Keravan kaupungin avustukset järjestöille ja muille toimijoille

Keravan kaupunki myöntää avustuksia yhdistyksille, yksityishenkilöille ja toimintaryhmille. Avustuksilla tuetaan kaupunkilaisten osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä omaehtoista toimintaa. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota toiminnan laatuun, toteutukseen, vaikuttavuuteen sekä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumiseen.

Keravan kaupunki voi myöntää erilaisia vuosi- ja kohdeavustuksia sekä tilatukia järjestöille ja muille toimijoille. Keravan kaupungin hallintosäännön mukaisesti avustusten myöntäminen on keskitetty vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnalle. Lautakunta on hyväksynyt vuodelle 2022 päivitetyt avustusperiaatteet. 


Keväällä 2022 järjestetään avustushaun infotilaisuuksia

 • Kulttuuripalveluiden avustukset sekä kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukeminen ti 11.1.2022 klo 17.00–18.00, Microsoft Teams (ilmoittautuminen 10.1. mennessä sähköpostitse: taru.tenhunen@kerava.fi)
 • Nuorisopalveluiden avustukset sekä lasten ja nuorten harrastustuet ti 11.1.2022 klo 18.15–19.15, Microsoft Teams (ilmoittautuminen 10.1. mennessä sähköpostitse: pekka.jarvinen@kerava.fi)
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosiavustukset sekä eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuet ti 8.2.2022 klo 17.00–18.00, Microsoft Teams (ilmoittautuminen 8.2. klo 12 mennessä sähköpostitse: jaakko.kiilunen@kerava.fi)

 • Liikuntapalveluiden avustukset ke 9.3.2022 klo 17.00–18.00, Keravan lukion auditorio

Huom! Epidemiatilanteen vaatiessa tilaisuudet järjestetään etäyhteyksien välityksellä. Varmista sijainti avustusten verkkosivulta.


Lisätietoja:

Kuulutus kaupungin avustuksista 2022

Avustusperiaatteet

Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukeminen 


Vuoden 2022 avustusten hakuajat

1) Avustukset nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille 

Haettavissa 31.3.2022 mennessä, mahdolliset lisähaut erilliskuulutuksella.

2) Avustukset kulttuurijärjestöille

Kohdeavustukset ovat haettavissa 31.1.2022 ja 15.6.2022 mennessä. Toiminta-avustus ja ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha ovat haettavissa 31.1.2022 mennessä. 

3) Liikuntapalveluiden kohde- ja toiminta-avustukset
Haettavissa 31.3.2022 ja 30.11.2022 mennessä. 

4) Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vuosiavustus
Haettavissa 28.2.2022 mennessä. 

5) Avustukset lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön
Haettavissa 15.1.2022 mennessä.

6) Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki
Haettavissa 28.2.2022 mennessä.

7) Veteraanijärjestöjen vuosiavustus

Avustusta voivat hakea veteraanijärjestöt 30.4.2022 mennessä.

8) Harrastestipendi kevät 2022

Hakuaika 1.12.2021 – 5.1.2022 (klo 15 mennessä). 

9) Harrasteseteli 

Hakuaika 1.1.–31.5.2022 ja 1.8.–30.11.2022

10) Nuorten kansainvälistymistuki

Hakuaika on jatkuva.

11) Idea-avustus vapaille harrastustusryhmille ja yksilöhakijoille

Hakuaika on jatkuva.

12) Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukeminen

Avustus on haettavissa viisi kertaa vuodessa: 17.1.2022, 31.3.2022, 31.5.2022, 15.8.2022, ja 17.10.2022 mennessä.


Avustuksia myönnettäessä avustuksia hakevia yhdistyksiä, seuroja ja yhteisöjä kohdellaan tasapuolisesti ja avustuksia myönnetään kaupunkitasoisten yleisten avustusperiaatteiden ja lautakuntien vahvistamien toimialojen omien avustusperiaatteiden ja käytänteiden mukaisesti.

Kaupungin yleisten avustusperiaatteiden mukaisesti avustettavan toiminnan tulee tukea kaupungin omaa palvelurakennetta ja kohdistua erityisesti lapsiin, nuoriin, vanhuksiin ja vammaisiin. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä toimijoille, joilta kaupunki ostaa toimintaa tai toimintaan, jota kaupunki itse tuottaa tai ostaa. Avustuksissa ja tukimuodoissa on huomioitu nuoriso-, liikunta-, poliittiset-, veteraani-, kulttuuri-, eläkeläis-, vammais- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Alta löydät tarkemmat tiedot avustuksista kohteittain, niiden hakukriteerit sekä hakulomakkeet.

