Keravan kaupungin avustukset järjestöille ja muille toimijoille

Keravan kaupunki voi myöntää erilaisia vuosi- ja kohdeavustuksia sekä tilatukia järjestöille ja muille toimijoille. Keravan kaupungin hallintosäännön mukaisesti avustusten myöntäminen on keskitetty vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnalle.

Avustuksia myönnetään eri perusteilla. Osa avustuksista myönnetään suorina toiminta-avustuksina (vuosiavustukset), osa toimintaan perustuvina avustuksina (kohdeavustukset) ja osa tilojen käyttöön perustuvina avustuksina (tilatuet).

Keravan kaupunki myöntää seuraavia avustuksia:

1.) Avustukset nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille 

haettavissa 28.2. mennessä, mahdolliset lisähaut erilliskuulutuksella

2.) Avustukset kulttuurijärjestöille

haettavissa 31.1., 30.4. ja 28.9. mennessä. 

Nuorten taiteen opiskelijoiden ja ammattitaiteilijoiden apurahojen haku vain kerran vuodessa 31.1. mennessä

3.) Liikunta-avustukset
haettavissa 30.4. ja 31.10. mennessä
Avustuskuulutus

4.) Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille
haettavissa 30.4.2019 mennessä.
Kuulutus_sote_keskushallinto.pdf

5.) Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki
haettavissa 15.1. mennessä
Kuulutus tilatuista.pdf

6.) Keskushallinnon toimiala-avustukset
haettavissa 30.4.2019  mennessä

Kuulutus_sote_keskushallinto.pdf

7.) Harrastestipendi syksy 2019

hakuaika 24.4.2019–17.5.2019 klo 12 mennessä

8.) Harrasteseteli 

hakuaika 16.8.-30.11.2019 (kokeiluavustus syksy 2019)

Kuulutus_harrasteseteli.pdf

9.) Kansainvälisyystuki

haettavissa 31.10.2019 mennessä 

Kuulutus_kvtuesta_jatkohaku.pdf

10.) Idea-avustus

jatkuva hakuaika

11.) Harrastustuki lapsille ja nuorille
haettavissa 31.12.2019 mennessä, jatkuva hakuaika

Kuulutus lasten harrastamisen tukeminen


Avustuksia myönnettäessä avustuksia hakevia yhdistyksiä, seuroja ja yhteisöjä kohdellaan tasapuolisesti ja avustuksia myönnetään kaupunkitasoisten yleisten avustusperiaatteiden ja lautakuntien vahvistamien toimialojen omien avustusperiaatteiden ja käytänteiden mukaisesti.

Kaupungin yleisten avustusperiaatteiden mukaisesti avustettavan toiminnan tulee tukea kaupungin omaa palvelurakennetta ja kohdistua erityisesti lapsiin, nuoriin, vanhuksiin ja vammaisiin. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä toimijoille, joilta kaupunki ostaa toimintaa tai toimintaan jota kaupunki itse tuottaa tai ostaa. Avustuksissa ja tukimuodoissa on huomioitu nuoriso-, liikunta-, poliittiset-, veteraani-, kulttuuri-, eläkeläis-, vammais- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Alla tarkemmat tiedot avustuksista kohteittain, niiden hakukriteerit sekä hakulomakkeet. Kaikkia avustuksia koskevat kaupunginhallituksen 30.1.2006 § 43 määrittelemät yleisperiaatteet löydät tästä:
kaupunginhallituksen 30.1.2006 § 43 päättämät Keravan kaupungin yleiset avustusperiaatteet.pdf

Kaupunkitekniikan toimialta on myönnetty vuoden 2016 loppuun asti korjausavustuksia. 1.1.2017 voimaan tulleen korjausavustuslain myötä korjausavustusten myöntäminen siirtyi kunnista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAan. Lisätietoa korjausavustuksista löydät ARAn internet-sivuilta.

 

1) Avustukset nuorisojärjestöille ja muille nuorten toimintaryhmille

Avustuksia myönnetään kohdeavustusten muodossa nuorisojärjestöille. Avustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien nuorisotoimintaan.  Kohdeavustukset ovat haettavina kerran vuodessa 28.2. mennessä, mahdolliset lisähaut erilliskuulutuksella.

