Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamislupa:

Keravan kaupunki voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §). 

Poikkeamispäätöstä tarvitaan esimerkiksi, jos suunnitteilla olevalla rakennushankkeella on tarve poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista, kaavamääräyksistä jne. 

Poikkeaminen ei kuitenkaan saa

  • aiheuttaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  • vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä
  • vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
  • Poikkeusta ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Hakemuksessa on esitettävä perustelut poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista sekä tarvittavat liitteet. 

Suunnittelutarveratkaisu:

Rakennushankkeelle, joka sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan ennen rakennusluvan myöntämistä kaupungin myöntämä suunnittelutarveratkaisu, jossa selvitetään ja päätetään rakennusluvan myöntämisen erityiset edellytykset (maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §). Suunnittelutarveratkaisun lisäksi hanke voi tarvita myös poikkeamisluvan mm. siitä syystä, että hanke poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta tai jos alueella on rakennuskielto. Tällöin poikkeamislupa käsitellään suunnittelutarveratkaisun yhteydessä. 

Keravalla kaikki asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet on rakennusjärjestyksessä osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi. 

Ranta-alueelle sijoittuvalle rakennushankkeelle, joka sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, tarvitaan poikkeamislupa. 

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi tai kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan Keravan kaupungille. Hakemuslomakkeen voi tulostaa alta. 

-  hakuohje

hakemuslomake (kuntaliiton lomake)

naapurien kuulemislomake

Hakemukset toimitetaan käsiteltäväksi:

www.lupapiste.fi

tai 

Keravan kaupunki

Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava  

Päivitetty 02.11.2018 klo 13:07