Asemakaavoitus

 

 

Kaupunkia rakennetaan voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti. Rakentamista ohjaa myös kaupungin rakennusjärjestys, joka antaa asemakaavaa täydentäviä määräyksiä ja asemakaavoittamattomien alueiden rakentamista koskevia määräyksiä. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttää suunnittelutarveratkaisua.  

Asemakaavan käsittelyvaiheet​

Keravalla asemakaavat valmistelee kaupunkikehityspalvelut. Vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja muut asemakaavat hyväksyy kaupunginhallitus.

 

Aloitusvaihe 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää tietoa kaavan sisällöstä, tavoitteista, vaikutuksista ja vaikutusten arvioinnista, osallisista, tiedottamisesta, osallistumisen mahdollisuuksista ja -tavoista ja kaavan valmistelijasta yhteystietoineen. Asiakirjaa päivitetään tarpeen mukaan kaavatyön edetessä. Kaavatyön aloittamisesta kuulutetaan ja osallisia kuullaan OAS:ssa  esitetyllä tavalla kaavan kaikissa käsittelyvaiheissa.

Kaupunkikehitysjaosto tai kaupunginhallitus em. esityksestä laittaa kaavan vireille ja asettaa OAS:n nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Valmisteluvaihe

Kaupunkikehitysjaosto hyväksyy luonnosvaihtoehdot asetettavaksi nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Luonnoksesta pyydetään lausunnot.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa luonnoksesta saatujen mielipiteiden, lausuntojen ja selvitysten pohjalta laaditun kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, jona aikana mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena. Ehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot.

Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kaupunkikehitys -jaostossa ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lopullisessa ehdotuksessa.

Hyväksymisvaihe

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunkikehitysjaoston ja kaupunginhallituksen esityksestä. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan sovitulla tavalla. Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä, mikäli päätöksestä ei valiteta. Kaava tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu sovitulla tavalla. 

 

                                                **********************

 

Asemakaavoituksen yhteystiedot:

Kaupunkikehitysjohtaja Inari Virkkala, p. 040 318 2892

Kaava-arkkitehti Juha Pasma, p. 040 318 2456

Kaava-arkkitehti Tommi jääskeläinen, p. 040 318 2388

Kaava-arkkitehti Marja Pelo, p. 040 318 2316

Kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen, p. 040 318 2480

Maankäyttösihteeri Heli Lehto, p. 040 318 2389

Kaavoitussihteeri Marju Miettinen, p. 040 318 2463

Sähköpostit:  etunimi.sukunimi@kerava.fi

Päivitetty 08.01.2018 klo 09:35