Aluekehityskuvat

Kaupungin tavoitteena on suunnitella Keravaa hallitusti. Tavoitteen toteuttamiseksi kaupunki laatii aluekehityskuvia, joiden avulla alueiden sisäinen toiminnallisuus asumisratkaisuineen ja viheralueineen pystytään tutkimaan asemakaavaa laajemmin, mutta yleiskaavatasoa yksityiskohtaisemmin.


Aluekehityskuvat ovat alueellisia tarkasteluita, jotka täsmentävät Keravan yleiskaavaa 2035 sekä ohjaavat alueiden tulevaa asemakaavoitusta. Koska kaupungilla on yhtä aikaa käynnissä useita yksittäisiä asemakaavahankkeita, tarvitaan aluekehityskuvia työkaluksi ohjaamaan kaavahankkeita laadun, yhtenäisen kaupunkikuvan ja toimivan yhteiskuntarakenteen säilyttämiseksi. Aluekehityskuvat myös nopeuttavat kaavahankkeita, koska alueiden laajempi tarkastelu on tehty ennen hankkeiden alkamista.


Aluekehityskuvia laaditaan viidelle alueelle: keskustaan, Kalevan liikunta- ja terveyspuistoon, Jaakkolaan, Ahjoon, Savioon ja Kytömaalle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Jaakkolan, Ahjon, Savion sekä Kalevan liikunta- ja terveyspuiston kehityskuvat. Vuoden 2021 aikana myös keskustan aluekehityskuvan ennakoidaan etenevän päätöksentekoon. 


Keskustan aluekehityskuvan luonnos nähtävillä 15.11.-14.12.2021

Keskustan aluekehityskuvatyö on kaupungin tavoitteiden mukainen yleispiirteinen suunnitelma Keravan keskustan tulevaisuuden tilasta. Siinä visioidaan miltä Keravan keskusta näyttää vuonna 2040 keskusta-alueen tulevan asemakaavoituksen ja suunnittelun pohjaksi. 


Keskustan aluekehityskuvan luonnos sekä sen kartta ja suunnittelumääräykset olivat nähtävillä 15.11.-14.12.2021. Nähtävilläolon aikana pyydettiin lausunnot lautakunnilta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, nuorisovaltuustolta ja Keravan Yrittäjät ry:ltä. Asukkaat voivat toimittaa mahdolliset mielipiteet nähtävilläolon aikana joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai postitse osoitteella Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 KERAVA.




Keskustan aluekehityskuvan taustaselvitykset

Keskustan aluekehityskuvan suunnitteluratkaisut perustuvat useisiin suunnittelutyötä tukeviin taustaselvityksiin. Aluekehitystyötä varten on tutkittu kaupunkiympäristöön, kaupallisiin palveluihin, ekosysteemipalveluihin ja täydennysrakentamisen laatukriteereihin liittyviä kysymyksiä. 


Tutustu taustaselvityksiin:


Reippaan urbaani Jaakkola, Savion kyläkaupunki ja lähellä luontoa oleva Ahjo

Tulevaisuudessa reippaan urbaani Jaakkola on elävä ja yhteisöllinen alue, jossa paikoitustalot ja yhteispihat kokoavat asukkaat yhteen sekä luovat puitteet monipuoliseen oleskeluun. Laadukkaan arkkitehtuurin avulla luodaan toimivaa ja elävää katutasoa, jossa korttelit toisiinsa yhdistää kävelyyn, polkupyöräilyyn, liikuntaan ja leikkiin tarkoitettu raitti. Kaupunkimaiset rakennukset muistuttavat alueen historiasta muurimaisten pintojen ja tiileen yhdistyvän teollisen hengen avulla.


Savio säilyy kotoisana kyläkaupunkina. Sen läpi kulkeva Saviontaival on kokemuksellinen taidereitti, joka kerää alueen asukkaat liikunnan, leikin, tapahtumien ja oleskelun pariin. Rakentamisen inspiraation lähteenä käytetään Savion vanhoja rakennuksia ja alueen omaleimaisuutta vahvistetaan tiiliarkkitehtuurilla. Eri kokoiset ja muotoiset ikkuna-aukot, tanskalaiset ruutuikkunat, ranskalaiset parvekkeet, terassit ja kotoisat sisäänkäynnit luovat alueelle omaleimaisuutta. Veistokselliset melukatokset tekevät pihoista tunnelmallisia.


Ahjossa asutaan tulevaisuudessakin lähellä luontoa mukavasti kerrostalossa, rivitalossa tai pientalossa hyvien liikenneyhteyksien päässä. Ollilanlammen ympäri rakennettava reitti yhdistää ympäristötaidetta, leikkiä ja liikuntaa kannustaen monipuoliseen ulkoiluun. Rakentamisessa hyödynnetään maastonmuotoja ja rakennusmateriaaleissa suositaan lämmintä puuta, luonnonmukaisia materiaaleja sekä harjakattoja. Yhteyttä luontoon korostetaan erilaisilla ratkaisuilla huleveden imeyttämiseksi, ja tunnelmaa luodaan sadepuutarhoilla. Lahdenväylän alikulut toimivat Ahjon taideportteina.


Tutustu tarkemmin Jaakkolan, SavionAhjon sekä Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuviin.


Brändioppaat ohjaavat suunnittelun ja rakentamisen laatua

Aluekehityskuvien laadinnan yhteydessä huomiota kiinnitetään alueiden paikallisiin identiteetteihin sekä kaupunkikuvaan. Eri alueiden identiteetit halutaan säilyttää ja rakentaa niitä tukevaa asumista ja kaupunkia.


Tässä onnistuakseen on kaupunki laatinut keskeisimmille kehittämiskohteille suunnittelun ja rakentamisen laatua ohjaavat brändioppaat, jotka kertovat miten kehitettävien alueiden erityispiirteet näkyvät käytännön rakentamisessa. Oppaat sisältävät visioita keinoista, joilla alueiden omaleimaisuutta voidaan korostaa ja luoda käytännössä.


Tutustu Jaakkolan, Ahjon ja Savion aluebrändioppaisiin.


Ota yhteyttä

Vs. yleissuunnittelupäällikkö
Olli Hokkanen 
puh. 040 318 2393
olli.hokkanen@kerava.fi

Päivitetty 15.12.2021 klo 20:44