Kaupunkitekniikan toimialalta on myönnetty vuoden 2016 loppuun asti korjausavustuksia. 1.1.2017 voimaan tulleen korjausavustuslain myötä korjausavustusten myöntäminen siirtyi kunnista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAan. Lisätietoa korjausavustuksista löydät ARAn internet-sivuilta.

Avustushakemusten toimittaminen

Avustushakemukset tulee toimittaa edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä osoitteeseen:

Keravan kaupunki, vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta

PL 123, 04201 Kerava 

tai sähköpostitse Keravan kaupungin kirjaamoon: vapari@kerava.fi

Merkitse kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään haettavan avustuksen nimi.

Huom! Postitse lähetettyjen hakemusten kohdalla viimeisen hakupäivän postileima ei riitä vaan hakemusten tulee olla perillä Keravan kaupungin kirjaamossa viimeisenä hakupäivänä. Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.


Tietoja haettavissa olevista avustuksista:

1) Avustukset nuorisojärjestöille ja muille nuorten toimintaryhmille

Avustuksia myönnetään kohdeavustusten muodossa nuorisojärjestöille. Avustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien nuorisotoimintaan. 

Paikallinen nuorisoyhdistys on valtakunnallinen nuorisojärjestön paikallisyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita tai rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että yhdistyksellä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Nuorten toimintaryhmien tulee olla toiminut vähintään yhden vuoden yhdistyksen kaltaisesti ja toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Avustettavan hankkeen kohderyhmästä vähintään 2/3 on oltava alle 29-vuotiaita.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Toimitila-avustus: Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omistaman tai vuokraaman toimitilan käytöstä aiheutuviin menoihin. Toimitilan avustamisessa on otettava huomioon, missä määrin tilaa käytetään nuorisotoimintaan.
 • Koulutusavustus: Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä nuorisoyhdistyksen piiri- ja keskusjärjestön tai muun tahon koulutustoimintaan osallistumista varten.
 • Tapahtuma-avustus: Avustusta myönnetään koti- ja ulkomailla tapahtuvaan leiri- ja retkitoimintaan, ystävyyskuntayhteistyöhön perustuvan toiminnan avustamiseen, yhdistyksen järjestämän kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen ja ulkomaisten vieraiden vastaanottamiseen, piiri- ja keskusjärjestön järjestämään kansainväliseen toimintaan osallistumista varten, muun tahon järjestämään kansainväliseen toimintaan tai tapahtumaan erityisesti kutsuttuna osallistumista varten, tai kansainvälisen kattojärjestön järjestämään tilaisuuteen osallistumiseen.
 • Projektiavustus: Avustusta myönnetään kertaluonteisena esim. jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun tai nuorisotutkimuksen suorittamiseen.

Tarkemmat periaatteet vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa. Kaupungin hallintosäännön mukaan kohdeavustusten myöntämisestä päättää nuorisosihteeri.

Hakulomake: Hakemuslomake kohdeavustuksiin (avustukset nuorisojärjestöille)

Tilityslomake: Kaupungin avustuksen tilityslomake


2) Avustukset kulttuurijärjestöille

Kulttuuripalveluiden avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina, kohdeavustuksina, sekä ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahana.

Myönnettyjen apurahojen käyttäminen koronaepidemian aikana

Keravan kaupunki on päättänyt, että jo myönnettyjä kulttuuripalveluiden kohde-avustuksia ei peritä takaisin, jos avustettava toiminta on koronaepidemian takia siirtynyt tai peruuntunut. 

Vuonna 2021 myönnettyjen avustusten käyttö ja tilitys - määräaika

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt hyväksyä väliaikaisen muutoksen kulttuuriavustusten käyttöaikatauluun siten, että vuoden 2021 aikana myönnettyjä ja myönnettäviä kulttuuriavustuksia voidaan käyttää 30.6.2022 asti.  Samalla siirretään vastaavasti tiliselvitysten määräaikoja. Avustussääntöjen mukaan tilitys tulee tehdä kuukauden kuluessa avustuksen käytöstä.
Lautakunnan päätös Pöytäkirjahaku-pöytäkirjan asiat (tweb.fi)

Myös avustuksen käyttötarkoituksen muutokset ovat mahdollisia matalalla kynnyksellä, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteiden puitteissa. Toisin sanoen hakija voi käyttää avustuksen alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaan tarkoitukseen, mutta avustettavaa toimintaa sopeutettaessa tai siirrettäessä on otettava huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteiden kanssa. Lisätietoja: Saara Juvonen, p. 040 318 2937

Kulttuuriavustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

Kulttuurin toiminta-avustukset: 

 • ympärivuotinen toiminta
 • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn toteuttaminen
 • tilaustyö
 • julkaisu-, koulutus- tai ohjaustoiminta

Kulttuurin kohdeavustukset:

 • esityksen tai tapahtuman hankinta
 • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn toteuttaminen
 • tilaustyö
 • julkaisu- tai ohjaustoiminta

 Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha:

 • työskentelyapuraha voidaan myöntää taiteenharjoittajille työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen, jatkokoulutukseen sekä taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen 
 • työskentelyapurahan suuruus on enintään 3 000 euroa/hakija
 • vain Keravalla vakinaisesti asuville

Tarkemmat periaatteet vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa.

Anomukset tehdään hakemuslomakkeelle ja toimitetaan postitse osoitteeseen Keravan kaupungin kirjaamo, PL 123, 04201 Kerava tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kerava.fi. Kirjekuoreen/sähköpostin viestikenttään merkintä ”Avustus kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukemi
Anomukset tehdään hakemuslomakkeelle ja toimitetaan postitse osoitteeseen Keravan kaupungin kirjaamo, PL 123, 04201 Kerava tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kerava.fi. Kirjekuoreen/sähköpostin viestikenttään merkintä "Kulttuuriavustus".

Huom! Viimeisen hakupäivän postileima ei riitä vaan hakemusten tulee olla perillä viimeisenä hakupäivänä. Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.

Hakulomake: Ammattitaiteilija tuotantotuki

Hakulomake: Harrastajat tuotantotuki

Hakulomake: Ammattitaiteilijat työskentelyapuraha


3) Liikuntapalveluiden avustukset

Liikuntapalvelun toiminta-avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseuroille sekä vammais- ja kansanterveysjärjestöille. Toiminta-avustukset ovat haettavana kerran vuodessa 31.3.2022 klo 16 mennessä. Muu harkinnanvarainen kohdeavustus on haettavana kaksi kertaa vuodessa 31.3.2022 ja 30.11.2022 mennessä. Urheilijan stipendin hakuaika päättyy 30.11.2022. 

Tarkemmat tiedot löytyvät avustusperiaatteista.

Liikunta-avustuksia haetaan sähköisen avustusjärjestelmän kautta. Hakuohjeet ja lisätiedot liikunta-avustuksista tästä linkistä. 

 

4) Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vuosiavustus

Keravan kaupunki myöntää avustuksia sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille. Avustukset myönnetään järjestöjen toimintaan. Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille ovat haettavissa helmikuun loppuun mennessä.

Avustuksia myönnettäessä korostetaan kaikkein heikoimmassa asemassa (sairaus, sosiaalisen tuen tarve) olevien asemaa. Ikä ei sinällään ole peruste avustuksia myönnettäessä. Päätöksen perusteena painoarvoa annetaan erityisesti toiminnan ennaltaehkäisevälle luonteelle sekä toiminnan laajuus ja monipuolisuus huomioon ottaen. Avustusta ei myönnetä yhdistyksen tai järjestön hallinnollisiin kuluihin.

Hakemuksessa hakijan tulee ilmoittaa, miten toiminta:
1. edistää keravalaisten hyvinvointia
2. ehkäisee keravalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia
3. auttaa ongelmia kohdanneita keravalaisia ja heidän perheitään

Hakijan on hakemuksessa pystyttävä kuvailemaan vähintään kahteen kohtaan konkreettisia toimia. Lisäksi hakemuksesta on käytävä selkeästi ilmi, kuinka paljon toiminnan piirissä on keravalaisia.

Hakulomake: Soteavustuksen hakulomake

 

5) Avustukset lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön

Keravan kaupunki avustaa kaupungissa toimivia rekisteröityjä yhdistyksiä. Avustuksia voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös sellaisille ylikunnallisille yhdistyksille, joiden toiminnan luonne perustuu kuntien rajat ylittävään yhteistyöhön. Avustukset ovat haettavissa 15.1.2022 asti.

Avustuksia myönnetään yhdistyksille, joiden toiminta vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan hyväksymien perusteiden lisäksi:

 • vähentää lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista
 • lisää perheiden hyvinvointia
 • auttaa ongelmia kohdanneita keravalaisia ja heidän perheitään. 
Yhdistysten lasten ja nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevä työ sekä toiminnan vaikuttavuus ovat avustuksen myöntämiskriteerejä. 

