaan luokittelujärjestelmä ja niiden käytöstä tehdään kokonaissuunnitelma, jossa määritellään alueiden luonne ja toiminnallisuus.


Toisessa tavoitekokonaisuudessa keskitytään turvaamaan koko Keravan kattava riittävä, monipuolinen ja laadukas viheralueiden verkosto. Viheralueverkosto halutaan säilyttää mahdollisimman ehyenä ja yhtenäisenä kasvavan täydennysrakentamisen paineista huolimatta.


Kolmannessa tavoitekokonaisuudessa tunnistetaan tulevaisuuden viheraluepotentiaali ja -tarve. Alueiden kartoituksessa hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä, asukaskyselyitä ja viherkaavan yhteydessä laadittavaa viheralueluokitusta.


Viherkaavan vaiheet ja osallistaminen

Kaupunkikehitysjaosto käsitteli viherkaavan tavoitteita kokouksessaan 17.1.2019 ja esitti niiden hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus hyväksyi viherkaavan tavoitteet kokouksessaan 29.1.2019. Viherkaavan kaavaluonnoksen ennakoidaan etenevän päätöksentekoon vuoden 2020 aikana.


Viherkaavaa valmistellaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Viherkaavan pohja-aineistona on käytetty vuonna 2017 toteutettua viher- ja liikuntakyselyä. Kaavan aloitusvaiheessa keväällä 2019 järjestettiin kohdennettu kysely opettajille ja varhaiskasvattajille opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa käytettävistä tärkeistä viheralueista. Kyselyaineistoa täydennettiin vielä työpajatyöskentelyllä, jossa kaikkien Keravan koulujen oppilaskuntien edustajat pääsivät vaikuttamaan viheralueiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tammikuussa 2020 järjestetään kaikille keravalaisille avoin asukastyöpaja viherkaavan lähtökohdista. Viherkaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa järjestetään myöhemmin myös omat asukastilaisuudet.

 

Selvitykset

Viherkaavan pohja-aineistona on käytetty laajaa selvitysmateriaaliaineistoa. Lisäksi vuonna 2019 on laadittu selvitys Keravalla esiintyvistä ekosysteemipalveluista.  


Viherkaavaan liittyviä selvityksiä:


Ota yhteyttä

Viherkaava:
Kehittämiskoordinaattori
Emmi Malin
puh. 040 318 4348
emmi.malin@kerava.fi


Viheralueohjelma:
Suunnitteluinsinööri
Ulla Eriksson
puh. 040 318 2758
ulla.eriksson@kerava.fi

 

 

Osallistu ja vaikuta: kerro toiveita ja kokemuksia Keravan viheralueista viherkaavan asukastyöpajassa 30.1. http://www.kerava.fi/ajankohtaista/osallistu-ja-vaikuta-viherkaavan-asukastyöpaja-30-1Osallistu ja vaikuta: kerro toiveita ja kokemuksia Keravan viheralueista viherkaavan asukastyöpajassa 30.1. ​Keravan kaupunki haluaa olla monimuotoinen viherkaupunki, jossa jokaisella keravalaisella on enintään 300 metriä viheralueelle. Tavoitetta toteutetaan vuonna 2019 alkaneen viherkaavatyön avulla, jonka tekemiseen halutaan ottaa mukaan myös asukkaat. 16.1.2020 8:15:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Viherkaava.JPG?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">

Päivitetty 09.01.2020 klo 15:29