Osaomistusasunnot

Osaomistusasuminen on omistusasumisen ja vuokra-asumisen välimuoto, jossa asukas maksaa ensin osan asunnon hankintahinnasta.

Asunnossa asutaan vuokralla 5-12 vuotta, minkä jälkeen asukkaalla on mahdollisuus lunastaa asunto omaksi. Osaomistusasunto madaltaa kynnystä päästä omistusasuntoon erityisesti niiden kohdalla, joilla ei ole mahdollisuuksia suoraan hankkia omistusasuntoa.

Osaomistusasuntoja tuotetaan sekä valtion korkotuella, että vapaarahoitteisesti. Vapaarahoitteisten osaomistusasuntojen sopimusehdot perustuvat pelkästään asukkaan ja tuottajan välisiin sopimuksiin.
 
Korkotukilainoitettuja osaomistusasuntoja tuottavat kunnat ja yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Niihin asukkaat valitaan sosiaalisin perustein.
 
Keravan ainut osaomistuskohde sijaitsee Ahjossa, Vaihdekatu 4.
Kohde on Avara  Oy:n omistuksessa ja siinä on 37 asuntoa. Osaomistusasuntoja haetaan suoraan rakennuttajalta.

Hakeminen

Kunta hyväksyy valtion korkotuella rakennettujen osaomistusasuntojen asukasvalinnat. Tuetuissa asunnoissa hakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä arvioidaan kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon hakijaruokakuntien asunnontarve, varallisuus ja tulot.

Korkotukilainoitettua osaomistusasunto ei voi saada, jos hakijalla on riittävästi omaisuutta tarvettaan vastaavan asunnon hankkimiseen. Arviointiperusteena pidetään omaisuuden myyntiarvoa, josta on vähennetty velat.

Asuntohakemukset ja siihen tarvittavat liitteet toimitetaan suoraan rakennuttajalle. Lisätietoja ja hakukaavakkeita saa rakennuttajalta:

Avara Oy
Retkeilijänkatu 11
00980 Helsinki
puh. 020 177 4500

Myyntiä hoitaa Ovenia Isännönti, Auli Blomstedt puh. 020 1774 514


Asuminen

Osaomistusasunnon asukas sijoittaa aluksi 15% asunnon hankintahinnasta ja saa omistukseensa vastaavan suuruisen vähemmistöosuuden asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeita. Rakennuttaja omistaa enemmistöosuuden asunnosta. Osaomistusta voi tarvittaessa käyttää asuntolainan vakuutena.

Osaomistusasunnon vähemmistöosuuden omistaja asuu asunnossa aluksi määräaikaisessa vuokrasuhteessa vuokralla. Hänen oikeutensa ja velvollisuutensa vastaavat perinteisessä vuokra-asunnossa asuvan asemaa.

Vuokrasuhde on turvallinen, sillä määräaikaista vuokrasopimusta ei voida irtisanoa kesken vuokrakauden, ellei vuokralainen laiminlyö velvollisuuksiaan.

Asunnon vuokra pysyy kohtuullisena koko vuokrakauden. Vuokra määräytyy omakustannusperiaatteella, eli vuokralla katetaan asunnon hoitomenot ja korkotukilainasta johtuvat pääomamenot sekä muut enemmistöomistajalle asunnosta aiheutuvat menoerät.

Vuokralla osaomistusasunnossa asutaan vähintään 5-vuotta ja enintään 12-vuotta vähemmistöosakkaan ja enemmistöosakkaan sopimuksen mukaan, jonka jälkeen asunto tulee lunastaa kokonaan omaksi.


Lisäosuuden ostaminen

Asukkaalla voi olla oikeus ostaa lisäosuuksia asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista vuokra-aikana, jos rakennuttajan kanssa on niin sovittu.

Osaomistussopimuksessa voidaan sopia, että asukas voi kasvattaa omistusosuuttaan 49 prosenttiin asti.

Korkotukilainalla rahoitetun osaomistusasunnon enemmistöosakas on velvollinen lyhentämään asuntoon kohdistuvaa rakentamislainaa asukkaan maksaman lisäosuuden määrällä, jolloin lainan korkomenot vähenevät. Kun vuokra määräytyy omakustannusperiaatteella, se vastaavasti alenee.

 

Omaksi lunastaminen

Vuokrakauden päätyttyä asukkaalla on mahdollisuus ostaa asunto omakseen hinnalla, joka perustuu asunnon alkuperäiseen hankinta-arvoon.

Omaksilunastushinta lasketaan siten, että asunnon alkuperäisestä hankinta-arvosta vähennetään asukkaan maksama alkusijoitus ja mahdollisesti ostamat lisäosuudet. Asuntojen arvon vaihtelut eivät siten vaikuta osaomistusasunnon hintaan, vaan asukas tietää jo osaomistussopimusta tehdessään, minkälaiseksi asunnon lopullinen kauppahinta muodostuu.

Sen jälkeen, kun vähemmistöosakas on lunastanut asunnon omakseen, se vastaa perinteistä asunto-osakeyhtiöasuntoa. Asukas hallitsee asuntoa osakeomistuksen perusteella, maksaa asunto-osakeyhtiölle yhtiövastiketta ja käyttää yhtiökokouksessa puhe- ja päätösvaltaa.

Asunnon voi vuokrata tai myydä koska tahansa vapaasti.


Luopuminen asunnosta

Asukkaalla on mahdollisuus luopua asunnosta kesken vuokrakauden, sillä asumistarpeet saattavat muuttua siten, ettei osaomistaja haluakaan lunastaa asuntoa omakseen. Uuden asukkaan hankkiminen on enemmistöosakkaan vastuulla. Osaomistaja ilmoittaa enemmistöosakkaalle halunsa luopua asunnosta ja tämä hankkii asuntoon uuden asukkaan. Jos uutta asukasta ei löydy kolmessa kuukaudessa, enemmistöosakas lunastaa osaomistajan osuuden. Asukas saa siten aina maksamansa sijoituksen takaisin.

 

Lisätietoja osaomistusasunnoista saa Ympäristöministeriön sivuilta:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Osaomistusasuminen

Päivitetty 03.12.2013 klo 09:25