Paikallinen nuorisoyhdistys on valtakunnallinen nuorisojärjestön paikallisyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita tai rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että yhdistyksellä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Nuorten toimintaryhmien tulee olla toiminut vähintään yhden vuoden yhdistyksen kaltaisesti ja toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Avustettavan hankkeen kohderyhmästä vähintään 2/3 on oltava alle 29-vuotiaita.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Toimitila-avustus: Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omistaman tai vuokraaman toimitilan käytöstä aiheutuviin menoihin. Toimitilan avustamisessa on otettava huomioon, missä määrin tilaa käytetään nuorisotoimintaan.
 • Koulutusavustus: Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä nuorisoyhdistyksen piiri- ja keskusjärjestön tai muun tahon koulutustoimintaan osallistumista varten.
 • Tapahtuma-avustus: Avustusta myönnetään koti- ja ulkomailla tapahtuvaan leiri- ja retkitoimintaan, ystävyyskuntayhteistyöhön perustuvan toiminnan avustamiseen, yhdistyksen järjestämän kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen ja ulkomaisten vieraiden vastaan-ottamiseen, piiri- ja keskusjärjestön järjestämään kansainväliseen toimintaan osallistumista varten, muun tahon järjestämään kansainväliseen toimintaan tai tapahtumaan erityisesti kutsuttuna osallistumista varten, tai kansainvälisen kattojärjestön toimesta järjestettävään tilaisuuteen osallistumiseen.
 • Projektiavustus: Avustusta myönnetään kertaluonteisina esim. jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun tai nuorisotutkimuksen suorittamiseen.

Tarkemmat periaatteet vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa. Kaupungin hallintosäännön mukaan kohdeavustusten myöntämisestä päättää nuorisosihteeri.

Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet.pdf
Hakemuslomake kohdeavustuksiin (avustukset nuorisojärjestöille).pdf

Kaupungin avustuksen tilityslomake.pdf

 


