Kehittämishankkeet

Tälle sivulle on koottu kasvatuksen ja opetuksen toimialalla käynnissä olevia ulkopuolista rahoitusta saaneita kehittämishankkeita. 

Diggaa mun digimatkaa

​​​Kirkkonummen vetämässä hankkeessa kehitetään kasvun kansion mallin pohjalta lapsen digitaalisen portfolion malli, jossa hyödynnetään positiivisen pedagogiikan näkökulmaa ja jonka sisällön tuottamisessa painotetaan medialeikkiä. Tavoitteena on lapsen vahvuuksien, ajatusten, kiinnostuksen kohteiden, osaamisen ja kasvun näkyväksi tekeminen sekä varhaiskasvatuksen ja kodin välisen vuorovaikutuksen edistäminen.


 

eOPS opetuksen arkeen

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa sähköisen opetussuunnitelman metatietoihin pohjautuva malli, joka yhdistää toisiinsa opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt sekä näiden opiskeluun ja opettamiseen käytössä olevat oppimateriaalit. Syntyvän välineen avulla opettaja voi suunnitella opetustaan OPS:n tavoitteisiin ja sisältöihin pohjautuen. Mallin toimivuus testataan hankekuntien Edison- ja Edustore- ympäristössä, minkä jälkeen se on käytettävissä ja jatkokehitettävissä myös muiden järjestelmien osana. Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, EduCloud-allianssi, aiempien OPS:n metatietohankkeiden toimijat sekä Suomen kustantajien yhdistys.

 

Esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keravan kaupungille erityisavustusta esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon kehittämiseen ja siihen liittyvään avustajien palkkaamiseen. Tavoitteena on lisätä avustajapalvelua tuen piirissä oleville lapsille.

 

Ilmiöt pelissä

Kuntien yhteishankkeen tavoitteena on kehittää ilmiöpohjaista oppimista pelien hyödyntämisen avulla. Hankkeen yhteistyökumppani Lentävä liitutaulu Oy:n Seppo-pelialusta hyödyntää paikkatietoa ja mahdollistaa erisisältöisten oppimispelien rakentamisen niin opettajille kuin oppilaillekin. Hankkeen aikana kehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen soveltuvia pelioppimisen malleja sekä jaetaan pelejä ja hankkeessa syntyneitä malleja hankekuntien välillä.

Ilo kasvaa liikkuen -hanke

Valtakunnallisen hankkeen johtoajatuksena on, että jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman päämääränä on liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen
varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena on kehittää ja lisätä lasten liikkumista konkreettisin työkaluin ja askelmerkein.

Kehittävän palautteen hanke

Kyseessä on Helsingin yliopiston ja kuntien yhteistyönä tekemä tutkimukseen perustuva varhaiskasvatuksen kehittäminen, joka on alkanut vuonna 2009 Orientaatioprojektina. Vuonna 2017 mukana ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Kouvola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Turku ja Vantaa. Kansainvälisesti projektissa mukana ovat Taiwan, Hong Kong ja Turkki.
Hankkeen blogi löytyy täältä.  Hanke on saanut Opetushallituksen rahoitusta vuoden 2017 loppuun. Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatusta hyödyntäen tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen avulla selvitetään, mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu ja mikä yhteys tapahtumilla on varhaiskasvattajien ja johtajien toimintaan ja näkemyksiin. Kun tiedetään, minkälainen varhaiskasvatus on yhteydessä esimerkiksi lasten hyvinvointiin, osallisuuteen, sitoutumiseen, luovuuteen, liikkumiseen ja oppimiseen, voidaan tietoisesti ja pitkäjänteisesti kehittää toimintatapoja, joista on hyötyä lapselle.
 
Hanke on ratkaisukeskeinen: sen avulla katsotaan eteenpäin ja kehitetään varhaiskasvatusta sisältä päin. Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -tutkimuksessa aineistoa kerätään usealla mittarilla. Käytännössä mittarit ovat sähköisiä lomakkeita, joihin vastaajat tallentavat tiedot tietokoneella. Kenenkään henkilötietoja tai päiväkotien nimiä ei ole mahdollista tallentaa. Vertaamalla ja yhdistämällä eri mittareilla kerättyä tietoa tilastollisesti tutkijat ja kuntien varhaiskasvatuksen asiantuntijat saavat analysoitua asioiden välisiä yhteyksiä.  Yksittäisten lasten, vanhempien, varhaiskasvattajien tai päiväkotien tietoja ei ole mahdollista analysoida vaan analyysissä etsitään alueittaisia, koko kunnan ja kokonaisaineiston tasolla olevia trendejä.

 

Kerava liikkuu -hanke

Hankkeen tavoitteena  on lisätä toiminnallisuutta ja liikkumista koulupäivään. Hankkeessa kehitetään koulutiloja  liikkumista sekä oppilaan aktiivisutta tukeviksi ja lisätään toiminnallisia työtapoja eri oppiaineiden opetukseen. Oppilaat  otetaan mukaan liikunnallisen toiminnan suunnitteluun.

Oppilaiden fyysistä aktiivisuutta lisätään koulupäivän aikana myös koulujen sekä urheiluseurojen välisellä yhteistyöllä.

Oppilaita kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen myös koulumatkojen aikana.

Kerhotoiminnan kehittämishanke

Hankkeen tarkoituksena on tarjota oppilaille monipuolista, kasvua tukevaa vapaa-ajantoimintaa osana oppilaan koulupäivää. 

Tavoite on saada mukaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti.

Kerhotoimintaan osallistuminen on lapselle ja nuorelle maksutonta ja vapaaehtoista.

Uusi kieli - uusi maailma: kielirikasteisen opetuksen kehittäminen Keravalla

Hankkeen tavoitteena on kieltenoppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja kielivalintojen monipuolistaminen.

Hankkeen aikana kokeillaan kielirikasteista varhaiskasvatusta ja perusopetusta englannin kielellä. Kokeilu aloitetaan Savion päiväkodissa 5 -vuotiaiden ryhmässä ja Keskuskoulun 1. luokalla. Kokeilun aikana alle 25% päivittäisestä toiminnasta tapahtuu englannin kielellä. 

Hankkeeseen  palkataan kielikasvattaja, joka kehittää kielenopetusta ja kielitietoisia menetelmiä yhdessä henkilöstön kanssa.

 

Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen – Keravan taidetivoli

Keravan taidetivoli on uusi tapa tutustuttaa oppilaat taiteen perusopetukseen ja tuoda keravalaista harrastustoimintaa päiväkoteihin. Päiväkodeissa järjestetään lukuvuoden 2018–20197 aikana taidekaruselleja, joissa opettajina toimivat taideoppilaitosten opettajat. Taidekaruselleissa lapset tutustuvat kolmeen eri taiteenalaan: musiikkiin, kuvataiteeseen ja tanssiin. 

Taideopetusta järjestävät Keravan musiikkiopisto, Keravan tanssiopisto, Keravan kuvataidekoulu ja Keravan opisto. Taidetivolissa mukana olevat päiväkodit valikoituivat hankkeeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämien kriteerien perusteella. Toiminta rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen turvin, ja toiminta on lapsille ja nuorille maksutonta.​

 

 

Päivitetty 30.05.2018 klo 11:13