Kuntavaalit 2017

Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3. – 4.4.2017 ja ulkomailla 29.3. – 1.4.2017.
 

Kuntavaaliehdokkaat

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 9.3.2017 vahvistanut kuntavaaliehdokkaiden numerot.


VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ

Keravan kaupunginvaltuustoon valitaan 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi 51 valtuutettua. Lisäksi valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen puolueen, vaaliliiton ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla ei ole varavaltuutettua

ENNAKKOÄÄNESTYS 29.3. - 4.4.2017

Keravan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat:

Keravan kaupunginkirjasto
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
ma-pe klo 8.00 - 20.00
la-su klo 10.00 - 16.00

Sampolan palvelukeskus
Yhteispalvelupiste
Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
ma-pe klo 8.00 - 20.00
la-su klo 10.00 - 16.00

Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Poliisiviranomainen myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten henkilölle, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyysasiakirjaa. Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituskortin puuttuminen ei estä osallistumista ennakkoäänestykseen.

Tarkempia tietoja antaa ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsija, joka on myös velvollinen äänestäjän pyynnöstä avustamaan häntä äänestämisessä.

Kaupungin alueen laitoksissa suoritettavasta ennakkoäänestyksestä tiedottaa vaalitoimikunta erikseen laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu saa äänestää kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan
- puhelimitse puh. 040 318 2107 tai 040 318 2311
- kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella, joita on saatavana Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteestä, os. Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava tai Oikeusministeriön kotisivuilta www.vaalit.fi 

Lomakkeen voi palauttaa osoitteella: Keravan kaupungin keskusvaalilautakunta, Pl 123, 04201 Kerava tai tuoda Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteeseen, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava. Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Henkilöille, jotka ovat edellisissä vaaleissa äänestäneet kotiäänestyksessä, postitetaan kotiäänestyslomake.


VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS 9.4.2017

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 - 20.00 Keravan kaupungin 13 äänestysalueen äänestyspaikoissa:

1.  Viro                               Kalevan koulu                 Kalevankatu 66
2.  Kaleva                         Kalevan koulu                 Kalevankatu 66
3.  Kurkela                        Kurkelan koulu               Käenkatu 10
4.  Kilta                              Killan koulu                     Sarvimäentie 35
5.  Sompio                        Keravan yhteiskoulu      Aleksis kiventie 18
6.  Kannisto                     Svenskbacka skola         Kannistonkatu 5
7.  Savio                            Savion koulu                    Juurakkokatu 33
8.  Koivikko                       Savion koulu                    Juurakkokatu 33
9.  Ahjo                              Ahjon koulu                      Ketjutie 2
10. Jaakkola                     Keravanjoen koulu,
                                           Jaakkolan toimipiste       Jaakkolantie 8
11. Lapila                          Keravanjoen koulu,
                                           Lapilan toimipiste            Jurvalantie 7
12. Untola                         Kirjasto, Pentinkulma     Paasikivenkatu  12
13. Kaskela                      Ahjon koulu                        Ketjutie 2.

 Äänestyspaikalla äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Vuoden 2012 kunnallisvaalien tilastoja:

KunnallisvaalitEhdokkaatäänimääränmukaisessajärjestyksessä.pdf

KunnallisvaalitEhdokkaidenäänetäänestysalueilla.pdf

KunnallisvaalitValitutjavaramiehetvertausluvuittain.pdf

KunnallisvaalitÄänestysaktiivisuuskunnassa.pdf

KunnallisvaatliRyhmittäinehdokkaidenäänet.pdf

Päivitetty 20.03.2017 klo 16:19