 2) Avustukset kulttuurijärjestöille

Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään kulttuuriyhdistysten ja kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ja ryhmien kulttuuritoimintaan. Kohdeavustukset ovat haettavina kolme kertaa vuodessa: 31.1., 30.4. ja 30.9. mennessä. Nuorten taiteenopiskelijoiden apuraha ja ammattitaiteilijoiden apuraha ovat haettavina kerran vuodessa. 31.1. mennessä.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kulttuuritilaisuudet: Avustuksia myönnetään tapahtumiin, joihin yleisöllä on vapaa pääsy sekä pääsy- ja osanottomaksullisiin tapahtumiin. Avustusta myönnetään tapahtuman järjestämisestä aiheutuviin menoihin, esim. esiintyjien palkkioihin, markkinointi-, painatus- ja kuljetuskuluihin sekä tilavuokriin. Avustusta ei myönnetä tilaisuudessa järjestetystä tarjoilusta aiheutuviin menoihin. Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, jotka ovat suljettuja, kutsullisia tai vain jäsenistölle järjestettyjä.
 • Ohjaajapalkkiot: Kohdeavustuksia myönnetään yhdistysten ja ryhmien ohjaajapalkkioihin, esim. teatteriohjaaja ja kuoronjohtaja. Avustus kohdistuu tuotantoihin, kuten teatteriesityksen tai kuoroesityksen tekemiseen.
 • Esiintymismatkat: Avustuksia myönnetään sellaisiin kulttuurijärjestöjen ja esiintyjäryhmien Suomeen ja ulkomaille suuntautuvien esiintymismatkoihin, joilla voidaan katsoa olevan huomattavaa merkitystä Keravan kulttuuritoiminnan edistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä.
 • Julkaisutoiminta: Avustusta myönnetään kulttuurijärjestöjen sellaisen julkaisutoiminnan tukemiseen, jolla on huomattavaa merkitystä kuntalaisten tiedon lisääjänä kunnassa harjoitettavasta kulttuuritoiminnasta tai joka tekee tunnetuksi paikallista kulttuuriperinnettä.
 • Kalustohankinnat: Avustusta myönnetään kulttuurijärjestöjen kalustohankintoihin. Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankintoihin, jotka monipuolistavat järjestöjen mahdollisuuksia harjoittaa kulttuuritoimintaa.
 • Taltiointiavustus: Avustus myönnetään ensisijaisesti sellaisen audiovisuaalisen tallenteiden tuottamiseen, jolla voidaan katsoa olevan merkitystä Keravan kulttuuritoiminnan edistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä.
 • Vuokra-avustus: Avustusta myönnetään kulttuurijärjestöille toimitilojen vuokrauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
 • Nuorten taiteenopiskelijoiden apuraha: Avustusta myönnetään Keravalla vakinaisesti asuville alle 30-vuotiaille eri taiteen-alojenopiskelijoille opiskelusta aiheutuvien kulujen peittämiseen. Avustusta ei ilman erityisiä perusteita myönnetä samalle henkilölle alle kolmen vuoden välein. Avustuksen perusteena on edistyminen opinnoissa ja taiteenalalla osoittama lahjakkuus. Avustusta haetaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, johon on liitettävä tiedot opintosuorituksista ja menestyksestä sekä mahdolliset suositukset.
 • Ammattitaiteilijoiden apuraha: Avustusta myönnetään Keravalla vakinaisesti asuvalle taiteilijalle taiteelliseen työskentelyyn tai erilaisten taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen. Avustusta voidaan myöntää tiettyjen työsuunnitelmien toteuttamiseen, työkustannusten, kuten materiaali-, työväline-, valmistus- yms. kustannusten korvaamiseen, esitys-, esittely- ja julkistamiskustannuksiin sekä taiteen piiriin luettavaan tutkimustyöhön. Avustusta voidaan myöntää työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä kotimaassa että ulkomailla tapahtuviin opintoihin ja jatkokoulutukseen. Ulkomailla tapahtuviin jatko-opintoihin haettaessa opiskelupaikan tulee olla selvillä hakuvaiheessa. Ulkomaille myönnetyissä avustuksissa ovat etusijalla sellaiset hankkeet, joissa taiteilija tai taiteenalan muu asiantuntija edustaa aktiivisesti Keravaa esiintymällä, pitämällä näyttelyn, esittämällä tai esitelmöimällä. Avustusta ei ilman erityisiä perusteita myönnetä samalle henkilölle alle kolmen vuoden välein. Avustusta haetaan tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, johon on liitettävä tiedot hakijan ammatillisista opinnoista (ansioluettelo tai curriculum vitae), taiteellisesta työskentelystä, työ- tai tutkimussuunnitelma ja rahoitussuunnitelma sekä mahdolliset suositukset

Tarkemmat periaatteet vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa.

Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet.pdf

        Kohdeavustusanomuslomake.pdf (avustukset kulttuurijärjestöille)

        ammattitaiteilijoiden apuraha-anomus.pdf

        nuorten_ taiteenopiskelijoiden_apuraha-anomus.pdf

Apurahan tilityslomake.pdf
Kohdeavustuksen tilityslomake.pdf

 

3) Liikunta-avustukset

Liikuntapalvelun kohdeavustuksia myönnetään liikunta-, urheilu- ja erityisryhmien järjestöjen liikunnan valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan. Liikunta-avustukset ovat haetttavissa kaksi kertaa vuodessa: 30.4. ja 31.10. mennessä.

Liikunta-avustukset jakautuvat seuraavasti:

