Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys (MRL 14 §)

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön ja esteettömyyden toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Kaupungin olosuhteiden ja lainsäädännön muutosten vuoksi sekä nykyisen rakennusjärjestyksen soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella on tullut ajankohtaiseksi arvioida voimassa olevan rakennusjärjestyksen uudistamistarpeita ja tehdä rakennusjärjestykseen tarvittavat tarkistukset.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteena on ajantasaistaa ja kehittää rakennusjärjestystä niin, että se toimii entistä paremmin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen rakentamisen ja hyvän elinympäristön muodostamisen ohjausvälineenä.

Päivitetty 23.12.2016 klo 10:20