Aluekehityskuvat

Kaupungin tavoitteena on suunnitella Keravaa hallitusti. Tavoitteen toteuttamiseksi kaupunki laatii aluekehityskuvia, joiden avulla alueiden sisäinen toiminnallisuus asumisratkaisuineen ja viheralueineen pystytään tutkimaan asemakaavaa laajemmin, mutta yleiskaavatasoa yksityiskohtaisemmin.


Aluekehityskuvat ovat alueellisia tarkasteluita, jotka täsmentävät Keravan yleiskaavaa 2035 sekä ohjaavat alueiden tulevaa asemakaavoitusta. Koska kaupungilla on yhtä aikaa käynnissä useita yksittäisiä asemakaavahankkeita, tarvitaan aluekehityskuvia työkaluksi ohjaamaan kaavahankkeita laadun, yhtenäisen kaupunkikuvan ja toimivan yhteiskuntarakenteen säilyttämiseksi. Aluekehityskuvat myös nopeuttavat kaavahankkeita, koska alueiden laajempi tarkastelu on tehty ennen hankkeiden alkamista.


Aluekehityskuvia laaditaan kuudelle alueelle: keskustaan, Kalevan liikunta- ja terveyspuistoon, Jaakkolaan, Ahjoon, Savioon sekä kartanolle ja Kytömaalle. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Jaakkolan, Ahjon, Savion sekä Kalevan liikunta- ja terveyspuiston kehityskuvat.


Reippaan urbaani Jaakkola, Savion kyläkaupunki ja lähellä luontoa oleva Ahjo

Tulevaisuudessa reippaan urbaani Jaakkola on elävä ja yhteisöllinen alue, jossa paikoitustalot ja yhteispihat kokoavat asukkaat yhteen sekä luovat puitteet monipuoliseen oleskeluun. Laadukkaan arkkitehtuurin avulla luodaan toimivaa ja elävää katutasoa, jossa korttelit toisiinsa yhdistää kävelyyn, polkupyöräilyyn, liikuntaan ja leikkiin tarkoitettu raitti. Kaupunkimaiset rakennukset muistuttavat alueen historiasta muurimaisten pintojen ja tiileen yhdistyvän teollisen hengen avulla.


Savio säilyy kotoisana kyläkaupunkina. Sen läpi kulkeva Saviontaival on kokemuksellinen taidereitti, joka kerää alueen asukkaat liikunnan, leikin, tapahtumien ja oleskelun pariin. Rakentamisen inspiraation lähteenä käytetään Savion vanhoja rakennuksia ja alueen omaleimaisuutta vahvistetaan tiiliarkkitehtuurilla. Eri kokoiset ja muotoiset ikkuna-aukot, tanskalaiset ruutuikkunat, ranskalaiset parvekkeet, terassit ja kotoisat sisäänkäynnit luovat alueelle omaleimaisuutta. Veistokselliset melukatokset tekevät pihoista tunnelmallisia.


Ahjossa asutaan tulevaisuudessakin lähellä luontoa mukavasti kerrostalossa, rivitalossa tai pientalossa hyvien liikenneyhteyksien päässä. Ollilanlammen ympäri rakennettava reitti yhdistää ympäristötaidetta, leikkiä ja liikuntaa kannustaen monipuoliseen ulkoiluun. Rakentamisessa hyödynnetään maastonmuotoja ja rakennusmateriaaleissa suositaan lämmintä puuta, luonnonmukaisia materiaaleja sekä harjakattoja. Yhteyttä luontoon korostetaan erilaisilla ratkaisuilla huleveden imeyttämiseksi ja tunnelmaa luodaan sadepuutarhoilla. Lahdenväylän alikulut toimivat Ahjon taideportteina.


Tutustu tarkemmin Jaakkolan, SavionAhjon sekä Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuviin.


Brändioppaat ohjaavat suunnittelun ja rakentamisen laatua

Aluekehityskuvien laadinnan yhteydessä huomiota kiinnitetään alueiden paikallisiin identiteetteihin sekä kaupunkikuvaan. Eri alueiden identiteetit halutaan säilyttää ja rakentaa niitä tukevaa asumista ja kaupunkia.


Tässä onnistuakseen on kaupunki laatinut keskeisimmille kehittämiskohteille suunnittelun ja rakentamisen laatua ohjaavat brändioppaat, jotka kertovat miten kehitettävien alueiden erityispiirteet näkyvät käytännön rakentamisessa. Oppaat sisältävät visioita keinoista, joilla alueiden omaleimaisuutta voidaan korostaa ja luoda käytännössä.


Tutustu Jaakkolan, Ahjon ja Savion aluebrändioppaisiin.


Osallistaminen osana aluekehityskuvien tekoa

Jaakkolan, Savion, Ahjon sekä Kalevan liikunta- ja terveyspuiston aluekehityskuvien tekoon ovat päässeet osallistumaan keravalaiset, päättäjät sekä eri sidosryhmät. Asukkaat pääsivät vastaamaan asukaskyselyyn, jossa kerättiin myös karttamerkintöjä. Lisäksi pidettiin asukasiltoja, asukastyöpaja, yritysiltoja sekä seminaareja päättäjille.

Kaikkien aluekehityskuvien luonnokset ovat olleet myös nähtäville ja niihin saatiin palautetta.


Ota yhteyttä

Yleissuunnittelupäällikkö
Emmi Malin
puh. 040 318 4348
emmi.malin@kerava.fi

 

 

Päivitetty 02.03.2020 klo 12:28