 • Liikuntatila-avustus: Myönnetään liikuntaseuroille liikuntatilojen vuokrauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen pois lukien kaupungilta vuokrattavat tilat.
 • Ohjaaja- ja valmentaja-avustus: Myönnetään nuorten valmennustoimintaan enintään 1–2 valmentajalle / enintään kaksi kertaa viikossa, 2,00 euroa / kerta. Laji ja valmennusryhmän suuruus vaikuttavat siihen, myönnetäänkö avustusta samassa harjoituksessa useammalle valmentajalle.
 • Tapahtuma-avustus: Myönnetään seurojen satunnaisten tapahtumien tai tilanteiden avustamiseen. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi seurojen ja järjestöjen vastuulle annetut huomattavat kilpailu- ja juhlatapahtumien järjestämistehtävät, kansainvälinen tapahtuma tai liikuntapalvelu järjestäjän pitkäaikaisen toiminnan yllättävät taloudelliset vaikeudet tai toiminnan lopettamisen uhka.
 • Uusimuotoisen toiminnan avustus: Myönnetään ensikertaisiin tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka edistävät seurojen uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
 • Valmentaja- ja toimitsijakoulutusavustus: Myönnetään valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutuksesta aiheutuneisiin osallistumis- ja matkakustannuksiin tai järjestön oman koulutustoiminnan kustannuksiin.
 • Vammaisliikuntatoiminnan avustus: Myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä järjestöjen vammaisliikuntatoiminnasta aiheutuviin kuluihin.
 • Nuorten stipendiavustus: Myönnetään keravalaisille valtakunnallisesti tai kansainvälisesti menestyneille, pääsääntöisesti 17–20-vuotiaille urheilijoille. Minimivaatimuksena on SM-mitali tai maajoukkue-edustus. Etusija stipendiavustuksen saamisessa on henkilöillä, jotka eivät ole aikaisemmin ko. avustusta saaneet.

Hakemuksiin tulee liittää seuraavat liitteet:

- yhdistysrekisteriote
- yhdistyksen säännöt
- viimeisimmän kokouksen allekirjoitettu pöytäkirja 
- tilinpäätös
- toimintakertomus
- tilintarkastuskertomus
- toimintasuunnitelma
- talousarvio
- jäsenmäärät kotikunnittain
- kuitit aiheutuneista kuluista

 

Tarkemmat periaatteet vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa.

Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet.pdf
Hakulomake liikuntatila-avustukseen.pdf
Hakulomake ohjaaja- ja valmentaja-avustukseen.pdf
Hakulomake tapahtuma-avustukseen.pdf
Hakulomake uusmuotoisen toiminnan avustukseen.pdf
Hakulomake valmentaja- ja toimitsijakoulutusavustukseen.pdf
Hakulomake vammaisliikuntatoiminnan avustukseen.pdf
Hakulomake nuorten stipendiavustukseen.pdf

 

4) Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille

Keravan kaupunki myöntää avustuksia sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille. Avustukset myönnetään järjestöjen toimintaan. Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille ovat haettavissa huhtikuussa, hakuaika kuulutetaan erikseen alkuvuodesta.

Avustuksia myönnettäessä korostetaan kaikkein heikoimmassa asemassa (sairaus, sosiaalisen tuen tarve) olevien asemaa. Ikä ei sinällään ole peruste avustuksia myönnettäessä. Päätöksen perusteena painoarvoa annetaan erityisesti toiminnan ennaltaehkäisevälle luonteelle sekä toiminnan laajuus ja monipuolisuus huomioon ottaen. Avustusta ei myönnetä yhdistyksen tai järjestön hallinnollisiin kuluihin.

Hakemuksessa hakijan tulee ilmoittaa, miten toiminta:
1. edistää keravalaisten hyvinvointia
2. ehkäisee keravalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia
3. auttaa ongelmia kohdanneita keravalaisia ja heidän perheitään

Hakijan on hakemuksessa pystyttävä kuvailemaan vähintään kahteen kohtaan konkreettisia toimia. Lisäksi hakemuksesta on käytävä selkeästi ilmi, kuinka paljon toiminnan piirissä on keravalaisia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 22.5.2007 § 89 linjaus toimialan avustusten myöntämisen käytänteistä.pdf

Hakulomake_sote.pdf

 

5) Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki

Keravalaisille eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöille myönnetään avustusta kokoontumistilojen vuokraamiseen. Tilatukea haetaan erillisellä lomakkeella. Tilatuki on haettavissa kerran vuodessa, 15.1. mennessä. Lautakunnan päätöksellä voidaan toteuttaa saman vuoden aikana tilatukien lisähaku, mikäli budjetti sen sallii. 

Tilatukea myönnetään toiminnan laajuuden perusteella, kyseisen vuoden arvioituihin tilavuokriin. Käyttämistään tiloista järjestöt maksavat palveluntarjoajan ilmoittaman tuntihinnan mukaisen tilavuokran toteutuneen tilojen käytön perusteella. Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta edellyttää, että tilatukea saanut yhdistys toimittaa selvityksen erillisellä tilityslomakkeella maksetuista tilavuokrista vapaa-aikapalveluille viimeistään seuraavan tilatukihaun yhteydessä.

Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet.pdf

Tilatukien_hakulomake_2019.doc

tilatukien_selvityslomake_2018.doc

 

6) Keskushallinnon toimialan avustukset

Keravan kaupungin keskushallinto myöntää yleishyödyllisiä avustuksia yhdistyksille ja järjestöille. Avustusmäärärahaa on vuonna 2019 käytettävissä vain veteraanijärjestöjen avustuksiin sekä Valkosipulifestivaalin tukemiseen. Keskushallinto noudattaa avustusten myöntämisessä kaupungin yleisiä avustusperiaatteita. Keskushallinnon toimialan avustukset ovat haettavissa huhtikuussa, hakuaika kuulutetaan erikseen alkuvuodesta.

kaupunginhallituksen 30.1.2006 § 43 päättämät Keravan kaupungin yleiset avustusperiaatteet.pdf

 

7) Harrastestipendi syksy 2019

Keravan kaupunki tukee keravalaisia lapsia ja nuoria harrastestipendillä. Meille on tärkeää, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kehittää itseään jonkin harrastuksen parissa. Onnistumisen kokemukset antavat itseluottamusta, ja harrastuksen parista voi löytää uusia kavereita. 

Harrastestipendiä voi hakea kesällä tai syksyllä 2019 alkavaan harrastukseen 7–17 -vuotias keravalainen nuori (1.1.2002–31.12.2012 syntyneet). Se on tarkoitettu ohjattuun harrastetoimintaan esimerkiksi urheiluseurassa, järjestössä, kansalaisopistossa tai taideoppilaitoksessa. Valintaperusteina ovat mm. lapsen ja perheen taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset olosuhteet. 

Harrastestipendin hakuaika on 24.4.2019–17.5.2019. Hakulomakkeet  voi tulostaa alta (https://kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset#harrastestipendi).  Voit myös hakea paperisen hakulomakkeen asiointipisteestä (Kultasepänkatu 7). 


Hakulomakkeet liitteineen tulee lähettää 17.5.2019. klo 12 mennessä postitse osoitteeseen Keravan liikuntapalvelu, Metsolantie 3, 04200 Kerava. Laita kuoreen merkintä ”Harrastestipendi syksy 2019”. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.  
Päätökset ilmoitetaan kaikille hakijoille 30.6.2019 mennessä. Stipendi laitetaan maksuun elokuussa 2019. 
 
Lisätietoja: 
Liikuntapalvelujohtaja Eeva Saarinen Puh.  040 318 2246, Keravan kaupunki 
Toimistotyöntekijä Paula Juhanantti Puh. 040 318 2168, Keravan kaupunki

8) Harrasteseteli

Harrasteseteli on keravalaisille 13–29-vuotiaille nuorille suunnattu kokeiluluontoinen avustus syksyllä 2019.  Harrasteseteliä voi käyttää mihin tahansa säännölliseen, järjestettyyn tai omaehtoiseen harrastustoimintaan tai harrastusvälineisiin. Harrastesetelin hakuaika on 16.8.–30.11.2019. Hakemuksia käsitellään jo hakuaikana. 

Avustuksen suuruus on enimmillään 200,00 euroa.  Tukea myönnetään sosioekonomisin perustein. Avustus on harkinnanvarainen. Huomaa, että jos olet saanut syksyn 2019 harrastestipendin, et ole oikeutettu harrasteseteliin.

Hakulomakkeet  voi tulostaa alta ja palauttaa sähköisenä skannattuna osoitteeseen harrasteseteli@kerava.fi tai paperilla osoitteeseen Sampolan palvelukeskus, Kultasepänkatu 7. Laita kuoreen merkintä ”Harrasteseteli”.


9) Kansainvälisyystuki

Keravan kaupunki avustaa keravalaisia nuoria tavoitteelliseen harrastetoimintaan liittyvissä ulkomaanmatkoissa. Avustusta voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että yhdistyksille matka- ja majoituskuluihin syyskaudelta 2019.
 