 

Kaupunki haluaa kannustaa yhdistyksiä toiminnan kehittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin. Avustuksen myöntämiskriteerejä ovat myös se, miten avustuksen käyttötarkoitus toteuttaa Keravan kaupungin strategiaa, miten toiminta edistää kaupunkilaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä miten toiminnan vaikutuksia arvioidaan. Hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi, kuinka paljon toiminnan piirissä on keravalaisia (erityisesti, jos kyseessä ylikunnallinen tai valtakunnallinen toiminta).

Hakulomake: Avustushakemus_ennaltaehkäisevä_työ

6) Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki

Keravalaisille eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöille myönnetään avustusta kokoontumistilojen vuokraamiseen. Tilatukea haetaan erillisellä lomakkeella. Tilatuki on haettavissa kerran vuodessa, 28.2. mennessä. Lautakunnan päätöksellä voidaan toteuttaa saman vuoden aikana tilatukien lisähaku, mikäli budjetti sen sallii. 

Tilatukea myönnetään toiminnan laajuuden perusteella, kyseisen vuoden arvioituihin tilavuokriin. Käyttämistään tiloista järjestöt maksavat palveluntarjoajan ilmoittaman tuntihinnan mukaisen tilavuokran toteutuneen tilojen käytön perusteella. Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta edellyttää, että tilatukea saanut yhdistys toimittaa selvityksen erillisellä tilityslomakkeella maksetuista tilavuokrista vapaa-aikapalveluille viimeistään seuraavan tilatukihaun yhteydessä.

Hakulomake: Tilatukien hakulomake

Hakulomake: Tilatukien selvityslomake

7) Veteraanijärjestöjen vuosiavustus

Avustusmäärärahaa on vuonna 2022 käytettävissä vain veteraanijärjestöjen avustuksiin. Veteraanien järjestöavustuksista myönnetään veteraaniyhdistysten jäsenistön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

8) Harrastestipendi keväälle 2022

Keravan kaupunki ja Sinebrychoff tukevat keravalaisia lapsia ja nuoria harrastestipendillä. Keravalla on tärkeää, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kehittää itseään jonkin harrastuksen parissa. Onnistumisen kokemukset antavat itseluottamusta, ja harrastuksen parista voi löytää uusia kavereita. 

Kevään 2022 harrastestipendiä voi hakea 7–17 -vuotias keravalainen nuori (1.1.2005 - 31.12.2015 syntyneet). Stipendi on tarkoitettu ohjattuun harrastetoimintaan esimerkiksi urheiluseurassa, järjestössä, kansalaisopistossa tai taideoppilaitoksessa. Valintaperusteinamme ovat muun muassa lapsen ja perheen taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset olosuhteet. 

Harrastestipendin hakuaika on 9.5.2022 – 3.6.2022.
Hakulomake on auki kyseisenä aikana.

Sähköiselle hakulomakkeelle pääset tästä.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Päätökset ilmoitamme kaikille hakijoille kesäkuun aikana. Stipendit laitetaan maksuun elokuussa 2022. Kevään stipendihausta tiedotetaan marraskuussa 2022.
 
Lisätietoja: 
vs. nuorisosihteeri, Pekka Järvinen, p. 040 318 4073, pekka.jarvinen@kerava.fi

9) Harrasteseteli

Harrasteseteli on keravalaisille 7-29-vuotiaille nuorille suunnattu avustus. Harrasteseteliä voi käyttää mihin tahansa säännölliseen, järjestettyyn tai omaehtoiseen harrastustoimintaan tai harrastusvälineisiin. Harrastesetelin hakuaika on 1.1.– 31.5.2022 ja 1.8.–30.11.2022. 

Avustusta myönnetään hakemuksessa esitettyjen perustelujen ja tarveharkintaan pohjautuen 0 € - 300 € välillä. . Tukea myönnetään sosioekonomisin perustein. Avustus on harkinnanvarainen. Huomaa, että jos olet saanut saman kauden aikana harrastestipendin, et ole oikeutettu harrasteseteliin.

Avustusta ei ensisijaisesti makseta rahana hakijan tilille, vaan avustettavat kulut tulee laskuttaa Keravan kaupungilta tai toimittaa tosite tehdyistä hankinnoista Keravan kaupungille.

