Comprehensive Education

Perusopetus

Suomessa kaikki 7–16-vuotiaat lapset käyvät peruskoulua. Koulu alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. (Esimerkiksi 2010 syntyneet lapset aloittavat koulun syksyllä 2017.)  Koulu päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu. Peruskoulua käydään 9 vuotta.

Peruskoulussa opetus, kirjat ja ruoka ovat ilmaisia. Itse ostat koulurepun, penaalin ja liikuntavaatteet. Suomessa ei ole koulupukua.

Keravalla opettajat ja vanhemmat pitävät säännöllisesti yhteyttä lukuvuoden aikana sähköisellä järjestelmällä, jonka nimi on Wilma. Wilman kautta saat tietoa koulun tapahtumista, arvosanoista ja lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista.Valmistava opetus

Valmistavassa opetuksessa lapsi oppii suomen kieltä ja tutustuu suomalaiseen kouluun. Opetus kestää yhden (1) lukuvuoden. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy ikäänsä vastaavaan opetusryhmään

 


Koulun oppiaineet

Koulussa opiskellaan seuraavia aineita: äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli, englannin kieli ja muita kieliä oppilaan valinnan mukaan, ympäristöoppi, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, musiikki, kuvataide sekä käsityö ja kotitalous. Lisäksi voi valita aineita, joista on kiinnostunut.


Suomi toisena kielenä opetusta (S2) annetaan oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.


Peruskoulussa järjestetään lapsen oman uskonnon mukaista opetusta, jos ryhmässä on riittävästi oppilaita. Uskonnonopetus voi olla omassa tai toisessa koulussa.

 

Peruskoulussa voi osallistua oman äidinkielen opetukseen. Opetusta annetaan omassa tai toisessa koulussa. Opetukseen ei järjestetä kuljetusta.


Kun muutat Keravalle, ilmoita lapsesi kouluun.

 

Tiedustelut perusopetuspaikoista ja valmistavan opetuksen paikoista:
opetuksen suunnittelija, kasvatus- ja opetustoimi
puh. 040 318 2728

Comprehensive Education

In Finland, all children from the age of 7 up to 16 have to attend Comprehensive school. School starts in the year when a child reaches the age of 7 (for example, children born in 2010 will start school in autumn 2017). School ends when you have finished the syllabus of comprehensive school. Children are in comprehensive school for 9 years.

 Teaching, books and food are free of charge in comprehensive school. Families need to buy children a schoolbag, pencil case and sports clothing. There are no school uniforms in Finland.

 During the academic year in Kerava, teachers and parents keep contact regularly through a web interface called Wilma. Through Wilma you will get information about school events, your child's grades and other matters about the child's school.

 

Preparatory Education

During Preparatory Education, a child learns the Finnish language and becomes familiar with Finnish schools. Education lasts for one (1) school year. After the preparatory instruction pupils move to a classroom with children of corresponding age.

 

School Subjects

In Elementary School, children study the following subjects: Finnish Language and Literature, Swedish, English and other languages selected by the student, environmental studies, health education, religion or ethics, history, social studies, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geography, Physical Education, Music, Visual arts, Handicrafts and Home Economics. In addition, the students can choose subjects that interest them.

 

Finnish as a second language (S2) is taught to students whose native language is other than Finnish.

 

Comprehensive school offers classes in the child's own religion, if a group can be formed with enough pupils. Religious education may take place in the child's own school or in another school.

 

In comprehensive school, a child can participate in the teaching of his/her own native language. Teaching may take place in the child's own or in another school. The school will not arrange transportation.

 

When you move to Kerava, register your child in school.

 

Inquiries for places in comprehensive school and for the preparatory instruction:

Education planner, Education department

tel. 040 318 2728

Päivitetty 09.09.2016 klo 11:58