Yleiskaavoitus

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tarkoituksena on ohjata yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehitystä sekä sovittaa yhteen eri toimintoja. Yleiskaavassa esitetään mm. kaupungin laajenemissuunnat ja varataan alueita asumisen, liikenteen, työpaikkojen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin.​ Yleiskaavoitusta tehdään hallitun yhdyskuntakehityksen toteuttamiseksi.

Yleiskaava esitetään kartalla. Kartan lisäksi yleiskaavaan kuuluu kaavaselostus sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Yleiskaava voidaan laatia koko kaupungin laajuiseksi, tai vastaavasti kattamaan osan kaupungista.

Yleiskaavan laadintaa ohjaa maakuntakaava sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Yleiskaava ohjaa asemakaavojen laadintaa.

Keravan yleiskaava 2035 (YK6)

Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi Keravan yleiskaavan 2035 (YK6) 7.11.2016. Yleiskaavan saadessa lainvoiman tulee se korvaamaan  voimassa olevan yleiskaavan 2020 (YK3). Yleiskaavan tarkistuksen päätavoitteena on ollut Keravan yleiskaavan ajantasaistaminen. Keskeistä on ollut löytää uutta rakennusmaata asunto- ja yritysrakentamisen sekä viheralueiden käyttöön. Yleiskaava on  laadittu oikeusvaikutteisena.

Yleiskaavan tarkistustyö laitettiin vireille 3.12.2012.  Suunnittelualueena on koko Keravan kaupunki eli noin 30 km² laajuinen alue. 

Keravan yleiskaava 2035 (YK6)

************************

Keravan yleiskaavayhdistelmäkartta 2020

Keravan yleiskaava 2020 (YK 2020)

************************

 

Päivitetty 06.06.2018 klo 13:01