Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamislupa:

Keravan kaupunki voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §). 

Poikkeamispäätöstä tarvitaan esimerkiksi, jos suunnitteilla olevalla rakennushankkeella on tarve poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista, kaavamääräyksistä jne. 

Poikkeaminen ei kuitenkaan saa

  • aiheuttaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  • vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä
  • vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
  • Poikkeusta ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Hakemuksessa on esitettävä perustelut poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista sekä tarvittavat liitteet. 

Suunnittelutarveratkaisu:

Rakennushankkeelle, joka sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan ennen rakennusluvan myöntämistä kaupungin myöntämä suunnittelutarveratkaisu, jossa selvitetään ja päätetään rakennusluvan myöntämisen edellytykset (maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §). Suunnittelutarveratkaisun lisäksi hanke voi tarvita myös poikkeamisluvan mm. siitä syystä, että hanke poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta tai jos alueella on rakennuskielto. Tällöin poikkeamislupa käsitellään suunnittelutarveratkaisun yhteydessä. 

Keravalla kaikki asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet on rakennusjärjestyksessä osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi. 

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen:

  • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja
  • on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Ranta-alueelle sijoittuvalle rakennushankkeelle, joka sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, tarvitaan poikkeamislupa. 

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä haetaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan Keravan kaupungin maankäyttöpalveluihin. Hakemuslomakkeita saa maankäyttöpalveluista tai sen voi tulostaa internetistä. 

-   hakuohje

hakemuslomake (kuntaliiton lomake)

naapurien kuulemislomake

Hakemukset toimitetaan käsiteltäväksi:

www.lupapiste.fi

tai 

Keravan kaupunki, Maankäyttöpalvelut

Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava  

Päivitetty 22.02.2017 klo 09:58