Avustuksen kriteereinä ovat:
- hakija/matkustajat ovat 13–20 vuotiaita keravalaisia nuoria
- matka on harjoittelu-, kilpailu- tai esiintymismatka ja tapahtuu syyskaudella 2019
- harrastettavan toiminnan tulee olla tavoitteellista
 
Avustusta haettaessa on annettava selvitys matkan luonteesta, matkan kuluista sekä harrastamisen tasosta ja tavoitteellisuudesta.
 
Myöntämisen kriteereinä ovat yhdistyksillä harrastamisen tavoitteellisuus, menestyminen harrastuksessa, osallistuvien nuorten määrä sekä toiminnan vaikuttavuus. Yksityisillä myöntämisen kriteereinä ovat harrastamisen tavoitteellisuus ja menestyminen harrastuksessa.
 
Avustusta ei myönnetä täysimääräisesti matkan kuluihin.
 
Lisätietoja: talouspäällikkö Eero Aitkoski, p. 040 318 3553.
 
Kaikki hakemukset tulee lähettää 31.10.2019 mennessä osoitteella:
Keravan kaupunki, Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava. Kuoreen merkintä ”Kansainvälisyystuki”


10) Idea-avustus

Hae avustusta omaehtoiselle toiminnallesi!

Idea-avustus on nuorten ryhmille tarkoitettu avustus. Avustusta voidaan myöntää kertaluonteisesti nuorten itse järjestämään, omaehtoiseen toimintaan. Toiminnalla tulee edistää nuorten osallisuutta, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä tai harrastamista.

Rahaa myönnetään enintään 500 € / ryhmä. Idea-avustusta voivat hakea kaikki 10–29-vuotiaat keravalaiset nuoret. Hakijoiden tulee nimetä joku 18-vuotta täyttänyt vastuuhenkilö, ja alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus allekirjoitettuna. Hakijana ei voi olla seura tai järjestö ja avustus voidaan myöntää vain sellaiseen toimintaan, johon ryhmä ei saa avustusta muulta taholta. Avustusta haetaan täyttämällä hakemuslomake ja toimittamalla se nuorisosihteerille.

Idea-avustusta voi hyödyntää esimerkiksi toimintavälineiden hankkimiseen, vuokrakuluihin, osallistumismaksujen kattamiseen tai tapahtuman jne. markkinointimateriaalin tuottamiseen. Avustusta ei ensisijaisesti makseta rahana hakijan tai yhteisön tilille, vaan avustettavat kulut tulee laskuttaa Keravan kaupungilta tai avustettavat tarvikkeet tulee hankkia kaupungin toimesta. Avustusta voidaan myöntää vain avustuspäätöksen jälkeen syntyviin kuluihin. Avustushaku on jatkuva ja avustusta voidaan myöntää määrärahan puitteissa.

Lisätietoja ja hakemuslomakkeen palautus: Millamaari Hämäläinen, nuorisosihteeri
040 318 2196, Kauppakaari 11 04200 KERAVA.

Idea-avustushakemus.pdf


11) Tuki lasten ja nuorten harrastamiseen 

Avustusta myönnetään vähävaraisten 7–20-vuotiaiden keravalaisten lasten ja nuorten seuroissa ja yhdistyksissä tapahtuvan harrastamisen harrastusmaksuihin.  Avustusta voi saada kerran puolessa vuodessa ja se voi olla tapauskohtaisesti 30-100 % vuosittaisesta harrastamisen kustannuksesta. Tuki maksetaan suoraan seuroille.

Tuesta kiinnostuneen nuoren / perheen tulee täyttää hakemus ja toimittaa se seuran yhteyshenkilölle loppuun täytettäväksi.

Avustus on jatkuvasti haettavissa. Vuoden 2019 tuki on haettava 31.12.2019 mennessä.

Hakulomakkeet  voi tulostaa alta ja palauttaa sähköisenä skannattuna osoitteeseen liikunta@kerava.fi tai paperilla osoitteeseen Keravan liikuntapalvelu, Metsolantie 3, 04200 Kerava. Laita kuoreen merkintä ”Harrastustuki”.

Harrastustukihakemus


Päivitetty 15.10.2019 klo 10:12