Käsittelemme ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta tulleita hakemuksia. Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen tai lähettäminen ei ole hakemusta tehdessä mahdollista, ole yhteydessä nuorisosihteeri Pekka Järviseen p. 040 318 4073 tai pekka.jarvinen@kerava.fi vaihtoehtoisesta hakemuksen jättämisen tavasta.

Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen,  p. 040 318 4073

Sähköinen hakulomake: Sähköinen hakulomake


10) Nuorten kansainvälistymistuki

Keravan kaupunki avustaa keravalaisia nuoria tavoitteelliseen harrastetoimintaan liittyvissä ulkomaanmatkoissa. Avustusta voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että yhdistyksille matka- ja majoituskuluihin. Kansainvälistymistukea voi hakea jatkuvasti.
 
Avustuksen kriteereinä ovat:
- hakija/matkustajat ovat 13–20-vuotiaita keravalaisia nuoria
- matka on harjoittelu-, kilpailu- tai esiintymismatka
- harrastettavan toiminnan tulee olla tavoitteellista
 
Avustusta haettaessa on annettava selvitys matkan luonteesta, matkan kuluista sekä harrastamisen tasosta ja tavoitteellisuudesta. Myöntämisen kriteereinä ovat yhdistyksillä harrastamisen tavoitteellisuus, menestyminen harrastuksessa, osallistuvien nuorten määrä sekä toiminnan vaikuttavuus. Yksityisillä myöntämisen kriteereinä ovat harrastamisen tavoitteellisuus ja menestyminen harrastuksessa.
 
Avustusta ei myönnetä täysimääräisesti matkan kuluihin.
 
Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen,  p. 040 318 4073

11) Idea-avustus

Hae avustusta omaehtoiselle toiminnallesi!

Idea-avustus on nuorten ryhmille tarkoitettu avustus. Avustusta voidaan myöntää kertaluonteisesti nuorten itse järjestämään, omaehtoiseen toimintaan. Toiminnalla tulee edistää nuorten osallisuutta, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä tai harrastamista.

Rahaa myönnetään enintään 500 € / ryhmä. Idea-avustusta voivat hakea kaikki 10–29-vuotiaat keravalaiset nuoret. Hakijoiden tulee nimetä joku 18 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö, ja alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus allekirjoitettuna. Hakijana ei voi olla seura tai järjestö ja avustus voidaan myöntää vain sellaiseen toimintaan, johon ryhmä ei saa avustusta muulta taholta. Avustusta haetaan täyttämällä hakemuslomake ja toimittamalla se nuorisosihteerille.

Idea-avustusta voi hyödyntää esimerkiksi toimintavälineiden hankkimiseen, vuokrakuluihin, osallistumismaksujen kattamiseen tai tapahtuman jne. markkinointimateriaalin tuottamiseen. Avustusta ei ensisijaisesti makseta rahana hakijan tai yhteisön tilille, vaan avustettavat kulut tulee laskuttaa Keravan kaupungilta tai avustettavat tarvikkeet tulee hankkia kaupungin toimesta. Avustusta voidaan myöntää vain avustuspäätöksen jälkeen syntyviin kuluihin. Avustushaku on jatkuva ja avustusta voidaan myöntää määrärahan puitteissa.

Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen,  p. 040 318 4073

Hakulomake: Idea-avustushakemus

12) Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukeminen

Keravan kaupunki kannustaa asukkaita luomaan kaupunkia elävöittävää toimintaa uudella avustusmuodolla, joka tukee kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Kohdeavustusta voi hakea erilaisten yleishyödyllisten hankkeiden, tapahtumien ja asukastilaisuuksien järjestämiseen, jotka liittyvät keravalaiseen kaupunkiympäristöön tai kansalaistoimintaan.  Tukea voidaan myöntää sekä rekisteröidyille että ei-rekisteröidyille yhteisöille.

Kohdeavustus on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti kuluja, joita syntyy tapahtumien esiintymispalkkioista, vuokrista ja muista välttämättömistä toimintakuluista. Hakijan kannattaa varautua kattamaan osa kuluista muulla tuella tai omarahoituksella.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota hankkeen laatuun sekä arvioituun osallistujamäärään. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Toimintasuunnitelmaan on hyvä sisältyä tiedotussuunnitelma sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. 


Lisätietoja: Toimialajohtaja, Vapaa-aika ja hyvinvointi, Anu Laitila, puh. 040 318 2055

Hakulomake: Avustus kaupunkilaisten omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukemiseen 

Hakulomake: Toiminta-avustus kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukemiseen


Päivitetty 10.08.2022 klo 13:28